ZESTAWY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ I POSZCZEGÓLNE EFEKTY UCZENIA SIĘ ORAZ KRYTERIA WERYFIKACJI ICH OSIĄGNIĘCIA

ZESTAW 1. PRZYGOTOWANIE DO PROJEKTOWANIA TECHNICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

 1. Charakteryzuje aktualny stan prawny projektowania systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych:
  • wskazuje aktualne przepisy prawa, normy krajowe i międzynarodowe oraz inne dokumenty dotyczące technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych;
  • omawia zasady klasyfikacji obiektów pod względem budowlanym i pożarowym;
  • omawia elementy dokumentacji projektowej;
  • omawia aktualne przepisy dotyczące trybu dopuszczania urządzeń do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej.
 2. Omawia zagadnienia związane z projektowaniem systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych:
  • omawia pojęcia i definicje związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektów budowlanych;
  • omawia charakterystyki pożarowe obiektów budowlanych, w tym kwalifikację pożarową: podział na strefy pożarowe, klasy odporności pożarowej budynku, warunki ewakuacji i wystrój wnętrz, drogi pożarowe;
  • ocenia lokalizację obiektów budowlanych w terenie pod kątem zagrożeń pożarowych;
  • identyfikuje zagrożenia pożarowe w obiektach budowlanych i ocenia ryzyko ich wystąpienia;
  • omawia rodzaje urządzeń przeciwpożarowych;
  • omawia zjawiska pożarowe związane z pożarem w obiektach budowlanych;
  • omawia zasady doboru kabli i zespołów kablowych ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej;
  • omawia zasady ewakuacji oraz tworzenia scenariusza pożarowego;
  • omawia zasady w zachowaniu bezpieczeństwa systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, uwzględniając cyberbezpieczeństwo.

ZESTAW 2. PRZYGOTOWANIE DO PROJEKTOWANIA INSTALACJI DSO

 1. Charakteryzuje działanie instalacji DSO:
  • omawia aktualne przepisy prawa, normy krajowe i międzynarodowe oraz inne dokumenty będące podstawą projektowania DSO;
  • omawia rodzaje i elementy urządzeń DSO oraz ich parametry;
  • omawia rolę dokumentacji techniczno-ruchowych DSO;
  • omawia zasady doboru i rozmieszczania podzespołów wchodzących w skład DSO, np. rozmieszczania głośników w strefach objętych alarmem głosowym;
  • omawia prawa akustyki wykorzystywane przy projektowaniu instalacji DSO;
  • omawia metody symulacji akustycznych;
  • omawia zagrożenia dla instalacji DSO związane z umiejscowieniem innych instalacji budowlano-technicznych w obiekcie budowlanym.
 2. Charakteryzuje zasady sporządzania dokumentacji projektowej DSO:
  • omawia składniki dokumentacji projektowej DSO, w tym projekt techniczny, dokumentację techniczno-ruchową oraz eksploatacyjną;
  • omawia etapy procesu sporządzania projektów;
  • wymienia rodzaje dokumentów przekazywanych zamawiającemu, w tym instrukcje obsługi urządzeń DSO, książkę pracy systemu DSO;
  • wymienia dokumenty potwierdzające dopuszczenia urządzeń, elementów, materiałów montażowych do stosowania w instalacjach DSO, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  • omawia elementy rysunku technicznego istotne z punktu widzenia instalacji DSO, w tym oznaczenia graficzne;
  • omawia zasady podziału pracy w zespole projektowym.
 3. Inwentaryzuje przestrzeń objętą działaniem instalacji DSO:
  • omawia zakres analizy warunków ochrony przeciwpożarowej i jej wykorzystanie w procesie projektowania DSO;
  • uzasadnia rolę wizji lokalnej w procesie inwentaryzacji przestrzeni objętej działaniem DSO;
  • charakteryzuje budynek pod kątem warunków ochrony przeciwpożarowej, na podstawie dokumentacji budowlanej;
  • wykonuje pomiary niezbędne do prawidłowego zaprojektowania DSO w tym symulacje akustyczne, pomiary czasu pogłosu, poziom hałasu, zrozumiałości mowy;
  • wykorzystuje narzędzia: sonometr, oprogramowanie komputerowe do symulacji akustycznych;
  • omawia zasadność wykonywania dokumentacji zdjęciowej lub filmowej.

ZESTAW 3. SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INSTALACJI DSO

 1. Charakteryzuje zasady uzgadniania dokumentacji z inwestorem, przedstawicielami innych branż budowlanych i rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych:
  • omawia rolę konsultowania dokumentacji projektowej DSO;
  • omawia i interpretuje wpływ oddziaływania innych instalacji budowlano-technicznych na działanie instalacji DSO;
  • omawia zasady współdziałania z inwestorem i przedstawicielami innych branż budowlanych w zakresie zamówieniowej specyfikacji;
  • omawia procedurę uzgadniania dokumentacji z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
  • omawia procedury kompletowania i formalnego przekazania dokumentacji instalacji DSO, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
 2. Sporządza projekt instalacji DSO:
  • wykonuje schemat ideowy instalacji;
  • wykonuje niezbędne obliczenia instalacji DSO;
  • dobiera urządzenia, elementy i materiały instalacyjne DSO dostosowane do danego budynku, uwzględniając rozpoznane zagrożenia pożarowe;
  • dobiera kable stosowane w ochronie przeciwpożarowej do instalacji DSO;
  • projektuje poprowadzenie tras kablowych w instalacji DSO;
  • przygotowuje specyfikację ilościową urządzeń, elementów i materiałów instalacyjnych DSO;
  • nanosi elementy instalacji DSO na projekt techniczny;
  • opracowuje wytyczne do montażu elementów DSO;
  • opracowuje instrukcję dla instalatorów do ustawiania parametrów działania instalacji;
  • opracowuje instrukcję montażu instalacji DSO;
  • opracowuje instrukcję obsługi dla operatora;
  • opracowuje instrukcję konserwacji instalacji i obsługi technicznej;
  • kompletuje projekt techniczny zawierający m.in. symulacje akustyczne, bilans energetyczny.
 3. Wprowadza zmiany w dokumentacji po konsultacjach z wykonawcą na etapie realizacji projektu:
  • omawia rolę konsultacji i uzgodnień z wykonawcą instalacji DSO oraz konieczność zmiany zapisów w dokumentacji projektowej DSO;
  • omawia elementy składające się na dokumentację powykonawczą;
  • odczytuje i interpretuje komunikaty i wskazania systemowe;
  • wprowadza zmiany w dokumentacji projektowej DSO wynikające z konsultacji i uzgodnień z wykonawcą instalacji DSO.