Współczesne uwarunkowania badań bezpieczeństwa

30.06.2017
Konferencje naukowe

KONFERENCJA NAUKOWA

"Współczesne uwarunkowania badań bezpieczeństwa"

30 czerwca 2017

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie wraz z Radą Naukową i Komitetem Organizacyjnym mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Współczesne uwarunkowania badań bezpieczeństwa"

CEL KONFERENCJI: przedstawienie wyników badań w obszarze metodologii badań w ujęciu nauk społecznych i nauk technicznych oraz przeprowadzenie interdyscyplinarnego dyskursu o możliwości stosowania wybranych metod, technik i narzędzi badawczych w badaniu bezpieczeństwa.

TEZY KONFERENCYJNE

Bezpieczeństwo jest stanem i złożonym procesem rzeczywistości społecznej, co oznacza, że jego badanie zasadne jest postrzegać w ujęciu międzydyscyplinarnym i transdyscyplinarnym, a nie tylko monodyscyplinarnym. Podejście monodyscyplinarne jest zasadne dookreśleniu tożsamości i rozwoju określonej dyscypliny nauki, ale postrzeganie jej w kontekście obszaru i dziedziny nauki wymaga podejścia multidyscyplinarnego. Natomiast badanie bezpieczeństwa z punktu różnych obszarów i dziedzin nauki wymaga podejścia nawet transdyscyplinarnego, ponieważ bezpieczeństwo dotyczy wszelkich sfer życia społecznego, ale również wytworów materialnych, które powinny spełniać wymagania społeczne i technologiczne standardów bezpieczeństwa.

Badanie potrzeb społecznych podstawowego podmiotu bezpieczeństwa w aspekcie jego przetrwania, uniezależnienia się od zagrożeń i zagwarantowania jego rozwoju sprowadza się nie tylko do zmaterializowania się jego potrzeb w systemach społecznych, ale również wymaga poprawy jakości życia, na którą składają się wytwory materialne i niematerialne. Zatem, w procesie badań dokonujemy poznania naukowego, którego efekty mogą i powinny być spożytkowane do rozwoju cywilizacyjnego. Stąd pierwotny cel poznania naukowego jako poszerzenie obszarów wiedzy metodolodzy rozszerzają również na cel utylitarny postrzegany w kategoriach projektowania bezpieczeństwa. W związku z tym, że aspekty bezpieczeństwa sytuowane są we wszystkich sferach życia podmiotu bezpieczeństwa zasadne jest uwzględnianie szerokiego aspektu stosowanych metod, technik i narzędzi badawczych do poznania, oceny, prognozowania i projektowania bezpieczeństwa. Stąd za zasadne uznaje się rozważenie w dyskursie naukowym problemu dotyczącego metodologii badań bezpieczeństwa – jakie stosować metody, techniki oraz narzędzia badawcze w naukach o bezpieczeństwie oraz w naukach pokrewnych, by zwiększyć wiarygodność wyników badań w aspekcie poznania i projektowania bezpieczeństwa?

Przedmiotem rozważań i dyskusji będzie między innymi możliwość i zasadność stosowania określonych metod badawczych w pracach i badaniach prowadzonych w ramach projektu Nr DOB-BIO7/08/01/2015 nt.: „Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast” prowadzonych przez Konsorcjum Naukowe w składzie: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Dynamic Safety Corporation Sp. z o.o.

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI

  1. Stosowane metody, techniki i narzędzia poznania i projektowania bezpieczeństwa w dziedzinie nauk społecznych.
  2. Stosowane metody, techniki i narzędzia poznania i projektowania bezpieczeństwa w dziedzinie nauk technicznych.
  3. Dylematy związane ze stosowaniem metod, technik i narzędzi badawczych z innych dziedzin nauki niż przedmiot badań.

 


 

MIEJSCE

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213, Józefów, sala bud. C

WSPÓŁORGANIZATORZY

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
Wydział Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

RADA NAUKOWA

Przewodniczący: bryg. dr inż. Jacek ZBOINA
Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI, dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI

CZŁONKOWIE

prof. dr hab. Marian CIEŚLARCZYK – UPH w Siedlcach
prof. dr hab. inż. Zbigniew ŁUKASIK – UTH w Radomiu
dr hab. Barbara BOJEWSKA, prof. SGH – SGH w Warszawie
nadbryg. dr hab. inż. Paweł KĘPKA, prof. SGSP – SGSP w Warszawie
insp. dr hab. Izabela NOWICKA, prof. WSPol – WSPol w Szczytnie
dr hab. Jarosław PROŃKO, prof. UJK – UJK w Kielcach
dr hab. Robert SOCHA, prof. WSB – WSB w Dąbrowie Górniczej
dr hab. Barbara KACZMARCZYK – WSOWL we Wrocławiu
kmdr dr hab. Grzegorz KRASNODĘBSKI – AMW w Gdyni
kmdr dr hab. Jarosław TESKA – AMW w Gdyni
bryg. dr hab. inż. Dariusz WRÓBLEWSKI – CNBOP-PIB w Józefowie
mł. insp. dr Aleksander BABIŃSKI – WSPol w Szczytnie
mł. insp. dr Janusz BRYK – WSPol w Szczytnie
dr Alicja GĘBCZYŃSKA – WSB we Wrocławiu
dr inż. Magdalena GIKIEWICZ – SGSP w Warszawie
dr Magdalena EL GHAMARI – Uniwersytet w Białymstoku
dr Sławomir GÓRSKI – DOLiZK MSWiA
dr Robert GWARDYŃSKI – WSB w Dąbrowie Górniczej
insp. dr Rafał KOCHAŃCZYK – Szkoła Policji w Katowicach
dr inż. Bogusław KOGUT – WSB w Dąbrowie Górniczej
dr inż. Andrzej KRZYSZKOWSKI – UTH w Radomiu
dr Paweł LUBIEWSKI – WSPol w Szczytnie
kmdr por. dr Jarosław MICHALAK – AMW w Gdyni
kmdr por. dr Bartłomiej PĄCZEK – AMW w Gdyni
mł. bryg. dr inż. Anna PRĘDECKA – SGSP w Warszawie
st. kpt. dr Piotr SOWIZDRANIUK – SA PSP w Krakowie
kpt. dr Monika WOJAKOWSKA – SGSP w Warszawie
mł. bryg. dr inż. Tomasz ZWĘGLIŃSKI – SGSP w Warszawie
st.bryg. w st. sp. mgr inż. Jan KIELIN – CNBOP-PIB w Józefowie
st. bryg. w st. sp. mgr inż. Piotr WOJTASZEWSKI – CNBOP-PIB w Józefowie

KOMITET ORGANIZACYJNY

bryg. dr inż. Jacek ZBOINA – przewodniczący, CNBOP-PIB w Józefowie
mgr Beata WOJTASIAK – sekretarz, CNBOP-PIB w Józefowie
mgr Ilona MASNA – CNBOP-PIB w Józefowie
mgr Anna ZIELIŃSKA – CNBOP-PIB w Józefowie
mgr Emilia ŻEBROWSKA – CNBOP-PIB w Józefowie
mgr Jerzy TROCHA – ASW w Warszawie
mgr inż. Konrad ZACIERA – CNBOP-PIB w Józefowie

SEKRETARIAT KONFERENCJI

mgr Ilona MASNA – CNBOP-PIB w Józefowie, tel. 22 769 33 04, e-mail: imasna@cnbop.pl
mgr inż. Konrad ZACIERA – CNBOP-PIB w Józefowie, tel. 22 769 32 90, e-mail: kzaciera@cnbop.pl

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów k/ Otwocka
tel.: +(48) 22 769 33 80
mgr Beata Wojtasiak bwojtasiak@cnbop.pl

Program konferencji