11283 uczestników                                                          
5146 wydanych certyfikatów                         
  2313  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Anna Gołąb
tel. (022) 769 32 21
e-mail: agolab@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka
Liczba miejsc
25 *
Opis

Podczas szkolenia zaprezentowane i omówione zostaną zasady prawidłowego prowadzenia przeglądów i konserwacji instalacji hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, wymagania prawne wynikające z dokumentów normalizacyjnych oraz z doświadczeń własnych CNBOP-PIB w zakresie weryfikacji prawidłowości prowadzenia konserwacji urządzeń i instalacji ochrony przeciwpożarowej w budynkach i obiektach budowlanych. W ramach spotkań przewidziano część praktyczną.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób oferujących usługi konserwacji, instalacji hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych, a także do wszystkich zainteresowanych omawianą tematyką. Z uwagi na szeroki obszar zagadnień poruszanych w trakcie szkolenia, nie są wymagane dodatkowe uprawnienia związane z przedmiotem zajęć.

Koszt szkolenia
Wariant I
Szkolenie hydranty zewnętrzne i wewnętrzne
2 000,00 zł brutto / osoba (Zapoznaj się z systemem rabatowym CNBOP-PIB poniżej)

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Serwis kawowy
 • Certyfikat kwalifikacji lub zaświadczenie o uczestnictwie
st. bryg. mgr inż. Piotr Wojtaszewski

Pełni służbę w Komendzie Głównej PSP. Specjalista w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Obecnie pracuje na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń w KG PSP. Od 1994 roku rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Uniwersytetu Warszawskiego. Oficer PSP.

st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Absolwent I rocznika Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej. Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, współautor przepisów ochrony przeciwpożarowej.

mgr inż. Michał Ołdak

Absolwent wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Obecnie pracownik CNBOP-PIB od 2012 roku na stanowisku młodszego specjalisty w Jednostce Certyfikującej.

inż. Franciszek Średziński

Pracownik firmy BIATECH Sp. z o.o., specjalista ds. rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Krzysztof Bocian

Od 1996 roku pracownik Zespołu Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych BS. Od 2016 roku pracownik Zespołu Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU.

mgr inż. Michał Chmiel

Absolwent studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (2003-2009). Od 2007 roku pracownik Jednostki Certyfikującej CNBOP  Specjalizacja: armatura i osprzęt pożarniczy, hydrauliczne i pneumatyczne narzędzia ratownicze, pompy pożarnicze. Aktualnie z-ca kierownika Jednostki Certyfikującej.

mgr inż. Adam Derda

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Od 2006r. pracownik Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. W okresie od grudnia 2006r. do sierpnia 2010r. pracował  w wydziale technicznym oraz w wydziale poligonu szkolnego. Od września 2010r.  wykładowca z następujących przedmiotów: Rozpoznawanie zagrożeń, Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne oraz Wyposażenie Techniczne. 

mgr inż. Katarzyna Oknińska

Absolwentka dziennych studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Od 2016 roku pracownik Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB w obszarze technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych.

I dzień - hydranty zewnętrzne i wewnętrzne

 1. Otwarcie szkolenia CNBOP-PIB. Realizacja misji CNBOP-PIB przez Dział Szkoleń;
 2. Certyfikacja usług i kompetencji w ochronie przeciwpożarowej;
 3. Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania w ochronie przeciwpożarowej hydrantów zewnętrznych oraz podzespołów instalacji hydrantów wewnętrznych;
 4. Metody praktycznej weryfikacji parametrów techniczno - użytkowych zestawów hydrantów wewnętrznych;
 5. Wymagania w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę;
 6. Wymagania przepisów ochrony przeciwpożarowej dotyczące sieci wodociągowych przeciwpożarowych, w tym zewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych;
 7. Czynności kontrolno-rozpoznawcze prowadzone przez Państwową Straż Pożarną.

II dzień - hydranty zewnętrzne

 1. Budowa i zasada działania hydrantów zewnętrznych;
 2. Sposoby oznakowania hydrantów zewnętrznych po przeglądach i konserwacji;
 3. Hydranty zewnętrzne - badanie wydajności oraz problematyka w zakresie analizy sieci wodociągowej w obszarze zabudowanym (hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe);
 4. Zasady prawidłowego prowadzania przeglądów technicznych i konserwacji wraz z pomiarem ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrznych przy obiektach użyteczności publicznej (budynki biurowe, fabryki itp.);
  • Sprawdzenie stanu technicznego hydrantu zewnętrznego
  • Sprawdzenie otwarcia zasuwy
 5. Protokołowanie przeglądów hydrantów zewnętrznych po przeglądach i konserwacji. Ćwiczenia na przykładzie oprogramowania SamSerwis, moduł: Hydranty i węże ppoż;
 6. Problematyka pomiarów hydrantów wewnętrznych;
 7. Protokołowanie przeglądów, sposoby oznakowania hydrantów wewnętrznych po przeglądach i konserwacji. Ćwiczenia na przykładzie oprogramowania SamSerwis, moduł: Hydranty i węże ppoż.

III dzień - hydranty wewnętrzne

 1. Budowa i zasada działania hydrantów wewnętrznych;
 2. Zasady prawidłowego prowadzania przeglądów i konserwacji hydrantów wewnętrznych;
 3. Zasady doboru, rozmieszczenia i oznakowania hydrantów wewnętrznych w budynkach i obiektach budowlanych. Podstawowe błędy podczas projektowania, wykonania i konserwacji hydrantów wewnętrznych;
 4. Egzamin kwalifikacyjny;
 5. Pokaz konserwacji hydrantów wewnętrznych i węży;
 6. Określenie (analiza) wymagań techniczno - budowlanych i przeciwpożarowych wybranego obiektu. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru;
 7. Rozdanie certyfikatów, zaświadczeń o udziale w szkoleniu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

SYSTEM RABATOWY CNBOP-PIB

SYSTEM RABATOWY CNBOP-PIB OBOWIĄZUJĄCY OD 15.02.2019

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. Pobrać KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres agolab@cnbop.pl lub faxem (22) 769 33 91 nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dokonać wpłaty na konto Santander Bank Polska I O/Otwock 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 z dopiskiem: Szkolenie hydranty wewnętrzne i/lub zewnętrzne.
 4. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres agolab@cnbop.pl lub faxem (22) 769 33 91.
 5. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 6. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Prawa autorskie: wszystkie prawa do materiałów szkoleniowych są wyłączną własnością CNBOP-PIB. Kopiowanie materiałów szkoleniowych w całości lub części wymaga pisemnej zgody Dyrektora CNBOP-PIB.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób