11283 uczestników                                                          
5146 wydanych certyfikatów                         
  2313  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Anna Zielińska
tel. (022) 769 32 21
e-mail: azielinska@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka
Liczba miejsc
25 *
Opis

Celem szkolenia jest omówienie wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest dla służb mundurowych, a w szczególności do Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, a także innych osób zainteresowanych.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenia dla 1 osoby
530,00 zł brutto / osoba

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej;
 • Lunch;
 • Serwis kawowy;
 • Zaświadczenie o uczestnictwie.
Eksperci z European Network Security Institute Sp. z o.o.

Wykład nr 1

Działalność edukacyjna na rzecz bezpieczeństwa pożarowego.

Wykład nr 2 - Nowy system przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w UE

 • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)
  • Odniesienie do przepisów krajowych;
 • Nowa ustawa uzupełniająca RODO w Polsce;
 • Dyrektywa w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości;
 • Dyrektywa w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości;
 • Wytyczne Grupy Roboczej Artykułu 29;
 • Akty delegowane i akty wykonawcze Komisji Europejskiej.

Wykład nr 3 - Obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych w RODO

 • Zakres obowiązków w RODO:
  • Obowiązki administratora danych,
  • Obowiązki podmiotu przetwarzającego;
 • Wykaz najważniejszych zmian w stosunku do obecnych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym:
  • Zakres terytorialny stosowania RODO,
  • Zmiany w zakresie obowiązków ADO,
  • Zmiany w zakresie praw osób, których dane dotyczą;
 • Kontynuacja wykonywania dotychczasowych obowiązków oraz ich modyfikacje, w tym:
  • Realizacja obowiązków dotyczących pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • Realizacja obowiązków informacyjnych przy zbieraniu danych osobowych,
  • Realizacja obowiązków dotyczących powierzania przetwarzania danych osobowych,
  • Realizacja obowiązków dotyczących transferu danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • Sankcje karne i finansowe za naruszenie przepisów RODO.

Wykład nr 4 - Nowe wymogi dotyczące zabezpieczania danych osobowych w RODO

 • Analiza ryzyka w celu wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia danych;
 • Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania;
 • Ocena skutków dla ochrony danych;
 • Zgłaszanie naruszeń ochrony danych;
 • Uprzednie konsultacje z organem nadzoru;
 • Zakres obowiązków dokumentacyjnych:
  • Polityki ochrony danych, rejestry czynności przetwarzania danych osobowych; rejestry naruszeń ochrony danych,
  • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
  • Procedury dotyczące wykonywania obowiązków RODO,
  • Możliwości wykorzystania obecnej dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych po wejściu ogólnego rozporządzenia;
 • Stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania oraz mechanizmów certyfikacji.

Wykład nr 5 - Nowa funkcja inspektora ochrony danych (następca ABI)

 • Obowiązki dotyczące inspektora ochrony danych w RODO oraz wytyczne Grupy Roboczej art. 29 w tym zakresie;
 • Obowiązki dotyczące wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych – jakie podmioty mają obowiązek wyznaczenia inspektora?
 • Status inspektora ochrony danych;
 • Zadania inspektora ochrony danych;
 • Wymogi dotyczące podawania informacji na temat inspektora ochrony danych;
 • Przygotowanie ABI do nowej funkcji inspektora ochrony danych – porównanie obu funkcji.

Wykład nr 6 - Przygotowanie organizacji do wdrożenia RODO

 • Jak przygotować się do wdrożenia RODO?
 • Działania, które można rozpocząć już teraz;
 • Działania, które można rozpocząć dopiero po 25 maja 2018 r.;
 • Analiza potrzeb dotyczących wdrożenia RODO;
 • Przygotowanie harmonogramu wdrożenia.

Wykład nr 7 - Panel dyskusyjny.

Panel dyskusyjny.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

SYSTEM RABATOWY CNBOP-PIB

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. Pobrać KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres azielinska@cnbop.pl lub faxem (22) 769 32 21 nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dokonać wpłaty na konto BZWBK 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 z dopiskiem: Przygotowanie do wdrożenia RODO.
 4. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres azielinska@cnbop.pl lub faxem (22) 769 32 21.
 5. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 6. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Prawa autorskie: wszystkie prawa do materiałów szkoleniowych są wyłączną własnością CNBOP-PIB. Kopiowanie materiałów szkoleniowych w całości lub części wymaga pisemnej zgody Dyrektora CNBOP-PIB.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób