Innowacyjne technologie w Straży Pożarnej

15.03.2018
Konferencje naukowe

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy

zaprasza na konferencję naukową

„Innowacyjne technologie w Straży Pożarnej”,

która odbędzie się w dniu 15 marca 2018 roku.

Konferencja organizowana jest przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w ramach projektu pt. „Mobilny Turbinowy System Ratowniczo-Gaśniczy”(MTSRG), nr DOB-BIO6/06/113/2014 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - konkurs nr 6/2014 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Celem konferencji jest przedstawienie celu głównego - demonstratora technologii MTSRG. Działania podejmowane podczas realizacji projektu pozwoliły określić istotne z punktu widzenia eksploatacji parametry, opracować metody ich doskonalenia w celu poprawy bezpieczeństwa i skuteczności prowadzonych działań, a także określić powiązania z innymi projektami badawczymi z obszaru zastosowania i tworzenia innowacyjnych technologii w Straży Pożarnej.

Ponadto zaprezentowane zostaną wybrane zagadnienia dotyczące:

  1. Eksploatacji sprzętu i wyposażenia straży pożarnej w zakresie skuteczności i efektywności działania
  2. Rozwiązań systemowych i technicznych wspierających organizację działań ratowniczo-gaśniczych
  3. Innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych uzyskanych w ramach realizacji projektów badawczych, w tym taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz współdziałania z dotychczas stosowanym sprzętem pożarniczym

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli zajmujących się problematyką logistyki i eksploatacji sprzętu i wyposażenia w Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji i innych służb uczestniczących w działaniach ratowniczych oraz jednostek naukowych zajmujących się przedmiotową problematyką..

Udział w konferencji jest bezpłatny.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczny termin zgłoszenia udziału w konferencji 5.03.2018 r. Kartę zgłoszeniową można pobrać pod poniższym adresem.

ORGANIZATOR:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii (WICHiR)

MIEJSCE:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy  (Sala konferencyjna bud. „C”)

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA

Przewodniczący: bryg dr hab. inż. Dariusz WRÓBLEWSKI – CNBOP-PIB

Zastępca Przewodniczącego: dr inż. Jacek ROGUSKI– CNBOP-PIB

CZŁONKOWIE

  nadbryg. dr hab. Paweł KĘPKA, prof. SGSP, SGSP

prof. dr hab. inż . Janusz KRĘCIKIJ, K.A. im. A. F. Modrzewskiego

mł. bryg. dr inż. Małgorzata Majder Łopatka, SGSP

dr  hab.Andrzej Mizerski, prof. SGSP, SGSP

mł. bryg. dr inż. Paweł OGRODNIK, SGSP

dr inż. Jacek PIRSZEL, WICHiR

dr inż. Dorota Riegert, CNBOP-PIB

płk prof. dr hab. inż. Grzegorz SOBOLEWSKI,  ASzWoj

kpt. dr Tomasz WĘSIERSKI, SGSP

prof. dr. hab. Jerzy WOLANIN, SGSP

bryg dr inż.Jacek Zboina , CNBOP-PIB

mgr Emilia ŻEBROWSKA,CNBOP-PIB

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Jolanta Łukasik, CNBOP-PIB
Maria Kędzierska, CNBOP-PIB

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Nadwiślańska 213 05-420 Józefów k/ Otwocka

tel: +(48 22) 76 93 354,  +(48 22) 76 93 260

Jolanta Łukasik                                                                                  Maria Kędzierska

jlukasik@cnbop.pl                                                                            mkedzierska@cnbop.pl


INFORMACJE DLA PRELEGENTÓW

Prezentacje należy przygotować zgodnie z wytycznymi do prezentacji zamieszczonymi poniżej i przesłać na adres e-mail: jroguski@cnbop.pl lub mkedzierska@cnbop.pl do 5 marca 2018 roku.

Wytyczne do prezentacji:

· Czas wystąpienia 15 minut.

Prezentacje należy przygotować według poniższych zasad:

· czcionka: Verdana

· wielkość czcionki na pasku napisu(czyli górny pasek) - 14

· wielkość czcionki na slajdzie - 16

· kolor czcionki: czarny

· formuła tekstów ogólnie przyjęta - duże i małe litery (proszę nie pisać wyłącznie dużymi literami)

· zdjęcia proszę dostarczać w formatach jpg/gif/png (nie wklejone do jakiejkolwiek aplikacji, edytora)

· jeżeli zdjęcie ma mieć wielkość 200x300 pikseli - proszę je tak sformatować, aby miały wielkość zbliżoną do zakładanej (np.: 400x700)

· filmy proszę dostarczać w formacie wmv (nie wklejone do jakiejkolwiek aplikacji, edytora)

· numeracja stron: xx/yy (numer slajdu/całkowita ilość slajdów) np.: 12/69


PROGRAM RAMOWY

Sesja I   Eksploatacja wybranego sprzętu i wyposażenia w straży pożarnej / Straż Pożarna (SP) w systemie bezpieczeństwa państwa

Sesja II  Rozwiązania systemowe wspierające organizację zabezpieczenia akcji ratowniczych / Systemy diagnozowania stanu infrastruktury logistycznej w tym w działaniach SP

Sesja III  Systemy wspomagania zarządzania działaniami w jednostkach ochrony ppoż.

Sesja IV  Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne uzyskane w ramach realizacji projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w konsorcjach naukowo-przemysłowych

Szczegółowy program konferencji można pobrać pod poniższym adresem.