Szanowni Państwo,
w dniach 16-20.03.2020r. we wszystkich sprawach związanych ze szkoleniami proszę o kontakt na numer 692 149 552 lub adres e-mail: imasna@cnbop.pl

Ilona Masna

             11861 uczestników                                                          
5495 wydanych certyfikatów                         
  2869  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Dorota Gajownik
tel. (022) 769 33 91
e-mail: dgajownik@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka
Liczba miejsc
25 *
Opis

Szkolenie nagrodzone złotym medalem Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP SAWO 2012

Celem szkolenia jest uzyskanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z projektowaniem, doborem, montażem, użytkowaniem oraz konserwacją stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych stosowanych do ochrony przeciwpożarowej budynków i obiektów budowlanych. Obowiązek stosowania stałych urządzeń gaśniczych, do których zalicza się stałe urządzenia gaśnicze wodne (tryskaczowe i zraszaczowe), reguluje § 27 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719).

W trakcie szkolenia będą mieli Państwo okazję wymienić się doświadczeniami oraz wiedzą z omawianego obszaru. W ramach spotkania przewidziany został pokaz zadziałania systemu gaśniczego certyfikowanego przez VdS.  

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób oferujących i wykonujących usługi w zakresie projektowania, doboru, montażu, użytkowania i konserwacji stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych, rzeczoznawców oraz specjalistów ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
2 200,00 zł brutto / osoba
Dodatkowo płatne: nocleg
75,00 zł brutto / osoba

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Lunch;
 • Serwis kawowy;
 • Sesję wyjazdową;
 • Certyfikat kwalifikacji lub zaświadczenie o uczestnictwie.
mł. bryg. mgr inż. Piotr Lesiak

Pełni służbę w Centrum Naukowo - Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie, na stanowisku starszego specjalisty w Zespole Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości. Specjalizuje się w obszarze ochrony przeciwpożarowej, technicznych systemach zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych, przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Absolwent studiów dziennych inżynierskich w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz studiów inżynierskich na kierunku chemia w Wojskowej Akademii Technicznej. Oficer PSP.

dr inż. Marcin Cisek

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Specjalista w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa ewakuacji, komputerowych symulacji pożaru i ewakuacji oraz analizie ryzyka. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie . Wspólnik w firmie Protect Tadeusz Cisek i Wspólnicy Sp. J.

st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Absolwent I rocznika Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej. Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, współautor przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Piotr Wojtaszewski

Pełnił służbę w Komendzie Głównej PSP. Specjalista w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Od 1994 roku rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Uniwersytetu Warszawskiego. Oficer PSP.

st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Jacek Świetnicki

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Specjalizuje się w stałych urządzeniach gaśniczych, systemach sygnalizacji alarmu pożaru i automatyki pożarniczej, systemach wentylacji pożarowej. Redaktor polskiej wersji językowej amerykańskiej normy NFPA 13 - Edition 1999 „Instalacja systemów tryskaczowych”, autor lub współautor blisko 35 prac naukowo-badawczych, ekspertyz i opinii w zakresie technicznego wyposażenia przeciwpożarowego budynków, a także kilkudziesięciu artykułów w prasie specjalistycznej.

mł. bryg. mgr inż. Edward Skiepko

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe Techniczna Ochrona Osób i Mienia prowadzone w Wojskowej Akademii Technicznej oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa mienia. Projektant instalacji przeciwpożarowych i Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem pożarowym w elektroenergetyce oraz technicznych zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Prowadzi zajęcia w szkoleniach organizowanych przez CNBOP-PIB oraz Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Autor kilkudziesięciu artykułów i licznych referatów wygłaszanych na konferencjach krajowych i zagranicznych, współautor poradnika „Instalacje elektryczne i teletechniczne”, „Poradnika zarządcy nieruchomości” oraz „Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków” autor książki „Instalacje przeciwpożarowe”. Współpracuje z czasopismami ElektroInfo, Zabezpieczenia, Administrator, oraz innymi. W 2009 roku laureat nagrody „Verba Docent” przyznawanej przez redakcję miesięcznika ElektroInfo. Posiada doświadczenie zawodowe związane z realizacją dużych projektów zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach przemysłowych, magazynowych, biurowych i użyteczności publicznej, a także kwestiami bezpieczeństwa pożarowego w zarządzaniu nieruchomościami. 

Dzień I

 1. Podstawy prawno–normatywne projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji urządzeń gaśniczych w Polsce;

 2. Zasady wprowadzania do obrotu podzespołów urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych;

 3. NFPA 13 w instalacjach stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych. Podstawowe różnice pomiędzy standardami VDS, NFPA;

 4. Aprobaty techniczne w instalacjach gaśniczych wodnych;

 5. Elementy systemu – materiały, urządzenia. Wymagane dokumenty;

 6. Rodzaje systemów. Aktualnie powszechnie stosowane i dopuszczone;

 7. Warianty SUG- wodnych (w zależności od stopnia złożoności, sposobu sterowania). Prezentacja podstawowych wariantów SUG-wodnych;

 8. Ochrona budynków oraz urządzeń szczególnego rodzaju i przeznaczenia za pomocą urządzeń tryskaczowych;

Dzień II

 1. Co powinien zawierać projekt instalacji tryskaczowej (charakterystyka zawartości dokumentu), wymagane potwierdzenia, certyfikaty, podpisy, uzgodnienia;

 2. Charakterystyka pożarowa obiektu, przepisy, normy, wytyczne;

 3. Scenariusze pożarowe w projektowaniu instalacji tryskaczowych;

 4. Podstawowe zasady w projektowaniu w zależności od rodzaju obiektu i wymagań - obliczenia hydrauliczne, dobór średnic rur;

 5. Zasilanie wodą, ogólne wymagania;

 6. Zasilanie urządzeń SUG zraszaczowych i tryskaczowych energią elektryczną;

 7. Sposoby i zasady montażu. Dobre praktyki, najczęściej popełniane błędy i jak się ich wystrzegać Rozwiązywanie kolizji systemów przy projektowaniu
  i wykonawstwie systemów SUG wodnych;

 8. Próby częściowe, próby końcowe. Prawidłowa eksploatacja. Utrzymanie w gotowości do pracy, wymagane dokumenty;

 9. Odbiory PSP w zakresie instalacji tryskaczowych;

Dzień III

 1. Sposoby i zasady montażu. Dobre praktyki, najczęściej popełniane błędy i jak się ich wystrzegać Rozwiązywanie kolizji systemów przy projektowaniu
  i wykonawstwie systemów SUG wodnych;

 2. Próby częściowe, próby końcowe. Prawidłowa eksploatacja. Utrzymanie w gotowości do pracy, wymagane dokumenty;

 3. Warunki doboru pomp pożarowych na podstawie wytycznych NFPA 20;

 4. Warunki doboru pomp pożarowych na podstawie wymagań PN - EN 12845;

 5. Warunki doboru pomp pożarowych na podstawie wymagań VdS CEA 4001;

 6. Odbiory PSP w zakresie instalacji tryskaczowych;

Dzień IV

 1. Egzamin

 2. Instalacje tryskaczowe zgodne z wymogami VdS - SESJA WYJAZDOWA.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

Regulamin szkoleń CNBOP-PIB

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. DOKONAĆ REZERWACJI ONLINE lub POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres dgajownik@cnbop.pl nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dokonać wpłaty na konto Santander Bank Polska S.A. 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 z dopiskiem: Szkolenie sug-tryskaczowe.
 4. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres dgajownik@cnbop.pl.
 5. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 6. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Prawa autorskie: wszystkie prawa do materiałów szkoleniowych są wyłączną własnością CNBOP-PIB. Kopiowanie materiałów szkoleniowych w całości lub części wymaga pisemnej zgody Dyrektora CNBOP-PIB.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób