Szanowni Państwo,
w dniach 16-20.03.2020r. we wszystkich sprawach związanych ze szkoleniami proszę o kontakt na numer 692 149 552 lub adres e-mail: imasna@cnbop.pl

Ilona Masna

             11861 uczestników                                                          
5495 wydanych certyfikatów                         
  2869  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Dorota Gajownik
tel. (022) 769 33 91
e-mail: dgajownik@cnbop.pl
Lokalizacja


Szkolenie on-line
Liczba miejsc
25 *
Opis

Szkolenie nagrodzone złotym medalem SAWO Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kategorii Edukacja i Prewencja

Celem szkolenia przeprowadzonego poprzez platformę e-learningową jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej osobom zajmującym się zawodowo projektowaniem, instalowaniem i konserwacją systemów sygnalizacji pożarowej. Uczestnikom szkolenia on-line na platformie e-learningowej zostaną udostępnione materiały w formie pdf.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób początkujących i doświadczonych w świadczeniu usług z zakresu projektowania, instalacji i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
2 400,00 zł brutto / osoba

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w formie pdf;
 • Dostęp i szkolenie na Platformie e-learningowej CNBOP-PIB;
 • Certyfikat kwalifikacji lub zaświadczenie o uczestnictwie;
bryg. dr inż. Waldemar Wnęk

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki specjalność – aparatura elektroniczna, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Wydziału Ochrony Przeciwpożarowej – specjalność - profilaktyka pożarowa, Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej (dr nauk technicznych). Od 1982 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Kierownik Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Specjalista w zakresie technicznych systemów zabezpieczeń, systemów sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych, DSO, oddymiania. Kierownik kilkunastu projektów naukowo-badawczych z zakresu technicznych systemów zabezpieczeń. Członek Komitetu Technicznego Nr 264 Systemy Sygnalizacji Pożarowej. Autor ponad 40 referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych, współautor programów wielu szkoleń z zakresu czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów, auditor Polskiego Centrum Akredytacji.

mgr inż. Jakub Bednarz

Absolwent wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalności Automatyki i Inżynierii Komputerowej. Obecnie Product Manager działu systemów sygnalizacji pożaru w firmie Bosch Security, odpowiedzialny za wprowadzanie oraz certyfikacje nowych produktów na rynek Polski, Czech i Słowacji oraz realizację bieżących planów sprzedażowych. Szkoleniowiec na terenie całego kraju w zakresie systemów sygnalizacji pożaru, poprzednio odpowiedzialny również za posprzedażne wsparcie techniczne systemów sygnalizacji pożaru i dźwiękowych systemów ostrzegawczych firmy Bosch.

Piotr Wojtaszewski

Pełnił służbę w Komendzie Głównej PSP. Specjalista w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Od 1994 roku rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Uniwersytetu Warszawskiego. Oficer PSP.

mgr inż. Konrad Zaciera

Absolwent Wydziałów Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego oraz Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Specjalista ds. certyfikacji urządzeń sygnalizacji alarmu pożarowego i automatyki pożarniczej. Od 5 lat auditor Jednostki Certyfikującej w zakresie ww. urządzeń. Współautor standardów CNBOP-PIB. Od października 2014 roku Kierownik Zakładu Aprobat Technicznych CNBOP-PIB, który z dniem 22 czerwca 2016 roku został wyznaczony jako Jednostka Oceny Technicznej.

dr inż. Marcin Cisek

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Specjalista w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa ewakuacji, komputerowych symulacji pożaru i ewakuacji oraz analizie ryzyka. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie . Wspólnik w firmie Protect Tadeusz Cisek i Wspólnicy Sp. J.

mł. bryg. mgr inż. Edward Skiepko

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe Techniczna Ochrona Osób i Mienia prowadzone w Wojskowej Akademii Technicznej oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa mienia. Projektant instalacji przeciwpożarowych i Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem pożarowym w elektroenergetyce oraz technicznych zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Prowadzi zajęcia w szkoleniach organizowanych przez CNBOP-PIB oraz Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Autor kilkudziesięciu artykułów i licznych referatów wygłaszanych na konferencjach krajowych i zagranicznych, współautor poradnika „Instalacje elektryczne i teletechniczne”, „Poradnika zarządcy nieruchomości” oraz „Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków” autor książki „Instalacje przeciwpożarowe”. Współpracuje z czasopismami ElektroInfo, Zabezpieczenia, Administrator, oraz innymi. W 2009 roku laureat nagrody „Verba Docent” przyznawanej przez redakcję miesięcznika ElektroInfo. Posiada doświadczenie zawodowe związane z realizacją dużych projektów zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach przemysłowych, magazynowych, biurowych i użyteczności publicznej, a także kwestiami bezpieczeństwa pożarowego w zarządzaniu nieruchomościami. 

Dariusz Cygankiewicz

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach o specjalizacji elektroniczne urządzenia automatyki. Współzałożyciel firmy MERAWEX Sp. z o. o., gdzie pracuje nieprzerwanie od 1989 r. Aktualnie członek Zarządu i zastępca Dyrektora Naczelnego do spraw organizacyjno–prawnych. Odpowiedzialny za legalność normalizacyjno–prawną wyrobów i towarów, w tym za wystawianie deklaracji zgodności, deklaracji właściwości użytkowych oraz przeprowadzanie z udziałem jednostek zewnętrznych procesów badań, certyfikacji i dopuszczeń niezbędnych do wprowadzenia wyrobów na rynek. Pełni funkcję pełnomocnika systemów zarządzania jakością oraz środowiskiem zgodnie z ISO 9001 oraz ISO 14001. Specjalizuje się w urządzeniach zasilających do Systemów Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych i Systemów Wentylacji Pożarowej.

mgr inż. Marcin Kazubek

Absolwent Politechniki Poznańskiej na wydziale Informatyki o specjalizacji inżynieria komputerowa oraz studiów podyplomowych na kierunku Automatyka i Robotyka. Od kilku lat pracuje jako specjalista konstruktor-technolog. Od 2011 roku związany z firmą WATRA, gdzie zajmuje się konstruowaniem urządzeń do systemów transmisji sygnałów alarmowych oraz nadzorem nad produkcją urządzeń.

Dzień I

 1. Otwarcie szkolenia CNBOP-PIB – BOSCH. Realizacja misji CNBOP-PIB przez Dział Szkoleń;
 2. Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania urządzeń SSP. Przegląd dokumentów normatywnych w zakresie SSP. Dyskusja, sesja pytań;
 3. Prezentacja elementów SSP. Zastosowanie, zasada działania, możliwe rozwiązania i błędy instalacyjne;
 4. Prezentacja elementów SSP. Zastosowanie, zasada działania, możliwe rozwiązania i błędne instalacyjne cdn. Dyskusja, sesja pytań;
 5. Projektowanie SSP z wykorzystaniem narzędzia Planning Tool (zajęcia warsztatowe);
 6. Projektowanie systemu zasysania z wykorzystaniem narzędzia Pipe Express (zajęcia warsztatowe);
 7. Przepisy ochrony przeciwpożarowej dla systemów kontroli dostępu.

Dzień II

 1. Klasyfikacja i podział czujek;
 2. Podział i wybrane własności SSP;
 3. Zasady projektowania SSP;
 4. Konserwacja SSP. Dyskusja , sesja pytań;
 5. Ćwiczenia projektowe.

   

Dzień III

 1. Certyfikacja usług i kompetencji w ochronie przeciwpożarowej;
 2. Działalność kontrolno-rozpoznawcza i wymagania PSP. Kierunki zmian w przepisach. Systemy sygnalizacji pożarowej w świetle przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Odbiory SSP;
 3. Wymagania w zakresie alarmowania;
 4. Instalacje sygnalizacji pożarowej w strefach zagrożonych wybuchem;
 5. Kable w instalacjach sygnalizacji pożarowej;
 6. Zasilanie i sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi i instalacjami użytkowymi;
 7. Scenariusze pożarowe.

Dzień IV

 1. Egzamin kwalifikacyjny;
 2. Systemy integrujące urządzenia przeciwpożarowe na przykładzie systemu GEMOS. Centrale sterujące urządzeniami przeciwpożarowymi;
 3. Stosowanie systemów transmisji alarmów pożarowych i uszkodzeniowych;
 4. Kasety Straży Pożarnej – innowacyjne rozwiązanie dostępu do budynku dla straży pożarnej.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

Regulamin szkoleń CNBOP-PIB

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. DOKONAĆ REZERWACJI ONLINE lub POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres dgajownik@cnbop.pl nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dokonać wpłaty na konto Santander Bank Polska S.A. 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 z dopiskiem: Szkolenie SSP.
 4. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres dgajownik@cnbop.pl.
 5. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 6. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Prawa autorskie: wszystkie prawa do materiałów szkoleniowych są wyłączną własnością CNBOP-PIB. Kopiowanie materiałów szkoleniowych w całości lub części wymaga pisemnej zgody Dyrektora CNBOP-PIB.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób