VI Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego - Schrack Seconet i Partnerzy

04.10.2017 - 05.10.2017
Inne

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

zaprasza do udziału w

VI edycji Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego –Schrack Seconet i Partnerzy

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI edycji Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy, która odbędzie się w dniach 4−5 października 2017 roku w Hotelu Windsor w Jachrance.

Tegoroczne spotkanie zorganizowane zostanie w odmienionej formule. Wykłady odbywające się zwykle w sesjach przedpołudniowych zostaną zastąpione studiami przypadków, na które będą składały się bloki merytoryczne w zakresie zagadnień takich jak: projektowanie, realizacja i eksploatacja systemów bezpieczeństwa. Całość wystąpień będzie uzupełnieniem i komentarzem do pokazu zadziałania zintegrowanych ze sobą urządzeń, a podsumowanie każdego studium przypadku zakończy dyskusja ekspercka.

Uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi projektowania, instalacji i użytkowania systemów bezpieczeństwa, a także uczestnictwa w sesjach warsztatowych.

Podczas dwóch dni szkoleń zostaną poruszone zagadnienia takie jak:

 • współdziałanie i podział kompetencji między systemem zarządzania bezpieczeństwem pożarowym, automatyką budynku oraz innymi systemami bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia różnych zagrożeń w obiekcie budowlanym,
 • integracja SSP, DSO i systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym – sterowanie automatyczne i ręczne, zarządzanie ewakuacją,
 • przypadki specjalnych zastosowań systemów bezpieczeństwa,
 • sterowanie i zasilanie urządzeń automatyki pożarowej,
 • systemy sterowania i układy zasilania zapewniające ciągłość działania krytycznych procesów i systemów,
 • specjalne rozwiązania detekcji pożaru (wczesna detekcja: dymu, płomienia, ciepła),
 • gaszenie jedno- i wielostrefowe,
 • zintegrowane systemy SSP i SUG,
 • współpraca z urządzeniami automatyki pożarowej,
 • zdalne zarządzanie systemami bezpieczeństwa.

Informacje bieżące na temat Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego znajdą Państwo na stronie internetowej www.schrack-seconet.pl. Na początku września na stronie wydarzenia opublikowany zostanie szczegółowy plan spotkania oraz uruchomiona zostanie rejestracja online.

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
objęło wydarzenie patronatem honorowym.

Serdecznie zapraszamy!

Bezpieczeństwo pasażera na kolei

05.10.2017 - 06.10.2017
Inne

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

zaprasza do udziału w konferencji:

„Bezpieczeństwo pasażera na kolei”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Bezpieczeństwo pasażera na kolei”, która odbędzie się w dniach 5–6 października 2017 r. w Gdańsku, w OSK „FOCUS”.

Organizatorem wydarzenia jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Konferencja ma na celu przedstawienie problemów bezpieczeństwa pasażera w przestrzeni publicznej, taborze i infrastrukturze kolejowej oraz jego komfortu na każdym etapie podróży.

Wydarzenie skierowane jest do uczelni wyższych, służb mundurowych, przedstawicieli kolei, producentów oraz innych podmiotów uczestniczących w zapewnieniu bezpieczeństwa, w tym w obrębie infrastruktury kolejowej i taboru.

Konferencja ma charakter ogólnopolski. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję do wymiany doświadczeń oraz poszukiwania rozwiązań i procedur wzmacniających stan bezpieczeństwa na kolei.

Podczas dwóch dni konferencji poruszone zostaną m.in. zagadnienia dotyczące:

 • wzmocnienia stref bezpieczeństwa,
 • funkcjonalności systemów,
 • projektowania infrastruktury dworcowej i stacyjnej,
 • projektowania i produkcji taboru pasażerskiego,
 • pierwszej pomocy i powiadamiania na dworcu oraz w podróży,
 • systemów informatycznych wspomagających pracę jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,
 • bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych,
 • bezpieczeństwa w sytuacjach nagłych i nadzwyczajnych.

Patronat nad wydarzeniem objęli m.in.:

 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy,
 • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa,
 • Komenda Główna Policji,
 • Straż Graniczna,
 • Politechnika Gdańska,
 • Akademia Marynarki Wojennej,
 • Instytut Kolejnictwa,
 • Służba Ochrony Kolei.

Informacje bieżące na temat konferencji oraz formularz uczestnictwa znajdą Państwo na stronie internetowej www.izbakolei.pl .

Serdecznie zapraszamy!

Bezpieczna Gmina

15.11.2017
Inne

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy

zaprasza do udziału w konferencji z cyklu:

„Bezpieczna Gmina”

Zapraszamy Państwa do udziału w II edycji konferencji z cyklu "Bezpieczna Gmina", która odbędzie się 15 listopada 2017 roku w Pułtusku, ul. Daszyńskiego 17. Tematyka tegorocznej edycji to: „Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym”. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z zagadnieniami związanymi z najbardziej istotnymi zagrożeniami dla samorządów lokalnych, jakimi są pożary i bezpieczeństwo publiczne. Organizatorami konferencji są: miasto Pułtusk i spółka Euro-Media reprezentowana przez czasopismo Ochrona Mienia i Informacji.

W ramach konferencji organizatorzy planują poruszyć przede wszystkim kwestie ochrony przeciwpożarowej w obiektach użyteczności publicznej, w tym jak tworzyć instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, jak opracowywać procedury ewakuacji w przypadku pożaru, jak zabezpieczać budynki publiczne i pojazdy komunikacji publicznej przed pożarami i dewastacją, jak chronić szkoły i przedszkola przed pożarem zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawa, jakie obowiązki nakładają przepisy prawa o bezpieczeństwie imprez masowych na organizatorów.
Ponadto tematem konferencji będzie ochrona obiektów publicznych oraz monitoringu wizyjnego w przestrzeni publicznej – jego roli, funkcjonalności i podstaw prawnych stosowania. Konkretne referaty dotyczyć będą przeciwdziałania aktom terroru ze strony młodych przestępców, metod i technik wykrywania środków psychoaktywnych u młodzieży, a także zakresu, podstaw prawnych i warunków technicznych stosowania kamer CCTV w jednostkach straży miejskich, gminnych i policji.

Wśród zaproszonych prelegentów będą policyjni eksperci, przedstawiciele administracji państwowej oraz środowiska akademickiego i branżowego. Zaprosiliśmy do udziału policję, straż pożarną, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy, a także prawników i inżynierów, na co dzień zajmujących się zabezpieczeniem technicznym budynków użyteczności publicznej.

Podczas konferencji czołowi producenci i dystrybutorzy sprzętu pożarowego i wizyjnego zaprezentują nowoczesne rozwiązania dotyczące techniki pożarowej, monitoringu wizyjnego, systemów alarmowych, a także integracji tych systemów.

 

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
objęło wydarzenie patronatem honorowym.

Serdecznie zapraszamy!

Awarie przemysłowe – zapobieganie i zwalczanie

19.10.2017
Inne

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy

zaprasza do udziału w konferencji:

„Awarie przemysłowe – zapobieganie i zwalczanie”

 

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji technicznej „Awarie przemysłowe – zapobieganie i zwalczanie”, która odbędzie się 19 października 2017 r. o godz. 11.00 podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu, teren MTP ul. Głogowska 14 pawilon 5A. Organizatorami konferencji są: Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu, Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

Tematyka konferencji:

 • Obowiązki prowadzącego zakład w kontekście wdrożenia Dyrektywy Seveso III. Doświadczenia z przeprowadzonych kontroli w zakładach – st. kpt. Marek Piekutowski – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP w Poznaniu, mł. bryg. Daniel Kuchowicz – Starszy Specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym KW PSP w Poznaniu.
 • Nieprawidłowości związane z klasyfikacją zakładów do ZZR i ZDR – kpt. Maciej Węckowski – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP w Poznaniu, kpt. Aleksandra Guzik – Specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym KW PSP w Poznaniu.
 • Studium przypadku – zabezpieczenie terminala LNG w Świnoujściu – Marek Podgórski – SITP (b. Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP).
 • Analiza zdarzenia awaryjnego – uszkodzenie rurociągu i pożar gazu ziemnego – mł. bryg. Piotr Lesiak, Starszy Specjalista, Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie.

Po konferencji odbędzie się pokaz ratownictwa chemicznego.

Wydarzenie skierowane jest w szczególności do samorządów (przedstawicieli gmin i powiatów, na których terenie znajdują się zakłady ZDR i ZZR), zarządów i specjalistów z tych zakładów, zakładowych służb ratowniczych, ekspertów, służb PSP.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia prosimy wysyłać do dnia 10 października 2017 r. na adres sitp@onet.pl.

 

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
objęło wydarzenie patronatem honorowym, natomiast kwartalnik Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza patronatem medialnym.

Serdecznie zapraszamy!

Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym

25.10.2017
Inne

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy

zaprasza do udziału w konferencji:

„Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym”

                                                                                        

Zapraszamy Państwa do bezpłatnego udziału w konferencji "Zarządzanie kryzysowe
w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym", która odbędzie się 25 października 2017 r. w Warszawie.

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków, odbudowy infrastruktury krytycznej oraz odtwarzania zniszczonych zasobów. Ważne jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej.

 

Wykłady poprowadzą m.in.:

 • dr Michał Piekarski - adiunkt w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem, Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego - "Zagrożenia hybrydowe – wyzwania dla zarządzenia kryzysowego",
 • Jerzy Choromański – Specjalista ds. zarządzania kryzysowego – Biuro Ochrony Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie - "Zarządzanie kryzysowe na Lotnisku Chopina w Warszawie",
 • dr Andrzej Marjański - Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego, prodziekan Wydziału Zarządzania, Społeczna Akademia Nauk - "Kierunki poszukiwania synergii w doskonaleniu zarządzania kryzysowego w Polsce",
 • Radomir Korsak - Instruktor sere i personnel recovery - "Model działania rosyjskich służb i wojsk specjalnych w operacjach specjalnych i terrorystycznych",
 • kpt. dr inż. Paweł Gromek - Prodziekan, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej - "Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo. Współdziałanie w ramach systemów doraźnych",
 • Elżbieta Sideris - Dyrektor Instytutu Ratownictwa Psychologicznego - "Organizacja pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych w KPZK".

 

Tematyka konferencji:

 • systemy łączności,
 • systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii,
 • nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory),
 • bezpieczeństwo - publiczne, transportu, obiektów, danych,
 • organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego,
 • zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi
  i mundurowymi,
 • współpraca ze środkami masowego przekazu,
 • bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń,
 • logistyka w zarządzaniu kryzysowym,
 • organizowanie pomocy medycznej i psychologicznej,
 • aspekty prawne.


Grupa docelowa:

 • przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego,
 • funkcjonariusze służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej,
 • osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju i obywateli,
 • specjaliści ds. zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • koordynatorzy zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.


Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Rejestracja: http://pirbinstytut.pl/index.php/rejestracja-zarzadzanie-kryzysowe

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
objęło wydarzenie patronatem honorowym.

Serdecznie zapraszamy!

 

VII Konferencji DAFA „Projektowanie i realizacja dachu w kontekście bezpieczeństwa pożarowego”

31.01.2018
Inne

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

zaprasza do udziału w:

VII Konferencji DAFA „Projektowanie i realizacja dachu w kontekście bezpieczeństwa pożarowego”

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w 7 edycji konferencji „Projektowanie i realizacja dachu w kontekście bezpieczeństwa pożarowego”, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2018 r. w Poznaniu.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA.

Konferencja ma na celu zwiększenie świadomości bezpieczeństwa pożarowego poprzez przedstawienie wytycznych projektowych i dobrych praktyk w doborze prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich.

Wydarzenie dedykowane jest projektantom, architektom, wykonawcom oraz specjalistom nadzorującym procesy budowlane, a także producentom, rzeczoznawcom, strażakom,  inspektorom ochrony przeciwpożarowej, jak również innym osobom zajmującym się sprawami ochrony przeciwpożarowej.

Podczas konferencji omówione zostaną m.in. zagadnienia dotyczące:

 • wytycznych Stowarzyszenia DAFA oraz szczególnych przypadków projektowych,
 • klasyfikacji ogniowych dachów,
 • prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • wymagań i podejścia ubezpieczycieli.

 

Informacje bieżące na temat konferencji oraz szczegóły dotyczące rejestracji znajdą Państwo na stronie internetowej http://dafa.com.pl/viii-konferencja-dafa/, w programie konferencji oraz bezpośrednio u organizatora wydarzenia pod adresem e-mail: biuro@dafa.com.pl.

 

Serdecznie zapraszamy!

Konferencja „Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego”

30.01.2018
Inne

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

zaprasza do udziału w konferencji:

„Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego”, która odbędzie się 30 stycznia 2018 r. w Warszawie.

Podczas wydarzenia eksperci odpowiedzą m.in. na pytania:

 • Jak wygląda kooperacja służb ratunkowych i administracji publicznej?
 • Jakie są podstawy prawne realizacji zadań zarządzania kryzysowego?
 • Jakie są zasady opracowywania planów zarządzania kryzysowego?


Wydarzenie kierowane jest w szczególności do:

 • przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego;
 • funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej;
 • koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR.

Proponowane zagadnienia tematyczne konferencji obejmują:

 • systemy łączności,
 • systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii,
 • nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe (mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory),
 • bezpieczeństwo – publiczne, transportu, obiektów, danych,
 • organizację i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego,
 • zadania i skuteczną komunikację pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi,
 • współpracę ze środkami masowego przekazu,
 • bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń,
 • logistykę w zarządzaniu kryzysowym,
 • organizowanie pomocy medycznej i psychologicznej,
 • aspekty prawne.


Konferencja odbędzie się w  Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie. Szczegółowe informacje o wydarzeniu oraz formularz rejestracji znajdują się na stronie internetowej organizatora: http://pirbinstytut.pl/index.php/rejestracja-kooperacja .

 

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy objęło wydarzenie patronatem honorowym.

Serdecznie zapraszamy!

Innowacyjne technologie w Straży Pożarnej

15.03.2018
Konferencje naukowe

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy

zaprasza na konferencję naukową

„Innowacyjne technologie w Straży Pożarnej”,

która odbędzie się w dniu 15 marca 2018 roku.

Konferencja organizowana jest przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w ramach projektu pt. „Mobilny Turbinowy System Ratowniczo-Gaśniczy”(MTSRG), nr DOB-BIO6/06/113/2014 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - konkurs nr 6/2014 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Celem konferencji jest przedstawienie celu głównego - demonstratora technologii MTSRG. Działania podejmowane podczas realizacji projektu pozwoliły określić istotne z punktu widzenia eksploatacji parametry, opracować metody ich doskonalenia w celu poprawy bezpieczeństwa i skuteczności prowadzonych działań, a także określić powiązania z innymi projektami badawczymi z obszaru zastosowania i tworzenia innowacyjnych technologii w Straży Pożarnej.

Ponadto zaprezentowane zostaną wybrane zagadnienia dotyczące:

 1. Eksploatacji sprzętu i wyposażenia straży pożarnej w zakresie skuteczności i efektywności działania
 2. Rozwiązań systemowych i technicznych wspierających organizację działań ratowniczo-gaśniczych
 3. Innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych uzyskanych w ramach realizacji projektów badawczych, w tym taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz współdziałania z dotychczas stosowanym sprzętem pożarniczym

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli zajmujących się problematyką logistyki i eksploatacji sprzętu i wyposażenia w Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji i innych służb uczestniczących w działaniach ratowniczych oraz jednostek naukowych zajmujących się przedmiotową problematyką..

Udział w konferencji jest bezpłatny.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczny termin zgłoszenia udziału w konferencji 5.03.2018 r. Kartę zgłoszeniową można pobrać pod poniższym adresem.

ORGANIZATOR:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii (WICHiR)

MIEJSCE:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy  (Sala konferencyjna bud. „C”)

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA

Przewodniczący: bryg dr hab. inż. Dariusz WRÓBLEWSKI – CNBOP-PIB

Zastępca Przewodniczącego: dr inż. Jacek ROGUSKI– CNBOP-PIB

CZŁONKOWIE

  nadbryg. dr hab. Paweł KĘPKA, prof. SGSP, SGSP

prof. dr hab. inż . Janusz KRĘCIKIJ, K.A. im. A. F. Modrzewskiego

mł. bryg. dr inż. Małgorzata Majder Łopatka, SGSP

dr  hab.Andrzej Mizerski, prof. SGSP, SGSP

mł. bryg. dr inż. Paweł OGRODNIK, SGSP

dr inż. Jacek PIRSZEL, WICHiR

dr inż. Dorota Riegert, CNBOP-PIB

płk prof. dr hab. inż. Grzegorz SOBOLEWSKI,  ASzWoj

kpt. dr Tomasz WĘSIERSKI, SGSP

prof. dr. hab. Jerzy WOLANIN, SGSP

bryg dr inż.Jacek Zboina , CNBOP-PIB

mgr Emilia ŻEBROWSKA,CNBOP-PIB

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Jolanta Łukasik, CNBOP-PIB
Maria Kędzierska, CNBOP-PIB

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Nadwiślańska 213 05-420 Józefów k/ Otwocka

tel: +(48 22) 76 93 354,  +(48 22) 76 93 260

Jolanta Łukasik                                                                                  Maria Kędzierska

jlukasik@cnbop.pl                                                                            mkedzierska@cnbop.pl


INFORMACJE DLA PRELEGENTÓW

Prezentacje należy przygotować zgodnie z wytycznymi do prezentacji zamieszczonymi poniżej i przesłać na adres e-mail: jroguski@cnbop.pl lub mkedzierska@cnbop.pl do 5 marca 2018 roku.

Wytyczne do prezentacji:

· Czas wystąpienia 15 minut.

Prezentacje należy przygotować według poniższych zasad:

· czcionka: Verdana

· wielkość czcionki na pasku napisu(czyli górny pasek) - 14

· wielkość czcionki na slajdzie - 16

· kolor czcionki: czarny

· formuła tekstów ogólnie przyjęta - duże i małe litery (proszę nie pisać wyłącznie dużymi literami)

· zdjęcia proszę dostarczać w formatach jpg/gif/png (nie wklejone do jakiejkolwiek aplikacji, edytora)

· jeżeli zdjęcie ma mieć wielkość 200x300 pikseli - proszę je tak sformatować, aby miały wielkość zbliżoną do zakładanej (np.: 400x700)

· filmy proszę dostarczać w formacie wmv (nie wklejone do jakiejkolwiek aplikacji, edytora)

· numeracja stron: xx/yy (numer slajdu/całkowita ilość slajdów) np.: 12/69


PROGRAM RAMOWY

Sesja I   Eksploatacja wybranego sprzętu i wyposażenia w straży pożarnej / Straż Pożarna (SP) w systemie bezpieczeństwa państwa

Sesja II  Rozwiązania systemowe wspierające organizację zabezpieczenia akcji ratowniczych / Systemy diagnozowania stanu infrastruktury logistycznej w tym w działaniach SP

Sesja III  Systemy wspomagania zarządzania działaniami w jednostkach ochrony ppoż.

Sesja IV  Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne uzyskane w ramach realizacji projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w konsorcjach naukowo-przemysłowych

Szczegółowy program konferencji można pobrać pod poniższym adresem.

Bezpieczeństwo obiektów zabytkowych i ich zbiorów

26.04.2018
Konferencje naukowe

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy wraz ze Współorganizatorami, Radą Naukową i Komitetem Organizacyjnym zapraszają na konferencję naukową „Bezpieczeństwo obiektów zabytkowych i ich zbiorów”, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r., w CNBP-PIB. Konferencja organizowana jest w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast”, nr DOB-BIO7/08/01/2015 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Celem Konferencji jest prezentacja wyników prowadzonych badań, wymiana poglądów i doświadczeń przez przedstawicieli środowiska naukowego, a także zaproszonych gości i ekspertów reprezentujących instytucje, organizacje i firmy zajmujące się i świadczące usługi na rzecz bezpieczeństwa. Jak chronić skuteczniej? Jak projektować i zarządzać bezpieczeństwem? Jak oceniać ryzyko? Jakie aktualne i nowe zagrożenia należy uwzględnić? Jakie szczególne uwarunkowania należy uwzględnić w przypadku ochrony obiektów zabytkowych i ich zbiorów? To główne pytania jakie w tej naukowej dyskusji stawiają sobie organizatorzy i współorganizatorzy konferencji.

I Konferencja "Pomorze Zachodnie w projektach i realizacjach z branży zabezpieczeń ppoż. oraz akustyki budowlanej"

08.03.2019
Inne

W dniu 8 marca 2019 roku w Centrum Kultury Euroregionu CKE Stara Rzeźnia w Szczecinie odbyła się I Konferencja „Pomorze Zachodnie w projektach i realizacjach z branży zabezpieczeń ppoż. oraz akustyki budowlanej”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez firmę pAudio Technologies przy współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddziału Zachodniopomorskiego pod patronatem honorowym i medialnym CNBOP-PIB. Zakres wystąpień i paneli dyskusyjnych obejmował zagadnienia z obszaru: zabezpieczeń ognioochronnych, akustyki w systemach DSO, nagłośnienia w miejscach publicznych, ochrony przeciwpożarowej, a także wytycznych UE we wskazanym zakresie. W konferencji wzięło udział prawie 70 przedstawicieli branż związanych z akustyką i ochroną przeciwpożarową.