INTEX – innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem,w tym obiektów szczególnie chronionych

Brak zdjęcia
06.06.2017
Konferencje naukowe

 KONFERENCJA NAUKOWA

„INTEX – innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych”

6 czerwca 2017 roku

Konferencja organizowana jest w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. „Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych”, nr DOBR-BIO4/052/13073/2013, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie:

 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy,
 • ANKO TRADING Sp. z o.o.,
 • Politechnika Warszawska,
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych, opracowań technicznych i materialnych efektów uzyskanych podczas realizacji projektu. Różnorodność rozwiązań i prowadzonych procesów technologicznych oraz towarzyszących im zagrożeń wymusza stosowanie w coraz większym zakresie systemów zabezpieczeń chroniących przed wybuchem lub minimalizujących jego skutki. Zagadnienia przedstawione podczas specjalistycznych wykładów prezentujących wyniki badań naukowych połączone zostaną z praktycznymi pokazami nowych stanowisk badawczych i demonstratorów do badania parametrów spalania detonacyjnego mieszanin gazowych i deflagracyjnego par cieczy i pyłów.
W trakcie konferencji omówione zostaną wybrane problemy dotyczące:

 • analizy ryzyka dla transportu drogowego towarów niebezpiecznych stwarzających zagrożenie wybuchem,
 • symulacji numerycznej detonacji w mieszaninach gazowych,
 • oceny skuteczności działania aktywnego systemu tłumienia wybuchów – wyniki badań w hemisferze 150 m3,
 • oceny skuteczności działania tłumika detonacji,
 • ocena skuteczności systemu HRD.

Ponadto zaprezentowany zostanie:

 • kanał detonacyjny 9 m do badania parametrów wybuchów mieszanin gazowych,
 • kula 1 m3 do badania parametrów wybuchu pyłów oraz testowania aktywnego systemu tłumienia wybuchów,
 • kanał detonacyjny 20 m o średnicy 350 mm z tłumikiem wybuchów.

Konferencja umożliwi wymianę poglądów ekspertów i specjalistów dotyczących poruszanych problemów, wskaże pozytywne i negatywne strony przyjętych rozwiązań, a także kierunki prowadzonych badań i dalszego rozwoju opracowanych w ramach projektu „INTEX” innowacyjnych demonstratorów technologii systemów pasywnego i aktywnego tłumienia wybuchów.

Tematyka konferencji skierowana jest do jednostek organizacyjnych PSP i innych służb ratowniczych, instytucji i osób zaangażowanych bezpośrednio w proces identyfikacji zakładów stwarzających ryzyko wybuchów deflagracyjnych i detonacyjnych możliwych do pojawienia się w sytuacjach awaryjnych podczas magazynowania substancji palnych w zbiornikach oraz ich transportu za pomocą rurociągów przemysłowych.


MIEJSCE
Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy


ORGANIZATOR
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy

WSPÓŁORGANIZATORZY
ANKO TRADING Sp. z o.o.
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Wydział Prawa, Zarządzania i Administracji UJK w Kielcach

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA
Przewodniczący: dr hab. inż. Jarosław PROŃKO - kierownik projektu

 CZŁONKOWIE
prof. dr hab. inż. Dariusz OZIMINA - PŚ
prof. dr hab. inż. Andrzej TEODORCZYK - PW WMEiL
prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI - WSPol.
dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI, prof. UPH WH
dr hab. Robert SOCHA - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej  
dr hab. inż. Monika MADEJ - PŚ
dr hab. inż. Dariusz WRÓBLEWSKI - CNBOP-PIB
dr inż. Zdzisław SALAMONOWICZ - SGSP
dr inż. Marek WOLIŃSKI - SGSP
dr inż. Jacek ZBOINA - CNBOP-PIB
dr inż. Mateusz ŻBIKOWSKI - PW WMEiL
mgr inż. Andrzej KOŁACZKOWSKI - ANKO
mgr inż. Piotr LESIAK - CNBOP-PIB
mgr Sylwia KRAWCZYŃSKA - CNBOP-PIB
inż. Damian BĄK - CNBOP-PIB

KOMITET ORGANIZACYJNY:
mgr inż. Anna Dziechciarz - CNBOP-PIB
mgr inż. Alina Wolańska - CNBOP-PIB
mgr Emilia Żebrowska - CNBOP-PIB
Maria Kędzierska - CNBOP-PIB

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:
Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/ Otwocka
tel: +(48 22) 76 93 217,  +(48 22) 76 93 260

    Alina Wolańska                                Maria Kędzierska
     awolanska@cnbop.pl                        mkedzierska@cnbop.pl


Udział w konferencji jest bezpłatny

Serdecznie zapraszamy!

Program konferencji
Karta zgłoszeniowa