11283 uczestników                                                          
5146 wydanych certyfikatów                         
  2313  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Magda Ślarzyńska
tel. (022) 769 33 68
e-mail: mslarzynska@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka
Liczba miejsc
25 *
Opis

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących konserwacji i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego, a także wskazanie właściwego doboru gaśnic w zależności od rodzaju palącego się materiału. Uczestnik szkolenia po zdaniu egzaminu uzyskuje certyfikat kompetencji w zakresie konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego, który stanowi jeden z warunków uzyskania autoryzacji od producentów gaśnic.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych tematyką konserwacji i napraw podręcznego sprzętu gaśniczego oraz do osób posiadających autoryzację producenta lub ubiegających się o nią w dziedzinie konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
1 600,00 zł brutto / osoba (Zapoznaj się z systemem rabatowym CNBOP-PIB poniżej)
Dodatkowo płatne: nocleg
75,00 zł brutto / osoba

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Lunch;
 • Serwis kawowy;
 • Certyfikat kwalifikacji lub zaświadczenie o uczestnictwie.
mgr inż. Michał Chmiel

Absolwent studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (2003-2009). Od 2007 roku pracownik Jednostki Certyfikującej CNBOP  Specjalizacja: armatura i osprzęt pożarniczy, hydrauliczne i pneumatyczne narzędzia ratownicze, pompy pożarnicze. Aktualnie z-ca kierownika Jednostki Certyfikującej.

mgr inż. Michał Ołdak

Absolwent wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Obecnie pracownik CNBOP-PIB od 2012 roku na stanowisku młodszego specjalisty w Jednostce Certyfikującej.

inż. Adam Michałowski

Absolwent dziennych studiów I stopnia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Od 2016 roku pracownik CNBOP-PIB. Specjalizuje się w stałych urządzeniach gaśniczych oraz w podręcznym sprzęcie gaśniczym.

mgr inż. Andrzej Rokowski

Absolwent Studium Pedagogicznego w Bielsku-Białej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach na kierunku: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia II stopnia). Od 1999 roku pracownik KZWM Ogniochron S.A. w Andrychowie na stanowisku kierownika działu Serwisu i Reklamacji oraz Szkoleń i Autoryzacji.

st. bryg. mgr inż. Piotr Wojtaszewski

Pełni służbę w Komendzie Głównej PSP. Specjalista w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Obecnie pracuje na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń w KG PSP. Od 1994 roku rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Uniwersytetu Warszawskiego. Oficer PSP.

I dzień

 1. Budowa i zasada działania gaśnic i agregatów gaśniczych;
 2. Zasady prawidłowego przeprowadzania przeglądów i napraw podręcznego sprzętu gaśniczego ze szczególnym uwzględnieniem zasad BHP;
 3. Narzędzia wspierające przegląd i konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego;
 4. Urządzenia do konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego;
 5. Proces autoryzacji serwisantów na przykładzie KZWM;
 6. Dyskusja, sesja pytań (odpowiadają specjaliści);
 7. Przepisy dotyczące eksploatacji gaśnic przenośnych - podsumowanie;

II dzień

 1. Typowe błędy w prowadzeniu konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego;
 2. Sposoby oznakowania gaśnic po przeglądach i naprawach;
 3. Badania UDT zbiorników;
 4. Praktyczne ćwiczenia umiejętności gaszenia z użyciem trenażera pożarowego;
 5. Ćwiczenia na wybranych gaśnicach – pokaz gaszenia;
 6. Gaśnice przewoźne w ochronie przeciwpożarowej (różnice między agregatem, a gaśnicą; rozmieszczenie gaśnic przewoźnych);
 7. Proces autoryzacji serwisantów na przykładzie BOXMET-TRADE Sp. z o.o.;
 8. Wymagania PSP przy prowadzeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych obiektów budowlanych, kierunki zmian w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;

III dzień

 1. Szczegółowe zasady doboru, rozmieszczenia oraz oznakowania podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach budowlanych;
 2. Procedura dopuszczania do użytkowania podręcznego sprzętu gaśniczego;
 3. Środki gaśnicze stosowane w gaśnicach przenośnych i przewoźnych;
 4. Metodyka wykonywania badań podręcznego sprzętu gaśniczego;
 5. Egzamin ustny.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

SYSTEM RABATOWY CNBOP-PIB

SYSTEM RABATOWY CNBOP-PIB OBOWIĄZUJĄCY OD 15.02.2019

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. Pobrać KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres mslarzynska@cnbop.pl lub faxem (22) 769 32 21 nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dokonać wpłaty na konto Santander Bank Polska I O/Otwock 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 z dopiskiem: Szkolenie KPSG.
 4. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres mslarzynska@cnbop.pl lub faxem (22) 769 32 21.
 5. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 6. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Prawa autorskie: wszystkie prawa do materiałów szkoleniowych są wyłączną własnością CNBOP-PIB. Kopiowanie materiałów szkoleniowych w całości lub części wymaga pisemnej zgody Dyrektora CNBOP-PIB.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób