11283 uczestników                                                          
5146 wydanych certyfikatów                         
  2313  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Dorota Gajownik
tel. (022) 769 33 91
e-mail: dgajownik@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka
Liczba miejsc
45
Opis

W związku ze zmianami w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej dotyczącymi rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i samodzielnym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, CNBOP-PIB otrzymało akredytację Komendanta Głównego  PSP na prowadzenie szkoleń według przygotowanego i przedłożonego do KG PSP programu. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą jednodniowego, punktowanego szkolenia prowadzonego przez specjalistów CNBOP-PIB oraz praktyków współpracujących z Instytutem.

Szkolenie ma na celu przedstawienie rzeczoznawcom zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego zawartych w przepisach techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych. Poprzez zajęcia warsztatowe uczestnikom szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady rozwiązań projektowych i ocena ich prawidłowości pod względem ochrony przeciwpożarowej, a także wyjaśnienia najczęściej pojawiających się problemów i błędów projektowanych.

Liczba punktów przyznana za szkolenie: 3 pkt.

Ilość godzin: 10

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla Rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, kandydatów na rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz specjalistów.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
750,00 zł brutto / osoba

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej;
 • Lunch;
 • Serwis kawowy;
 • Zaświadczenie.
dr inż. Agnieszka Malesińska

Absolwentka studiów magisterskich Politechniki Warszawskiej Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska - mechanika płynów. Od 2002 roku adiunkt Politechniki Warszawskiej Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Jacek Świetnicki

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Specjalizuje się w stałych urządzeniach gaśniczych, systemach sygnalizacji alarmu pożaru i automatyki pożarniczej, systemach wentylacji pożarowej. Redaktor polskiej wersji językowej amerykańskiej normy NFPA 13 - Edition 1999 „Instalacja systemów tryskaczowych”, autor lub współautor blisko 35 prac naukowo-badawczych, ekspertyz i opinii w zakresie technicznego wyposażenia przeciwpożarowego budynków, a także kilkudziesięciu artykułów w prasie specjalistycznej.

kpt. mgr inż. Tomasz Kiełbasa

Absolwent studiów na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. W CNBOP-PIB związany z działalnością certyfikacyjną i dopuszczeniową Instytutu. Prowadził procesy certyfikacji systemów i podzespołów urządzeń gaśniczych i zabezpieczających oraz wykonywał oceny warunków produkcji wyrobów do ochrony przeciwpożarowej w zakładach produkcyjnych zlokalizowanych na całym świecie. Od 2010 roku pełni funkcję Kierownika Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB. Autor lub współautor kilkunastu publikacji (rozdziałów w monografiach, artykułów, standardów, referatów) poświęconych tematyce związanej z ochroną przeciwpożarową. Przeprowadził kilkadziesiąt wystąpień podczas szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Uczestniczył w procesach tłumaczenia na język polski norm europejskich m.in. zmiany A1 do normy PN-EN 12845 dla urządzeń tryskaczowych, EN 13565-1 dla podzespołów urządzeń gaśniczych pianowych oraz norm serii EN 671 dla hydrantów wewnętrznych. Członek Komitetu Technicznego PKN nr 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów.

mł. bryg. mgr inż. Edward Skiepko

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe Techniczna Ochrona Osób i Mienia prowadzone w Wojskowej Akademii Technicznej oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa mienia. Projektant instalacji przeciwpożarowych i Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem pożarowym w elektroenergetyce oraz technicznych zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Prowadzi zajęcia w szkoleniach organizowanych przez CNBOP-PIB oraz Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Autor kilkudziesięciu artykułów i licznych referatów wygłaszanych na konferencjach krajowych i zagranicznych, współautor poradnika „Instalacje elektryczne i teletechniczne”, „Poradnika zarządcy nieruchomości” oraz „Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków” autor książki „Instalacje przeciwpożarowe”. Współpracuje z czasopismami ElektroInfo, Zabezpieczenia, Administrator, oraz innymi. W 2009 roku laureat nagrody „Verba Docent” przyznawanej przez redakcję miesięcznika ElektroInfo. Posiada doświadczenie zawodowe związane z realizacją dużych projektów zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach przemysłowych, magazynowych, biurowych i użyteczności publicznej, a także kwestiami bezpieczeństwa pożarowego w zarządzaniu nieruchomościami. 

st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Absolwent I rocznika Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej. Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, współautor przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę i źródła zasilania – szkolenie CNBOP-PIB

Moduł: Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę i źródła zasilania

Agnieszka Malesińska

 • Zasady budowy sieci wodociągowych
  • układy zasilania
  • prowadzenie sieci wodociągowych w terenie zurbanizowanym i poza nim
  • materiały, sposoby łączenia
  • uzbrojenie sieci
  • warunki eksploatacyjne

Agnieszka Malesińska

 • Zasady budowy instalacji wodociągowych przeciwpożarowych
  • przejścia instalacyjne przeciwpożarowe
  • zawieszenie przewodów rurowych
  • mocowanie przewodów do elementów budowlanych

Jacek Świetnicki

 • Wymagania dla sieci wodociągowych przeciwpożarowych
  • parametry sieci, zasilanie
  • sieci obwodowe i rozgałęzieniowe
  • hydranty zewnętrzne nadziemne i podziemne, lokalizacja, oznakowanie
  • punkty intensywnego czerpania wody

Jacek Świetnicki

 • Pompownie pożarowe
  • układy zasilania
  • ilość pomp
  • lokalizacja pompowni
  • klasa odporności pożarowej / ogniowej
  • dojazd pożarowy
  • zbiorniki zapasu, wielkości, lokalizacja
  • lokalizacja nasad pożarowych - ilości

DC Tomasz Kiełbasa

 • Certyfikacja urządzeń przeciwpożarowych służących przeciwpożarowemu zaopatrzeniu w wodę oraz wodnych urządzeń gaśniczych i zabezpieczających
  • wymagania badawcze dla poszczególnych wybranych wyrobów budowlanych
  • zakres sprawozdania i raportu klasyfikacyjnego oraz istotnych zapisów z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej
  • zasady wprowadzania do obrotu podzespołów urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych

Edward Skiepko

 • Zasilanie pompowni pożarowych energią elektryczną
  • zasada zachowania ciągłości dostawy energii w warunkach pożaru
  • przeciwpożarowy wyłącznik prądu, rozdzielnia pożarowa
  • kable stosowane do zasilania pompowni, wymagania techniczno-budowlane, osprzęt i automatyka zasilająca
  • wybór i przyporządkowanie źródeł zasilania,zasilanie, podstawowe i rezerwowe źródło zasilania (sieć publiczna i agregat prądotwórczy)
  • kryteria doboru parametrów elektrycznych kabli do zasilania pompowni

Tadeusz Łozowski

 • Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych z sieci wodociągowej przeciwpożarowej
  • zasilanie hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych
  • zasilanie urządzeń gaśniczych wodnych

Tadeusz Łozowski

 • Instalacje wodociągowe przeciwpożarowe w budynkach wysokich
  • zasilanie instalacji
  • zbiorniki przeciwpożarowe
  • pompownie pożarowe w budynkach wysokich
  • prowadzenie instalacji
  • hydranty i zawory hydrantowe, zasady rozmieszczania

Tadeusz Łozowski

 • Przeciwpożarowe zbiorniki wodne
  • rodzaje zbiorników, parametry techniczne
  • uzbrojenie przeciwpożarowych zbiorników wody
  • lokalizacja zbiorników i stanowiska czerpania wody
  • wykonanie punktu poboru wody
  • oznakowanie

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. Pobrać KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres dgajownik@cnbop.pl lub faxem (22) 769 32 21 nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dokonać wpłaty na konto Santander Bank Polska I O/Otwock 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 z dopiskiem: Rzeczoznawcy woda i zasilanie.
 4. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres dgajownik@cnbop.pl lub faxem (22) 769 32 21.
 5. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 6. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób