Konferencja naukowa „Innowacje w modelowaniu ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych"

20.03.2017
Konferencje naukowe

 KONFERENCJA NAUKOWA

„Innowacje w modelowaniu wystąpienia ryzyka awarii w obiektach przemysłowych”

20 marca 2017 roku

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na konferencję naukową „Innowacje w modelowaniu ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych”, która odbędzie się w dniu 20 marca 2017 roku. Konferencja organizowana jest w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem - EVARIS”, nr DOB-BIO7/09/03/2015 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Projekt realizowany jest przez Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe w składzie:

 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy,
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • Politechnika Warszawska
 • BERA Systems Sp. z o.o.

CEL KONFERENCJI

Celem głównym konferencji jest omówienie istotnych zagadnień, związanych z procesem dokonywania ocen ryzyka w obiektach przemysłowych, stwarzających zagrożenie poza swoim terenem, mających wpływ na proces zapewnienia prawidłowej identyfikacji takich obiektów, kształtowania ładu przestrzennego oraz planów ratowniczych. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz podjęto próbę wyznaczenia priorytetowych kierunków i rozwoju systemów technicznych wspomagających bezpieczeństwo poprzez ocenę ryzyka. Badania podejmowane podczas realizacji projektu, wskazały na konieczność intensywnego rozwoju systemów informatycznych zmierzających do opracowania kompleksowego narzędzia informatycznego, wyposażonego w system dedykowanych modułów, pozwalającego na przeprowadzenie całościowej realizacji analizy i oceny ryzyka w obiektach przemysłowych i dążenia do zerowego zagrożenia bezpieczeństwa technicznego. Tematyka konferencji skierowana jest do organów administracji publicznej, jednostek organizacyjnych PSP i innych służb ratowniczych, instytucji i osób zaangażowanych bezpośrednio w proces tworzenia aktów planistycznych, identyfikację zakładów stwarzających ryzyko awarii poza swoim terenem, a także zajmujących się zarządzaniem ryzykiem już na etapie tworzenia założeń do aktów planistycznych.  
W trakcie konferencji omówione zostaną wybrane problemy dotyczące:

 • modelowania i wyznaczania ryzyka obszarowego,
 • identyfikacji przedsiębiorstw, które w ramach prowadzonej działalności mogą stwarzać zagrożenie poza swoim terenem,
 • modelowania matematycznego dyspersji zanieczyszczeń przy pomocy obliczeniowej mechaniki płynów CFD,
 • zagadnień prawnych dotyczących zagospodarowania przestrzennego w kontekście zakładów przemysłowych,
 • reprezentatywnych scenariuszy awaryjnych zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 • procesu oceny ryzyka procesowego,
 • możliwości modelowania skutków uwolnień substancji niebezpiecznych do otoczenia.

Ponadto przedstawione zostaną założenia, wytyczne, zagadnienia dotyczące modelowania skutków uwolnień substancji niebezpiecznych oraz innych wieloobszarowych aspektów powiązanych funkcjonalnie z projektowanym narzędziem informatycznym.


MIEJSCE
Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy


ORGANIZATOR
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy

WSPÓŁORGANIZATORZY
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Politechnika Warszawska
BERA Systems Sp. z o.o.

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA
Przewodniczący: mgr Sylwia KRAWCZYŃSKA, Z-ca Dyrektora CNBOP-PIB ds. Badań i Rozwoju

 CZŁONKOWIE
dr Mieczysław BORYSIEWICZ, NCBJ
dr inż. Robert CHERBAŃSKI, PW
bryg. dr inż. Mariusz FELTYNOWSKI, CNBOP-PIB
mł. bryg. mgr inż. Wojciech KLAPSA, CNBOP-PIB
st. bryg. mgr Jarosław KUREK, KW PSP w Warszawie
mł. bryg. mgr inż. Piotr LESIAK - CNBOP-PIB
dr Sławomir POTEMPSKI, NCBJ
dr inż. Dorota RIEGERT, CNBOP-PIB
dr inż. Jacek ROGUSKI, CNBOP-PIB
mł. bryg. dr inż. Zdzisław SAlAMONOWICZ, SGSP
dr Dorota SIUTA, PŁ
kpt. mgr inż. Wojciech WIŚNIEWSKI, KW PSP w Warszawie
bryg. dr hab. inż. Dariusz WRÓBLEWSKI, CNBOP-PIB

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Maria Kędzierska, CNBOP-PIB
Bartłomiej Połeć, CNBOP-PIB

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:
Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/ Otwocka
tel: +(48 22) 76 93 261,  +(48 22) 76 93 260

Bartłomiej Połeć                              Maria Kędzierska
      bpolec@cnbop.pl                          mkedzierska@cnbop.pl


Udział w konferencji jest bezpłatny

Serdecznie zapraszamy!

Informator
Program konferencji
Karta zgłoszeniowa