Koncepcja systemu ratowniczego w perspektywie długookresowej (2016)

Praca pod redakcją :
dr inż. Dariusz Wróblewski
ISBN: 978-83-61520-63-4
Ilość stron: 421

Przedmiotem dzieła jest koncepcja systemu ratowniczego w perspektywie długoterminowej, przedstawiona jako złożony problem organizacyjny i społeczno-gospodarczy, który bezpośrednio wpływa na sprawne i efektywne reagowania […]. Problematyka zawarta w recenzowanym dziele jest bardzo istotna z puntu widzenia środowiska bezpieczeństwa ludności, biorąc pod uwagę efektywność i sprawność reagowania wybranych podmiotów bezpieczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Środowisko bezpieczeństwa cechuje duża dynamika zmian oraz wysoki stopień nieokreśloności zachodzących w nim procesów. Sytuacja ta spowodowana jest przybierającym, co do intensywności oraz różnorodności sfer procesem globalizacji, a także poszerzającym się spektrum wyzwań i zagrożeń. W kształtowaniu bezpieczeństwa ludności, efektywność reagowania odgrywa bardzo istotną rolę. Zachodzi zatem potrzeba pogłębionych badań tego procesu na rzecz optymalizacji zarządzania bezpieczeństwem w oparciu o wyraźnie sprecyzowane kryteria, do których zalicza się funkcjonowanie systemu ratowniczego w perspektywie przyszłościowej [...]. Treści zawarte w monografii są użyteczne i mogą stanowić podstawę do kolejnych opracowań naukowych i koncepcyjnych strukturalno-administracyjnych. […] Merytorycznie dzieło wyczerpuje w zasadniczej mierze treści zakreślone jej tematem i może stanowić wartość twórczą w procesie dydaktycznym wyższych uczelni oraz być pomocne przy usprawnianiu funkcjonowania ratownictwa w Polsce. […] ma podstawy, aby stać się przedmiotem zainteresowania instytucji zajmujących się reagowaniem (ratownictwem), a także ośrodków kształcenia w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.

Z recenzji dr. hab. Bogdana Kosowskiego, prof. WSZOP

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Przedmiot badań i rozważań naukowych, jakie podjął Autor, jest pierwszą próbą zmierzenia się z problematyką rozwoju systemu ratowniczego w perspektywie długookresowej. To ważny przyczynek do dalszych prac i rozważań nad budowaniem skutecznego systemu reagowania, jakże ważnego dla zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego naszego kraju. Analitycy zajmujący się rozwojem systemu zyskują publikację, której treści powinny mieć istotny wpływ na proces tworzenia koncepcji rozwoju ratownictwa w Polsce.

[…] Autor otworzył wiele pytań dotyczących przyszłości systemu ratowniczego, praca stanowi istotne źródło do dalszych rozważań i analiz naukowych, dotyczących rozwoju systemu. To również materiał do prac koncepcyjnych dla wszystkich zajmujących się jego rozwojem, jak również i tych, którzy zajmują się problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego. Monografia jest wartościową materią poznawczą i dydaktyczną kierowaną do wszystkich, którzy zainteresowani są tą problematyką. Zachęcam wykładowców szkół Państwowej Straży Pożarnych do korzystania z dorobku tej publikacji w procesie dydaktycznym.

Z recenzji gen. bryg. w stan. spocz. dr. h.c. Wiesława B. Leśniakiewicza

Państwo – jako gwarant bezpieczeństwa – jest zobowiązane do zapewnienia swoim obywatelom właściwych warunków do funkcjonowania w jego przestrzeni terytorialnej i społecznej. Stąd w struktury każdego państwa wpisują się instytucje i systemy bezpieczeństwa. Jednym z ważniejszych, bo mającym bezpośrednie przełożenie na jakość życia społeczeństwa, jest system ratowniczy. W Polsce zadania specjalistyczne w zakresie ratownictwa realizują wyspecjalizowane służby, w tym elementy składowe krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG). System ten [...] stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Jego konstrukcja pozwala elastycznie reagować na pojawiające się za-grożenia oraz – co wydaje się kluczowe z punktu widzenia treści recenzowanej publikacji – umożliwia jego modyfikację. Dlatego na uznanie zasługuje podjęcie przez Autora tej złożonej problematyki, dokonanie oceny stanu aktualnego oraz przedstawienia wizji rozwoju systemu ratowniczego w Polsce w kontekście wyzwań, jakie wynikają z procesów zachodzących we współczesnej rzeczywistości społecznej. […] O wartości tej publikacji stanowi zawartość merytoryczna [...]. W wielu przypadkach prezentowane wyniki badań znacząco poszerzają wiedzę na temat bezpieczeństwa w sferze ochrony ludności oraz w szeroko rozumianym bezpieczeństwie państwa.

[…] to spojrzenie Autora w przyszłość [...] oparte na rzetelnej diagnozie i na prognozowaniu mającym oparcie w meto-dach naukowych. Na uznanie zasługuje fakt, że zarówno na etapie projektowania badań i ich praktycznej realizacji, jak i podczas interpretacji zebranych w badaniach danych empirycznych Autor monografii korzystał z systemowej perspektywy badawczej. Podejście systemowe pozwoliło między innymi na analizę interdyscyplinarną i na łączenie funkcji opisu z funkcją projektowania procesów i struktur w systemie ratowniczym.

                                   Z recenzji dr. hab. Tadeusza Szczurka, prof. WAT

Wojskowa Akademia Techniczna

Publikacja dostępna jest do nieodpłatnego pobrania z aplikacji Sklep Google Play na smartfony i tablety oraz w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CEON).