Szanowni Państwo,
w dniach 16-20.03.2020r. we wszystkich sprawach związanych ze szkoleniami proszę o kontakt na numer 692 149 552 lub adres e-mail: imasna@cnbop.pl

Ilona Masna

             11861 uczestników                                                          
5495 wydanych certyfikatów                         
  2869  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Dorota Gajownik
tel. (022) 769 33 91
e-mail: dgajownik@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka
Liczba miejsc
15 *
Opis

Celem szkolenia jest przekazanie specjalistycznej wiedzy związanej z konserwacją systemów sygnalizacji pożarowej. Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy prawne, zaprezentowane zasady prawidłowego przeprowadzania konserwacji oraz wymagana dokumentacja. W trakcie szkolenia będą mieli Państwo okazję wymienić się doświadczeniami oraz wiedzą z omawianego obszaru.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych tematyką konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej, chcących zdobyć odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie, specjalistów ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenia dla 1 osoby
1 600,00 zł brutto / osoba

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej;
 • Lunch;
 • Serwis kawowy;
 • Certyfikat lub Zaświadczenie o uczestnictwie.
mgr Monika Kołodziejczyk

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w Systemach Sygnalizacji Pożaru. Odpowiedzialna jest za realizację planów sprzedaży w zakresie systemów sygnalizacji pożarowej w Polsce, wprowadzanie nowych produktów na rynek, przygotowywanie i prowadzenie szkoleń adresowanych do partnerów handlowych i klientów, przeprowadzanie procesów certyfikacji niezbędnych do wprowadzenia produktów na rynek polski.

mł. bryg. mgr inż. Edward Skiepko

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe Techniczna Ochrona Osób i Mienia prowadzone w Wojskowej Akademii Technicznej oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa mienia. Projektant instalacji przeciwpożarowych i Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem pożarowym w elektroenergetyce oraz technicznych zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Prowadzi zajęcia w szkoleniach organizowanych przez CNBOP-PIB oraz Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Autor kilkudziesięciu artykułów i licznych referatów wygłaszanych na konferencjach krajowych i zagranicznych, współautor poradnika „Instalacje elektryczne i teletechniczne”, „Poradnika zarządcy nieruchomości” oraz „Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków” autor książki „Instalacje przeciwpożarowe”. Współpracuje z czasopismami ElektroInfo, Zabezpieczenia, Administrator, oraz innymi. W 2009 roku laureat nagrody „Verba Docent” przyznawanej przez redakcję miesięcznika ElektroInfo. Posiada doświadczenie zawodowe związane z realizacją dużych projektów zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach przemysłowych, magazynowych, biurowych i użyteczności publicznej, a także kwestiami bezpieczeństwa pożarowego w zarządzaniu nieruchomościami. 

Piotr Wojtaszewski

Pełnił służbę w Komendzie Głównej PSP. Specjalista w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Od 1994 roku rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Uniwersytetu Warszawskiego. Oficer PSP.

mgr inż. Marcin Wawerek

Absolwent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Od 2010 roku specjalista inżynieryjno-techniczny w Komitecie ds. procesów elementów sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej w Jednostce Certyfikującej Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowym Instytucie Badawczym. Auditor ocen warunków techniczno-organizacyjnych (WTO), produkcji i ocen zakładowej kontroli produkcji (ZKP). Autor i współautor publikacji dotyczących szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej.

Dzień I

 1. Prawo i wytyczne dotyczące konserwacji - przepisy i wytyczne dotyczące konserwacji. Omówienie zapisów: Ustaw, Wytycznych, Rozporządzeń;
 2. Eksploatacja – odpowiedzialność i dokumentacja.
  • Konserwacja – postanowienia ogólne, przeglądy i obsługa techniczna.
  • Obowiązki obsługi codziennej, miesięcznej, kwartalnej, rocznej.
  • Wymagane dokumenty, dziennik aktywności obsługi;
 3. Unikanie fałszywych alarmów w czasie konserwacji systemu SAP:
  • najczęstsze przyczyny fałszywych alarmów
  • co powoduje fałszywe alarmy w czujkach dymu, ciepła, płomienia.
  • Unikanie niepożądanego uruchomienia urządzeń podłączonych do systemu SAP. Obsługa techniczna w sytuacjach specjalnych.
  • Naprawa i modyfikacja. Dokumentacja. Odpowiedzialność.
  • Kwalifikacje osób dokonujących konserwacji, napraw, czy modyfikacji systemu SAP. Postępowanie w przypadku modyfikacji lub rozbudowy systemu SAP. Działania innych urządzeń zabezpieczenia;
 4. Budowa SSP - co składa się na system SAP.
  • Centrala, budowa i lokalizacja w obiekcie.
  • Elementy pętlowe, czujki ropy, moduły, sygnalizatory, rodzaje.
  • Stosowane kable, sposoby połączenia ( podstawa itd.);
 5. Konserwacja przy użyciu zdalnego połączenia.

Dzień II

 1. Konserwacja centrali sygnalizacji pożaru panel obsługi  na przykładzie systemu FPA 5000
  • pojedyncza centrala;
  • centrale pracujące w sieci;
  • sprawdzanie elementów pętlowych;
  • raporty, historia zdarzeń, czytanie informacji na centrali, usterki, sterowanie, wyłączenia, możliwości programowe.
  • Wymagania dotyczące konserwacji systemu SAP na przykładzie wybranych producentów.
  • Narzędzie Lplan;
 2. Konserwacja i eksploatacja czujek stosowanych w systemach sygnalizacji pożaru. Omówienie kilku typów czujek różnych producentów (z zaprezentowaniem kilku eksponatów)
  • czyszczenie;
  • czynności związane z regulacją.
  • Narzędzia i osprzęt diagnostyczny i serwisowy.
  • Zalecenia dotyczące eksploatacji, przyczyny problemów, przykłady.
  • Dodatkowe wymagania lub ograniczenia związane z konserwacją niektórych typów czujek;
 3. Testowanie czujek: dymu, temp, liniowe ciepła, zasysające, płomienia, specjalne itp.
  • (test na centrali), jak to widać, poziomy zabrudzeń.
  • Jak testujemy, co sprawdzamy, gdzie to widać w centrali. (Czytanie numerów, zapalanie diod itd.);
 4. Działania i testowanie innych urządzeń zabezpieczenia pożarowego.
  • Sprawdzenia zasilania głównego i rezerwowego;
 5. Dokumentacja, raporty, narzędzia.
 6. Egzamin

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

Regulamin szkoleń CNBOP-PIB

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. DOKONAĆ REZERWACJI ONLINE lub POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres dgajownik@cnbop.pl nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dokonać wpłaty na konto Santander Bank Polska S.A. 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 z dopiskiem: Szkolenie SSP konserwatorzy.
 4. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres dgajownik@cnbop.pl.
 5. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 6. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Prawa autorskie: wszystkie prawa do materiałów szkoleniowych są wyłączną własnością CNBOP-PIB. Kopiowanie materiałów szkoleniowych w całości lub części wymaga pisemnej zgody Dyrektora CNBOP-PIB.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób