III Ochocka Ognista Olimpiada Rodzinna "Rydwany Ognia 2016"

06.11.2016
Inne

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy

zaprasza na:

III Ochocką Ognistą Olimpiadę Rodzinną RYDWANY OGNIA 2016

Serdecznie zapraszamy do udziału w trzeciej edycji imprezy rekreacyjno-sportowej pn. „III Ochocka Ognista Olimpiada Rodzinna RYDWANY OGNIA 2016”, która odbędzie się już 6 listopada 2016 roku w godzinach 11.00-15.00 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji dzielnicy Ochota przy ulicy Rokosowskiej 10, a także w Szkole Podstawowej nr 61 im. Juliana Przybosia przy ul. Białobrzeskiej 27 w Warszawie.

W programie Olimpiady przewidziano wiele atrakcji, w tym:

 • ogniste miasteczko strażackie,
 • miasteczko ruchu drogowego,
 • pożarniczy tor przeszkód,
 • pokazy prawidłowego użycia gaśnicy,
 • pokazy samochodów pożarniczych i umiejętności strażaków.

Na uczestników czekają liczne konkursy wraz z nagrodami oraz ogromna dawka pozytywnych wrażeń.

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej objęło imprezę honorowym patronatem.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tym wydarzeniu!

Konferencja „BHP to się opłaca”

01.04.2017
Inne

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy

zaprasza na:

KONFERENCJĘ "BHP to się opłaca"

Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji Konferencji BHP TO SIĘ OPŁACA. któa odbędzie się 1 kwietnia 2017 roku w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 187.

Konferencja ma na celu propagowanie korzyści płynących z inwestowania w  BHP.  W sektorze budownictwa zawsze znajdzie się miejsce na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, dlatego konferencja ma przyczynić się do dyskusji na temat rozpoznania, oceny, analizy oraz redukcji zagrożeń na każdym etapie prowadzenia prac budowlanych. Konferencja adresowana jest do naukowców i praktyków z branży BHP, przedsiębiorców, pracodawców oraz pracowników związanych z branżą budowlaną, a także studentów kierunków z zakresu BHP. Zakres tematyczny Konferencji współtworzony jest przez Radę Programową, w skład której wchodzą prezesi, dyrektorzy oraz przedstawiciele czołowych podmiotów działających w branży. Zapraszamy także do udziału w  trwających równolegle II Targach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Budownictwie BHP-BUD 2017.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli:

 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
 • Główny Instytut Górnictwa
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział Bydgoszcz
 • Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa
 • Polskie Towarzystwo Ergonomiczne
 • Stowarzyszenie Ochrony Pracy
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
 • Związek Zawodowy Budowlani

Patronat medialny:

 • BITP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza / Safety & Fire Technique
 • Przyjaciel przy Pracy
 • Radio PiK

Zapraszamy prelegentów i słuchaczy konferencji oraz firmy zainteresowane wynajęciem powierzchni wystawienniczej do zgłoszenia udziału w wydarzeniu.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tym wydarzeniu!

Więcej informacji

IV KONFERENCJA NAUKOWA Logistyka w Ratownictwie

05.09.2017 - 08.09.2017
Konferencje naukowe

 KONFERENCJA NAUKOWA

Logistyka w Ratownictwie

05-08 września 2017 roku

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na IV konferencję naukową ,,Logistyka w Ratownictwie’’, która odbędzie się w dniach 5-8 września w 2017 roku w Mikołajkach.

CEL KONFERENCJI

Logistyka w Ratownictwie jest konferencją interdyscyplinarną, umożliwiającą spotkanie i wymianę poglądów specjalistów z różnych dyscyplin i kierunków nauki zajmujących się szeroko pojętym ratownictwem osób i mienia. Zakłada się, że głównym interdyscyplinarnie analizowanym problemem będzie optymalizowanie procesu logistycznego przebiegu akcji niesienia pomocy w różnych typach zagrożeń i zdarzeniach o zróżnicowanej skali i zasięgu. Oprócz zagadnień związanych z szybkim i efektywnym przeprowadzaniem akcji ratunkowych, przewidziane są również tematy związane ze sposobami i metodami przeciwdziałania zagrożeniom oraz sposoby likwidacji skutków zdarzeń.

Zapraszamy specjalistów związanych z logistyką w ratownictwie, nowoczesnymi technologiami i technikami w logistyce, logistyką w służbie zdrowia, ratownictwem lotniczym, wodnym i górskim jak również inżynierów i specjalistów od zagrożeń środowiskowych.
Obrady będą odbywać się w pięciu sekcjach tematycznych:


I. MEDYCYNA
II. SŁUŻBY MUNDUROWE
III. EKOLOGIA, RATOWNICTWO:

 • wodne
 • górskie
 • morskie i lotnicze

IV. TRANSPORT
V. BEZPIECZEŃSTWO


ORGANIZATORZY:

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu

oraz
Komitet Rozwoju Kolei Dużych Prędkości w Polsce
Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu
Polskie Towarzystwo Medycyny i Technik Hiperbarycznych
PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Opolski
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska
Wydział Prawa Administracji Zarządzania Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy

KOMITET NAUKOWY
prof. Rostislav Bun (Ukraina)
prof. Alina Borkowska
dr Agata Bornikowska
prof. Katarzyna Chruzik
prof. Piotr Folęga
dr Grzegorz Grzeczka
prof. Andrzej Grzyb
prof. Joanna Hawlena
prof. Jerzy Herdzik
prof. Adam Kadziński
dr Piotr Kisielewski
dr Marek Kisilowski
dr Piotr Korneta- sekretarz naukowy
prof. Anna Kosieradzka
prof. Maciej Kozłowski
prof. Jarosław Kozuba
prof. Danuta Kotnarowska
dr Andrzej Krzyszkowski – przewodniczący
prof. Zbigniew Łukasik
prof. Monika Madej
prof. Anna Mężyk
dr Iwona Michniewicz
prof. Gabriel Nowacki
prof. Dariusz Ozimina
prof. Dariusz Pater
prof. Jan Pawelski
prof. Agnieszka Pedrycz
prof. Ewa Płaczek
prof. Tomasz Praczyk
prof. Jarosław Prońko
prof. Stanisław Przerembel
prof. Anna Saniuk
prof. Sebastian Saniuk
prof. Katarzyna Rostek
dr Adam Rurak
prof. Janusz Rybiński
prof. Przemysław Simiński
prof. Piotr Siermontowski
prof. Henryk Spustek
prof. Maciej Stajniak
dr Jerzy Telak
prof. Janusz Targosz
prof. Franciszek Tomaszewski
prof. Ryszard Wawruch
prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki
dr Tomasz Zalewski
dr Ewa Zieliński
dr Jacek Zboina

KOMITET ORGANIZACYJNY:
dr inż. Aldona Kuśmińska-Fijałkowska – przewodnicząca
dr Renata Krajewska – sekretarz
dr inż. Paweł Olszowiec
mgr inż. Sylwia Olszańska
lek. med. Michał Szatanek
dr Iwo Nowak

ADRES DO KORESPONDENCJI
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Wydział Transportu i Elektrotechniki
ul. Malczewskiego 29, 26-600 RADOM


Potwierdzenie udziału w Konferencji Naukowej Logistyka w Ratownictwie 2017 Komitet Organizacyjny prosi o dokonanie wyłącznie przez wypełnienie formularza ze strony do 1 czerwca 2017
http://logistykawratownictwie.pl/formularz-rejestracyjny

Wszystkie szczegóły dotyczące konferencji dostępne są na stronie internetowej
www.logistykawratownictwie.pl

Serdecznie zapraszamy!

Konferencja naukowa „Innowacje w modelowaniu ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych"

20.03.2017
Konferencje naukowe

 KONFERENCJA NAUKOWA

„Innowacje w modelowaniu wystąpienia ryzyka awarii w obiektach przemysłowych”

20 marca 2017 roku

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na konferencję naukową „Innowacje w modelowaniu ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych”, która odbędzie się w dniu 20 marca 2017 roku. Konferencja organizowana jest w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem - EVARIS”, nr DOB-BIO7/09/03/2015 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Projekt realizowany jest przez Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe w składzie:

 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy,
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • Politechnika Warszawska
 • BERA Systems Sp. z o.o.

CEL KONFERENCJI

Celem głównym konferencji jest omówienie istotnych zagadnień, związanych z procesem dokonywania ocen ryzyka w obiektach przemysłowych, stwarzających zagrożenie poza swoim terenem, mających wpływ na proces zapewnienia prawidłowej identyfikacji takich obiektów, kształtowania ładu przestrzennego oraz planów ratowniczych. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz podjęto próbę wyznaczenia priorytetowych kierunków i rozwoju systemów technicznych wspomagających bezpieczeństwo poprzez ocenę ryzyka. Badania podejmowane podczas realizacji projektu, wskazały na konieczność intensywnego rozwoju systemów informatycznych zmierzających do opracowania kompleksowego narzędzia informatycznego, wyposażonego w system dedykowanych modułów, pozwalającego na przeprowadzenie całościowej realizacji analizy i oceny ryzyka w obiektach przemysłowych i dążenia do zerowego zagrożenia bezpieczeństwa technicznego. Tematyka konferencji skierowana jest do organów administracji publicznej, jednostek organizacyjnych PSP i innych służb ratowniczych, instytucji i osób zaangażowanych bezpośrednio w proces tworzenia aktów planistycznych, identyfikację zakładów stwarzających ryzyko awarii poza swoim terenem, a także zajmujących się zarządzaniem ryzykiem już na etapie tworzenia założeń do aktów planistycznych.  
W trakcie konferencji omówione zostaną wybrane problemy dotyczące:

 • modelowania i wyznaczania ryzyka obszarowego,
 • identyfikacji przedsiębiorstw, które w ramach prowadzonej działalności mogą stwarzać zagrożenie poza swoim terenem,
 • modelowania matematycznego dyspersji zanieczyszczeń przy pomocy obliczeniowej mechaniki płynów CFD,
 • zagadnień prawnych dotyczących zagospodarowania przestrzennego w kontekście zakładów przemysłowych,
 • reprezentatywnych scenariuszy awaryjnych zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 • procesu oceny ryzyka procesowego,
 • możliwości modelowania skutków uwolnień substancji niebezpiecznych do otoczenia.

Ponadto przedstawione zostaną założenia, wytyczne, zagadnienia dotyczące modelowania skutków uwolnień substancji niebezpiecznych oraz innych wieloobszarowych aspektów powiązanych funkcjonalnie z projektowanym narzędziem informatycznym.


MIEJSCE
Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy


ORGANIZATOR
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy

WSPÓŁORGANIZATORZY
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Politechnika Warszawska
BERA Systems Sp. z o.o.

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA
Przewodniczący: mgr Sylwia KRAWCZYŃSKA, Z-ca Dyrektora CNBOP-PIB ds. Badań i Rozwoju

 CZŁONKOWIE
dr Mieczysław BORYSIEWICZ, NCBJ
dr inż. Robert CHERBAŃSKI, PW
bryg. dr inż. Mariusz FELTYNOWSKI, CNBOP-PIB
mł. bryg. mgr inż. Wojciech KLAPSA, CNBOP-PIB
st. bryg. mgr Jarosław KUREK, KW PSP w Warszawie
mł. bryg. mgr inż. Piotr LESIAK - CNBOP-PIB
dr Sławomir POTEMPSKI, NCBJ
dr inż. Dorota RIEGERT, CNBOP-PIB
dr inż. Jacek ROGUSKI, CNBOP-PIB
mł. bryg. dr inż. Zdzisław SAlAMONOWICZ, SGSP
dr Dorota SIUTA, PŁ
kpt. mgr inż. Wojciech WIŚNIEWSKI, KW PSP w Warszawie
bryg. dr hab. inż. Dariusz WRÓBLEWSKI, CNBOP-PIB

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Maria Kędzierska, CNBOP-PIB
Bartłomiej Połeć, CNBOP-PIB

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:
Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/ Otwocka
tel: +(48 22) 76 93 261,  +(48 22) 76 93 260

Bartłomiej Połeć                              Maria Kędzierska
      bpolec@cnbop.pl                          mkedzierska@cnbop.pl


Udział w konferencji jest bezpłatny

Serdecznie zapraszamy!

Informator
Program konferencji
Karta zgłoszeniowa

Konferencja EFSN

26.04.2017
Konferencje

European Fire Sprinkler Network (EFSN) 
we współpracy z 
Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowym Instytutem Badawczym 

serdecznie zapraszają na jednodniową konferencję poświęconą wodnym systemom przeciwpożarowym. Konferencja odbędzie się w Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre i będzie wyjątkową okazją do wysłuchania interesujących prelekcji oraz dyskusji. Prelegentami będą polscy oraz zagraniczni specjaliści z zakresu urządzeń gaśniczych wodnych. Obok sali konferencyjnej będą odbywać się targi, na których przedstawiciele firm produkcyjnych będą prezentować innowacyjne rozwiązania z zakresu urządzeń gaśniczych wodnych.

Dołącz do nas 26 kwietnia 2017 roku w Warszawie!

Bądź na bieżąco z rozwojem technologicznym w branży i poznaj ludzi wyznaczających trendy w zakresie bezpieczeństwa i instalacji przeciwpożarowych.

Rejestracja uczestników

INTEX – innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem,w tym obiektów szczególnie chronionych

06.06.2017
Konferencje naukowe

 KONFERENCJA NAUKOWA

„INTEX – innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych”

6 czerwca 2017 roku

Konferencja organizowana jest w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. „Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych”, nr DOBR-BIO4/052/13073/2013, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie:

 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy,
 • ANKO TRADING Sp. z o.o.,
 • Politechnika Warszawska,
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych, opracowań technicznych i materialnych efektów uzyskanych podczas realizacji projektu. Różnorodność rozwiązań i prowadzonych procesów technologicznych oraz towarzyszących im zagrożeń wymusza stosowanie w coraz większym zakresie systemów zabezpieczeń chroniących przed wybuchem lub minimalizujących jego skutki. Zagadnienia przedstawione podczas specjalistycznych wykładów prezentujących wyniki badań naukowych połączone zostaną z praktycznymi pokazami nowych stanowisk badawczych i demonstratorów do badania parametrów spalania detonacyjnego mieszanin gazowych i deflagracyjnego par cieczy i pyłów.
W trakcie konferencji omówione zostaną wybrane problemy dotyczące:

 • analizy ryzyka dla transportu drogowego towarów niebezpiecznych stwarzających zagrożenie wybuchem,
 • symulacji numerycznej detonacji w mieszaninach gazowych,
 • oceny skuteczności działania aktywnego systemu tłumienia wybuchów – wyniki badań w hemisferze 150 m3,
 • oceny skuteczności działania tłumika detonacji,
 • ocena skuteczności systemu HRD.

Ponadto zaprezentowany zostanie:

 • kanał detonacyjny 9 m do badania parametrów wybuchów mieszanin gazowych,
 • kula 1 m3 do badania parametrów wybuchu pyłów oraz testowania aktywnego systemu tłumienia wybuchów,
 • kanał detonacyjny 20 m o średnicy 350 mm z tłumikiem wybuchów.

Konferencja umożliwi wymianę poglądów ekspertów i specjalistów dotyczących poruszanych problemów, wskaże pozytywne i negatywne strony przyjętych rozwiązań, a także kierunki prowadzonych badań i dalszego rozwoju opracowanych w ramach projektu „INTEX” innowacyjnych demonstratorów technologii systemów pasywnego i aktywnego tłumienia wybuchów.

Tematyka konferencji skierowana jest do jednostek organizacyjnych PSP i innych służb ratowniczych, instytucji i osób zaangażowanych bezpośrednio w proces identyfikacji zakładów stwarzających ryzyko wybuchów deflagracyjnych i detonacyjnych możliwych do pojawienia się w sytuacjach awaryjnych podczas magazynowania substancji palnych w zbiornikach oraz ich transportu za pomocą rurociągów przemysłowych.


MIEJSCE
Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy


ORGANIZATOR
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy

WSPÓŁORGANIZATORZY
ANKO TRADING Sp. z o.o.
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Wydział Prawa, Zarządzania i Administracji UJK w Kielcach

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA
Przewodniczący: dr hab. inż. Jarosław PROŃKO - kierownik projektu

 CZŁONKOWIE
prof. dr hab. inż. Dariusz OZIMINA - PŚ
prof. dr hab. inż. Andrzej TEODORCZYK - PW WMEiL
prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI - WSPol.
dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI, prof. UPH WH
dr hab. Robert SOCHA - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej  
dr hab. inż. Monika MADEJ - PŚ
dr hab. inż. Dariusz WRÓBLEWSKI - CNBOP-PIB
dr inż. Zdzisław SALAMONOWICZ - SGSP
dr inż. Marek WOLIŃSKI - SGSP
dr inż. Jacek ZBOINA - CNBOP-PIB
dr inż. Mateusz ŻBIKOWSKI - PW WMEiL
mgr inż. Andrzej KOŁACZKOWSKI - ANKO
mgr inż. Piotr LESIAK - CNBOP-PIB
mgr Sylwia KRAWCZYŃSKA - CNBOP-PIB
inż. Damian BĄK - CNBOP-PIB

KOMITET ORGANIZACYJNY:
mgr inż. Anna Dziechciarz - CNBOP-PIB
mgr inż. Alina Wolańska - CNBOP-PIB
mgr Emilia Żebrowska - CNBOP-PIB
Maria Kędzierska - CNBOP-PIB

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:
Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/ Otwocka
tel: +(48 22) 76 93 217,  +(48 22) 76 93 260

    Alina Wolańska                                Maria Kędzierska
     awolanska@cnbop.pl                        mkedzierska@cnbop.pl


Udział w konferencji jest bezpłatny

Serdecznie zapraszamy!

Program konferencji
Karta zgłoszeniowa

Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego w dobie zagrożeń terrorystycznych

17.05.2017
Inne

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy

zaprasza do udziału w konferencji

"Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego w dobie zagrożeń terrorystycznych"

Zapraszamy Państwa do udziału w VI edycji konferencji Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego w dobie zagrożeń terrorystycznych, która odbędzie się 17 maja w Warszawie.

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków, odbudowy infrastruktury krytycznej oraz odtwarzania zniszczonych zasobów. Ważne jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej.
Podczas konferencji poruszane będą następujące zagadnienia:

 • systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii,
 • bezpieczeństwo - publiczne, transportu, obiektów danych,
 • systemy i procedury w organizacji akcji ratunkowych,
 • nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe (mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory),
 • zarządzanie kryzysowe a funkcjonowanie systemu ratownictwa,
 • współpraca ze środkami masowego przekazu,
 • organizowanie pomocy medycznej i psychologicznej,
 • monitorowanie, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli,
 • organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego,
 • zasady postępowania w przypadku ataków terrorystycznych,
 • zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi.

Wiedzą i doświadczeniem podzielą się eksperci:

 • dr Michał Piekarski - adiunkt w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • dr Agata Pawlak - Kierownik Działu Logistyki Medycznej, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Krzysztof Gralik - Główny Specjalista, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, Starostwo Powiatowe Otwock,
 • Radomir Korsak - niezależny ekspert,
 • Jacek Mąka - ekspert w zakresie bezpieczeństwa.

Na tegoroczne spotkanie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, funkcjonariuszy służb mundurowych oraz koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego WOPR, TOPR, GOPR.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
objęło wydarzenie patronatem honorowym.

Serdecznie zapraszamy!


Strona wydarzenia
Bezpłatna rejestracja

Kontakt:
Karolina Wojciechowska
Specjalista ds. promocji
Tel. + 48 531 643 428
mail: karolina.wojciechowska@pirbinstytut.pl

Współczesne uwarunkowania badań bezpieczeństwa

30.06.2017
Konferencje naukowe

KONFERENCJA NAUKOWA

"Współczesne uwarunkowania badań bezpieczeństwa"

30 czerwca 2017

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie wraz z Radą Naukową i Komitetem Organizacyjnym mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Współczesne uwarunkowania badań bezpieczeństwa"

CEL KONFERENCJI: przedstawienie wyników badań w obszarze metodologii badań w ujęciu nauk społecznych i nauk technicznych oraz przeprowadzenie interdyscyplinarnego dyskursu o możliwości stosowania wybranych metod, technik i narzędzi badawczych w badaniu bezpieczeństwa.

TEZY KONFERENCYJNE

Bezpieczeństwo jest stanem i złożonym procesem rzeczywistości społecznej, co oznacza, że jego badanie zasadne jest postrzegać w ujęciu międzydyscyplinarnym i transdyscyplinarnym, a nie tylko monodyscyplinarnym. Podejście monodyscyplinarne jest zasadne dookreśleniu tożsamości i rozwoju określonej dyscypliny nauki, ale postrzeganie jej w kontekście obszaru i dziedziny nauki wymaga podejścia multidyscyplinarnego. Natomiast badanie bezpieczeństwa z punktu różnych obszarów i dziedzin nauki wymaga podejścia nawet transdyscyplinarnego, ponieważ bezpieczeństwo dotyczy wszelkich sfer życia społecznego, ale również wytworów materialnych, które powinny spełniać wymagania społeczne i technologiczne standardów bezpieczeństwa.

Badanie potrzeb społecznych podstawowego podmiotu bezpieczeństwa w aspekcie jego przetrwania, uniezależnienia się od zagrożeń i zagwarantowania jego rozwoju sprowadza się nie tylko do zmaterializowania się jego potrzeb w systemach społecznych, ale również wymaga poprawy jakości życia, na którą składają się wytwory materialne i niematerialne. Zatem, w procesie badań dokonujemy poznania naukowego, którego efekty mogą i powinny być spożytkowane do rozwoju cywilizacyjnego. Stąd pierwotny cel poznania naukowego jako poszerzenie obszarów wiedzy metodolodzy rozszerzają również na cel utylitarny postrzegany w kategoriach projektowania bezpieczeństwa. W związku z tym, że aspekty bezpieczeństwa sytuowane są we wszystkich sferach życia podmiotu bezpieczeństwa zasadne jest uwzględnianie szerokiego aspektu stosowanych metod, technik i narzędzi badawczych do poznania, oceny, prognozowania i projektowania bezpieczeństwa. Stąd za zasadne uznaje się rozważenie w dyskursie naukowym problemu dotyczącego metodologii badań bezpieczeństwa – jakie stosować metody, techniki oraz narzędzia badawcze w naukach o bezpieczeństwie oraz w naukach pokrewnych, by zwiększyć wiarygodność wyników badań w aspekcie poznania i projektowania bezpieczeństwa?

Przedmiotem rozważań i dyskusji będzie między innymi możliwość i zasadność stosowania określonych metod badawczych w pracach i badaniach prowadzonych w ramach projektu Nr DOB-BIO7/08/01/2015 nt.: „Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast” prowadzonych przez Konsorcjum Naukowe w składzie: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Dynamic Safety Corporation Sp. z o.o.

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI

 1. Stosowane metody, techniki i narzędzia poznania i projektowania bezpieczeństwa w dziedzinie nauk społecznych.
 2. Stosowane metody, techniki i narzędzia poznania i projektowania bezpieczeństwa w dziedzinie nauk technicznych.
 3. Dylematy związane ze stosowaniem metod, technik i narzędzi badawczych z innych dziedzin nauki niż przedmiot badań.

 


 

MIEJSCE

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213, Józefów, sala bud. C

WSPÓŁORGANIZATORZY

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
Wydział Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

RADA NAUKOWA

Przewodniczący: bryg. dr inż. Jacek ZBOINA
Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI, dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI

CZŁONKOWIE

prof. dr hab. Marian CIEŚLARCZYK – UPH w Siedlcach
prof. dr hab. inż. Zbigniew ŁUKASIK – UTH w Radomiu
dr hab. Barbara BOJEWSKA, prof. SGH – SGH w Warszawie
nadbryg. dr hab. inż. Paweł KĘPKA, prof. SGSP – SGSP w Warszawie
insp. dr hab. Izabela NOWICKA, prof. WSPol – WSPol w Szczytnie
dr hab. Jarosław PROŃKO, prof. UJK – UJK w Kielcach
dr hab. Robert SOCHA, prof. WSB – WSB w Dąbrowie Górniczej
dr hab. Barbara KACZMARCZYK – WSOWL we Wrocławiu
kmdr dr hab. Grzegorz KRASNODĘBSKI – AMW w Gdyni
kmdr dr hab. Jarosław TESKA – AMW w Gdyni
bryg. dr hab. inż. Dariusz WRÓBLEWSKI – CNBOP-PIB w Józefowie
mł. insp. dr Aleksander BABIŃSKI – WSPol w Szczytnie
mł. insp. dr Janusz BRYK – WSPol w Szczytnie
dr Alicja GĘBCZYŃSKA – WSB we Wrocławiu
dr inż. Magdalena GIKIEWICZ – SGSP w Warszawie
dr Magdalena EL GHAMARI – Uniwersytet w Białymstoku
dr Sławomir GÓRSKI – DOLiZK MSWiA
dr Robert GWARDYŃSKI – WSB w Dąbrowie Górniczej
insp. dr Rafał KOCHAŃCZYK – Szkoła Policji w Katowicach
dr inż. Bogusław KOGUT – WSB w Dąbrowie Górniczej
dr inż. Andrzej KRZYSZKOWSKI – UTH w Radomiu
dr Paweł LUBIEWSKI – WSPol w Szczytnie
kmdr por. dr Jarosław MICHALAK – AMW w Gdyni
kmdr por. dr Bartłomiej PĄCZEK – AMW w Gdyni
mł. bryg. dr inż. Anna PRĘDECKA – SGSP w Warszawie
st. kpt. dr Piotr SOWIZDRANIUK – SA PSP w Krakowie
kpt. dr Monika WOJAKOWSKA – SGSP w Warszawie
mł. bryg. dr inż. Tomasz ZWĘGLIŃSKI – SGSP w Warszawie
st.bryg. w st. sp. mgr inż. Jan KIELIN – CNBOP-PIB w Józefowie
st. bryg. w st. sp. mgr inż. Piotr WOJTASZEWSKI – CNBOP-PIB w Józefowie

KOMITET ORGANIZACYJNY

bryg. dr inż. Jacek ZBOINA – przewodniczący, CNBOP-PIB w Józefowie
mgr Beata WOJTASIAK – sekretarz, CNBOP-PIB w Józefowie
mgr Ilona MASNA – CNBOP-PIB w Józefowie
mgr Anna ZIELIŃSKA – CNBOP-PIB w Józefowie
mgr Emilia ŻEBROWSKA – CNBOP-PIB w Józefowie
mgr Jerzy TROCHA – ASW w Warszawie
mgr inż. Konrad ZACIERA – CNBOP-PIB w Józefowie

SEKRETARIAT KONFERENCJI

mgr Ilona MASNA – CNBOP-PIB w Józefowie, tel. 22 769 33 04, e-mail: imasna@cnbop.pl
mgr inż. Konrad ZACIERA – CNBOP-PIB w Józefowie, tel. 22 769 32 90, e-mail: kzaciera@cnbop.pl

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów k/ Otwocka
tel.: +(48) 22 769 33 80
mgr Beata Wojtasiak bwojtasiak@cnbop.pl

Program konferencji

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA na temat bezpieczeństwa: "Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa"

26.10.2017
Konferencje naukowe

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA na temat bezpieczeństwa:

"Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa"

26 października 2017

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. A. de Gasperi w Józefowie wraz z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowym Instytutem Badawczym mają zaszczyt zaprosić na X Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat bezpieczństwa "Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa".

Patronat honorowy nad konferencją objęli m.in.:

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Urząd do Spraw Cudzoziemców
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych
Krajowa Izba Gospodarki Cyfrowej
Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców „Nostra Res”
Stowarzyszenie Informatyków Polskich
Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Misja konferencji
Misją Konferencji jest przeprowadzenie rozważań na temat bezpieczeństwa w kontekście aktualnych zagrożeń, w szczególności nielegalnej imigracji, możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w identyfikacji zagrożeń oraz wykonywania analiz na potrzeby organów administracji państwowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, m.in. w celu opracowywania planów strategicznych w obszarze bezpieczeństwa narodowego. 

Cel konferencji
Celem Konferencji jest przeprowadzenie debaty przedstawicieli świata nauki, centralnych organów administracji państwowej, służb bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przedstawicieli ośrodków badawczych i firm specjalizujących się w budowie zaawansowanych narzędzi informatycznych umożliwiających typowanie sprawców przestępstw oraz wykonywanie analiz operacyjnych i kryminalnych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, a także w sferze bankowości, telekomunikacji i energetyki.

Tematyka konferencji
Konferencja będzie miała charakter panelowy, podczas których poruszone zostaną aspekty teoretyczne dotyczące bezpieczeństwa narodowego, aspekty socjologiczne, poziomu zagrożenia atakami terrorystycznymi oraz możliwościami jakie dają nowoczesne narzędzia informatyczne w analizie potencjalnych zagrożeń i typowania sprawców przestępstw w tym zamachów terrorystycznych.

Uczestnicy konferencji będą prowadzić rozważania w oparciu o program, składający się z panelu dyskusyjnego oraz pięciu sesji naukowych:

I. Panel biznesowy - sektor bankowy / sektor telekomunikacyjny
II. Ochrona informacji oraz danych osobowych w aspekcie RODO. Bezpieczeństwo danych w sektorze prywatnym i publicznym
III. Prawne ramy organizacji i funkcjonowania cyberprzestrzeni
IV. Ochrona infrastruktury energetycznej przed cyberatakami
V. Nowoczesne technologie zwiększające bezpieczeństwo obywateli

Konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów zarówno ludzi świata nauki, jak i biznesu oraz państwowych służb publicznych, organów administracji państwowych, a także ośrodków badawczych specjalizujących się w tworzeniu nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Informacje na temat konferencji znajdują się także na stronie WSGE!