11861 uczestników                                                          
5495 wydanych certyfikatów                         
  2869  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Anna Gołąb
tel. (022) 769 32 21
e-mail: agolab@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka
Liczba miejsc
25 *
Opis

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących konserwacji i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego, a także wskazanie właściwego doboru gaśnic w zależności od rodzaju palącego się materiału. Uczestnik szkolenia po zdaniu egzaminu uzyskuje certyfikat kompetencji w zakresie konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego, który stanowi jeden z warunków uzyskania autoryzacji od producentów gaśnic.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych tematyką konserwacji i napraw podręcznego sprzętu gaśniczego oraz do osób posiadających autoryzację producenta lub ubiegających się o nią w dziedzinie konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
1 700,00 zł brutto / osoba
Dodatkowo płatne: nocleg
75,00 zł brutto / osoba (Opłata za nocleg uiszczana jest na miejscu)

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Lunch;
 • Serwis kawowy;
 • Certyfikat kwalifikacji lub zaświadczenie o uczestnictwie;
mgr inż. Michał Chmiel

Absolwent studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (2003-2009). Od 2007 roku pracownik Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB  Specjalizacja: armatura i osprzęt pożarniczy, hydrauliczne i pneumatyczne narzędzia ratownicze, pompy pożarnicze. Aktualnie kierownik Jednostki Certyfikującej.

mgr inż. Michał Ołdak

Absolwent wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Obecnie pracownik CNBOP-PIB od 2012 roku na stanowisku młodszego specjalisty w Jednostce Certyfikującej.

inż. Adam Michałowski

Absolwent dziennych studiów I stopnia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Od 2016 roku pracownik CNBOP-PIB. Specjalizuje się w stałych urządzeniach gaśniczych oraz w podręcznym sprzęcie gaśniczym.

mgr inż. Andrzej Rokowski

Absolwent Studium Pedagogicznego w Bielsku-Białej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach na kierunku: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia II stopnia). Od 1999 roku pracownik KZWM Ogniochron S.A. w Andrychowie na stanowisku kierownika działu Serwisu i Reklamacji oraz Szkoleń i Autoryzacji.

st.bryg. w st. spocz. mgr inż. Piotr Wojtaszewski

Oficer pożarnictwa, ukończył studia dzienne magisterskie w zakresie specjalności technicznej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz Studia Podyplomowe w zakresie Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Do czerwca 2015 r. był Zastępcą Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.  Wykładowca na podyplomowych studiach z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa budowli w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Wykładowca na szkoleniach dla projektantów różnych branż (SSP, DSO, SUG, wentylacja pożarowa, odbiory obiektów budowlanych, itp.) organizowanych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Ekspert i prelegent na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. Autor wielu publikacji na tematy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Współautor wielu projektów aktów prawnych oraz analiz i ekspertyz technicznych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego różnych obiektów budowlanych. Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (od 1994 roku).

I dzień

 1. Budowa i zasada działania gaśnic i agregatów gaśniczych;
 2. Zasady prawidłowego przeprowadzania przeglądów i napraw podręcznego sprzętu gaśniczego ze szczególnym uwzględnieniem zasad BHP;
 3. Narzędzia wspierające przegląd i konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego;
 4. Urządzenia do konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego;
 5. Proces autoryzacji serwisantów na przykładzie KZWM;
 6. Dyskusja, sesja pytań (odpowiadają specjaliści);
 7. Przepisy dotyczące eksploatacji gaśnic przenośnych - podsumowanie.

II dzień

 1. Typowe błędy w prowadzeniu konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego;
 2. Sposoby oznakowania gaśnic po przeglądach i naprawach;
 3. Praktyczne ćwiczenia umiejętności gaszenia z użyciem trenażera pożarowego;
 4. Ćwiczenia na wybranych gaśnicach – pokaz gaszenia;
 5. Gaśnice przewoźne w ochronie przeciwpożarowej (różnice między agregatem, a gaśnicą; rozmieszczenie gaśnic przewoźnych);
 6. Proces autoryzacji serwisantów na przykładzie BOXMET-TRADE Sp. z o.o.;
 7. Wymagania PSP przy prowadzeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych obiektów budowlanych, kierunki zmian w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

III dzień

 1. Szczegółowe zasady doboru, rozmieszczenia oraz oznakowania podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach budowlanych;
 2. Procedura dopuszczania do użytkowania podręcznego sprzętu gaśniczego;
 3. Środki gaśnicze stosowane w gaśnicach przenośnych i przewoźnych;
 4. Metodyka wykonywania badań podręcznego sprzętu gaśniczego;
 5. Egzamin.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

Regulamin szkoleń CNBOP-PIB

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. DOKONAĆ REZERWACJI ONLINE lub POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres agolab@cnbop.pl nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dokonać wpłaty na konto Santander Bank Polska S.A. 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 z dopiskiem: Szkolenie KPSG.
 4. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres agolab@cnbop.pl.
 5. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 6. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Prawa autorskie: wszystkie prawa do materiałów szkoleniowych są wyłączną własnością CNBOP-PIB. Kopiowanie materiałów szkoleniowych w całości lub części wymaga pisemnej zgody Dyrektora CNBOP-PIB.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

** Nowy termin wkrótce

*** Nowy termin szkolenia zostanie podany po zakończeniu epidemii