Bezpieczeństwo obiektów zabytkowych i ich zbiorów

26.04.2018
Konferencje naukowe

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy wraz ze Współorganizatorami, Radą Naukową i Komitetem Organizacyjnym zapraszają na konferencję naukową „Bezpieczeństwo obiektów zabytkowych i ich zbiorów”, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r., w CNBP-PIB. Konferencja organizowana jest w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast”, nr DOB-BIO7/08/01/2015 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Celem Konferencji jest prezentacja wyników prowadzonych badań, wymiana poglądów i doświadczeń przez przedstawicieli środowiska naukowego, a także zaproszonych gości i ekspertów reprezentujących instytucje, organizacje i firmy zajmujące się i świadczące usługi na rzecz bezpieczeństwa. Jak chronić skuteczniej? Jak projektować i zarządzać bezpieczeństwem? Jak oceniać ryzyko? Jakie aktualne i nowe zagrożenia należy uwzględnić? Jakie szczególne uwarunkowania należy uwzględnić w przypadku ochrony obiektów zabytkowych i ich zbiorów? To główne pytania jakie w tej naukowej dyskusji stawiają sobie organizatorzy i współorganizatorzy konferencji.