11283 uczestników                                                          
5146 wydanych certyfikatów                         
  2313  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Dorota Gajownik
tel. (022) 769 33 91
e-mail: dgajownik@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka
Liczba miejsc
45
Opis

W związku ze zmianami w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej dotyczącymi rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i samodzielnym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, CNBOP-PIB otrzymało akredytację Komendanta Głównego  PSP na prowadzenie szkoleń według przygotowanego i przedłożonego do KG PSP programu. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą jednodniowego, punktowanego szkolenia prowadzonego przez specjalistów CNBOP-PIB oraz praktyków współpracujących z Instytutem.

Szkolenie ma na celu przedstawienie rzeczoznawcom zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego zawartych w przepisach techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych. Poprzez zajęcia warsztatowe uczestnikom szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady rozwiązań projektowych i ocena ich prawidłowości pod względem ochrony przeciwpożarowej, a także wyjaśnienia najczęściej pojawiających się problemów i błędów projektowanych.

Liczba punktów przyznana za szkolenie: 3 pkt.

Ilość godzin: 9

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla Rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, kandydatów na rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz specjalistów.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
750,00 zł brutto / osoba

Obejmuje:

  • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej;
  • Lunch;
  • Serwis kawowy;
  • Zaświadczenie.
mł. bryg. mgr inż. Edward Skiepko

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe Techniczna Ochrona Osób i Mienia prowadzone w Wojskowej Akademii Technicznej oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa mienia. Projektant instalacji przeciwpożarowych i Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem pożarowym w elektroenergetyce oraz technicznych zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Prowadzi zajęcia w szkoleniach organizowanych przez CNBOP-PIB oraz Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Autor kilkudziesięciu artykułów i licznych referatów wygłaszanych na konferencjach krajowych i zagranicznych, współautor poradnika „Instalacje elektryczne i teletechniczne”, „Poradnika zarządcy nieruchomości” oraz „Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków” autor książki „Instalacje przeciwpożarowe”. Współpracuje z czasopismami ElektroInfo, Zabezpieczenia, Administrator, oraz innymi. W 2009 roku laureat nagrody „Verba Docent” przyznawanej przez redakcję miesięcznika ElektroInfo. Posiada doświadczenie zawodowe związane z realizacją dużych projektów zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach przemysłowych, magazynowych, biurowych i użyteczności publicznej, a także kwestiami bezpieczeństwa pożarowego w zarządzaniu nieruchomościami. 

mł. bryg. mgr inż. Wojciech Klapsa

W 2004 r. ukończył studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W 2006 r. uzyskał dyplom inż. chemii w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Obecnie pełni służbę w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie w Zespole Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości. Oficer PSP.

mgr inż. Anna Dziechciarz

Anna Dziechciarz w 2012 roku uzyskała dyplom inż. technologii chemicznej na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, a w 2013 dyplom mgr inż. inżynierii chemicznej tejże uczelni. Obecnie pracuje na stanowisku Specjalisty Inżynieryjno-Technicznego w Zespole Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości, gdzie na co dzień wykonuje badania reakcji na ogień kabli i przewodów oraz dokonuje ich klasyfikacji.

mgr inż. Alina Wolańska

Alina Wolańska od 2014 absolwentka wydziału Inżynierii Materiałowej i Informatyki Przemysłowej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie pracuje jako Specjalista w Zespole Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – PIB w Józefowie. Specjalizuje się w badaniach reakcji na ogień materiałów budowlanych.

Wymagania dla okablowań w urządzeniach przeciwpożarowych – szkolenie CNBOP-PIB

Moduł: Wymagania techniczno-budowlane zapewniające funkcjonowanie urządzeń w warunkach pożaru

Edward Skiepko

Omówione zostaną wymagania techniczno budowlane wynikając z przepisów, norm i zasad wiedzy technicznej, zasady wykonania i zabezpieczenia szybów kablowych (szachtów), prowadzenie kabli w budynku. Przykładowe czas działania poszczególnych urządzeń w warunkach pożaru.

Omówione zostaną również zagadnienia związane z działaniem PWP, jego usytuowaniem w budynku, rozwiązania zapewniające jego niezawodne działanie, a także wymagania dla podstawowego i rezerwowego źródła zasilania, układy samoczynnego załączenia rezerwy, stacje transformatorowe, zabezpieczenia szynoprzewodów.

Moduł: Kable w instalacjach zasilających i sterujących urządzeń przeciwpożarowych, kable do zasilanie pompowni pożarowych

Edward Skiepko

Omówione zostaną rodzaje kabli, ich parametry, dobór do konkretnych zastosowań: kable niskoprądowe, zasilające i energetyczne, kable odporne na działanie wody, prowadzenie kabli w budynku i ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

Moduł: Metody badania kabli i zespołów kablowych, zespoły kablowe

BW Wojciech Klapsa

Omówione zostaną poszczególne metody badania kabli w zakresie zapewnienia ich odporności na wysoką temperaturę, zapewnienia ciągłości zasilania, zastosowanie i przydatność poszczególnych metod. Stan formalno prawny i dokumenty potwierdzające możliwość ich zastosowania w budownictwie i ochronie przeciwpożarowej.

Moduł: Dobór kabli i zabezpieczeń, wczesna detekcja uszkodzeń

Edward Skiepko

Omówione zostanie dobór kabli do poszczególnych urządzeń ze względu na parametry elektryczne, wymagania ochrony przeciwporażeniowej i spadki napięć. Podane zostaną przykłady i możliwości wczesnej detekcji uszkodzeń za pomocą termowizji i detektorów iskrzenia.

Moduł: Problemy związane z uzgadnianiem projektów urządzeń przeciwpożarowych - dyskusja

Edward Skiepko

Podczas dyskusji omówione będą problemy z jakimi spotykają się rzeczoznawcy przy uzgadnianiu projektów zasilania urządzeń przeciwpożarowych.

Moduł: Klasyfikacja reakcji na ogień, zastosowanie poszczególnych kabli w budynku. Metody oceny i badań reakcji kabli na ogień

BW Wojciech Klapsa

Omówione zostaną metody i klasyfikacja kabli ze względu na reakcję na ogień. Przykłady zastosowania poszczególnych grup kabli w budynku. Na zajęciach praktycznych - omówienie stanowisk i pokaz przykładowych badań.

Pobierz HARMONOGRAM

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

  1. Pobrać KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres dgajownik@cnbop.pl lub faxem (22) 769 32 21 nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
  2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
  3. Dokonać wpłaty na konto Santander Bank Polska I O/Otwock 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 z dopiskiem: Rzeczoznawcy okablowanie.
  4. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres dgajownik@cnbop.pl lub faxem (22) 769 32 21.
  5. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
  6. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób