18378 uczestników                                                          
7151 wydanych certyfikatów                         
  5600  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Ilona Masna
tel. 22 769 33 04
e-mail: imasna@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka. Szkolenie realizowane z wykorzystaniem Platformy e-learningowej
Liczba miejsc
25 *
Opis

W związku ze zmianami w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej dotyczącymi rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i samodzielnym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, CNBOP-PIB otrzymało akredytację Komendanta Głównego  PSP na prowadzenie szkoleń według przygotowanego i przedłożonego do KG PSP programu. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą jednodniowego, punktowanego szkolenia prowadzonego przez specjalistów CNBOP-PIB oraz praktyków współpracujących z Instytutem.

Szkolenie ma na celu przedstawienie rzeczoznawcom zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego zawartych w przepisach techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych. Poprzez zajęcia warsztatowe uczestnikom szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady rozwiązań projektowych i ocena ich prawidłowości pod względem ochrony przeciwpożarowej, a także wyjaśnienia najczęściej pojawiających się problemów i błędów projektowanych.

Liczba punktów przyznana za szkolenie: 3 pkt.

Ilość godzin: 8

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla Rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, kandydatów na rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz specjalistów.

Osoby nie będące rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych podchodzą DOBROWOLNIE do testu na zakończenie szkolenia. Niezależnie od podjętej decyzji, zarówno w przypadku podejścia do testu lub nie otrzymują Zaświadczenie o uczestniczeniu w szkolenia.

Koszt szkolenia
Wariant I
Wariant I – RZECZOZNAWCA
850,00 zł brutto / osoba (szkolenie zwolnione z podatku VAT na podstawa § 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Dz.U. 2020 poz.1983 oraz z 2021 r. poz.2464)
Wariant II–RZECZOZNAWCA w pakiecie ze szkoleniem: Uzgadnianie dokumentacji projektowej–nowe wymagania i ich stosowanie w postępowaniach przed właściwymi organami administracyjnymi, badania i certyfikacja wyrobów służących ochronie przeciwpożarowej 24.05
800,00 zł brutto / osoba (Przy zgłoszeniu i uczestnictwie w dwóch szkoleniach: Scenariusze pożarowe/sterowanie i Uzgadnianie – cena każdego z nich zostanie pomniejszona o kwotę 50,00 brutto)
Wariant III – KANDYDAT NA RZECZOZNAWCĘ
300,00 zł brutto / osoba (promocyjna cena szkolenia obowiązuje pod warunkiem zebrania grupy co najmniej 15 rzeczoznawców – o ostatecznej kwocie do wpłaty zostaną Państwo poinformowani przez organizatora po zakończeniu rekrutacji i ustaleniu liczby uczestników)

Obejmuje:

  • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
  • Dostęp i szkolenie na Platformie e-learningowej CNBOP-PIB;
  • Zaświadczenie o realizacji szkolenia;
dr inż. Marcin Cisek

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarne oraz Wspólnik w firmie Protect Tadeusz Cisek i Wspólnicy Spółka Jawna. Jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Posiada stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport uzyskany w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie. Prowadzi działalność naukową, popularyzatorską oraz edukacyjną. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, analizy ryzyka oraz komputerowych symulacji pożaru i ewakuacji.

Marek Oficjalski

Absolwent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Wydziału Inżynierii Lądowej na kierunku Budownictwo Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo energetyki jądrowej”. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego.

Scenariusze pożarowe - szkolenie CNBOP-PIB

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

Szkolenie hybrydowe – możliwość wyboru uczestniczenia w szkoleniu stacjonarnym lub on-line (wybór zaznaczamy w karcie zgłoszeniowej) – zasady organizacji dostępne są w Regulaminie przedsięwzięć szkoleniowych

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

  1. POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres koordynatora do dnia 05.05.2023, po tym terminie otrzymacie Państwo potwierdzenie organizacji. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
  2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

** Nowy termin wkrótce