Jednostka Certyfikująca DC CNBOP-PIB prowadzi certyfikację bezzałogowych statków powietrznych – BSP (dronów) według systemu N1, zgodnie programem certyfikacji PC-BSP.

Przedmiotowa działalność prowadzona jest poza zakresem posiadanej przez CNBOP-PIB akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 063.

System certyfikacji wyrobu wg
ISO/IEC 17067
Elementy systemu certyfikacji wyrobu
wg ISO/IEC 17067
Rodzaj wydawanego dokumentu / znakowanie wyrobu
N1
  1. Wybór próbek,
  2. Określenie właściwości przez badanie,
  3. Ocena warunków produkcji,
  4. Ocena raportu/-ów z badania i oceny,
  5. Decyzja o udzieleniu certyfikacji,
  6. Wydanie  certyfikatu zgodności,
  7. Nadzór przez:
  • ocenę procesu produkcji,
  • przegląd i analizę informacji o reklamacjach składanych producentowi i ocenę podejmowanych działań korygujących i zapobiegawczych.

Certyfikat
skrót literowy CNBOP-PIB i numer certyfikatu

 

Przykład oznakowania:

 

CNBOP-PIB xxxx/yyyy

(gdzie: xxxx – kolejny numer certyfkatu,
yyyy – rok, w którym wydano certyfikat)

Jednostka Certyfikująca nie podaje kosztów badań wyrobów. Informacji w sprawie badań udzielają laboratoria prowadzące badania.

Na indywidualne potrzeby CNBOP-PIB opracowuje kryteria oceny wyrobów pn. „Wymagania, badania i kryteria oceny” (w skrócie: WBO) stanowiące podstawę certyfikacji bezzałogowych statków powietrznych (dronów) w Jednostce Certyfikującej.