11283 uczestników                                                          
5146 wydanych certyfikatów                         
  2313  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Anna Gołąb
tel. (022) 769 32 21
e-mail: agolab@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka
Liczba miejsc
25 *
Opis

Celem szkolenia jest przekazanie specjalistycznej wiedzy związanej z projektowaniem, doborem, montażem, użytkowaniem i konserwacją stałych urządzeń gaśniczych gazowych stosowanych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej budynków i obiektów budowlanych. W trakcie szkolenia będą mieli Państwo okazję wymienić się doświadczeniami oraz wiedzą z omawianego obszaru.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób oferujących oraz wykonujących usługi w zakresie projektowania, doboru, montażu, użytkowania i konserwacji stałych urządzeń gaśniczych gazowych, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
1 800,00 zł brutto / osoba (Zapoznaj się z systemem rabatowym CNBOP-PIB poniżej)
Dodatkowo płatne: nocleg
75,00 zł brutto / osoba

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Lunch;
 • Serwis kawowy;
 • Certyfikat kwalifikacji lub zaświadczenie o uczestnictwie.
CNBOP-PIB & SGSP

Specjaliści CNBOP–PIB oraz SGSP, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, przedstawiciele firm oferujących certyfikowane wyroby na rynku.

Dzień I

 1. Otwarcie szkolenia. Działalność edukacyjna na rzecz bezpieczeństwa pożarowego.
 2. Aktualne i obowiązujące przepisy, rozporządzenia, normy.
 3. Zasady wprowadzania do obrotu podzespołów SUG- G.
 4. Urządzenia gaśnicze gazowe. Specyficzny wyrób budowlany.
 5. Rodzaje systemów, gazów. Aktualnie powszechnie stosowane i dopuszczone. Miejsca zastosowań.
 6. Podstawowe definicje;
  • Elementy SUG-G;
  • Ogólne zasady projektowania - zawartość dokumentacji, dobór stężeń, obliczanie ilości gazu;
  • Odciążenia.
 7. Czas retencji w pomieszczeniu chronionym stałym urządzeniem gaśniczym gazowym.

Dzień II

 1. Odbiory PSP instalacji SUG-G (analiza dokumentacji, dokumentacja, próby praktyczne).
 2. Stosowanie systemów wczesnej detekcji dymu do sterowania stałymi urządzeniami gaśniczymi gazowymi.
 3. Dobre praktyki, najczęściej popełniane błędy i jak się ich wystrzegać. Typowe błędy w projektowaniu i instalowaniu systemów SUG-G.
 4. Sterowania w systemach gaśniczych. Detekcja i wykrywanie pożaru.
 5. Zasady budowy rurociągów instalacji gaśniczych gazowych. Rury, złączki, mocowania. Przykłady złej i dobrej praktyki inżynierskiej.
 6. Nowe zapisy w standardach projektowania, budowy i eksploatacji SUG gazowych. Kierunki zmian.

Dzień III

 1. Sterowanie i monitoring.
 2. Tłumiki do dysz – fakty i mity.
 3. Konserwacja i kontrole okresowe SUG-G.
 4. Egzamin - test.
 5. Zakończenie szkolenia Rozdanie certyfikatów kwalifikacyjnych.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

SYSTEM RABATOWY CNBOP-PIB

SYSTEM RABATOWY CNBOP-PIB OBOWIĄZUJĄCY OD 15.02.2019

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. Pobrać KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres agolab@cnbop.pl lub faxem (22) 769 32 21 nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dokonać wpłaty na konto Santander Bank Polska I O/Otwock 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 z dopiskiem: Szkolenie sug- gazowe.
 4. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres agolab@cnbop.pl lub faxem (22) 769 32 21.
 5. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 6. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Prawa autorskie: wszystkie prawa do materiałów szkoleniowych są wyłączną własnością CNBOP-PIB. Kopiowanie materiałów szkoleniowych w całości lub części wymaga pisemnej zgody Dyrektora CNBOP-PIB.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób