Do 2 września  wszystkie szkolenia organizowane przez CNBOP-PIB będą realizowane w formule on-line.

Od 4 września wszystkie szkolenia będą realizowane  w formie stacjonarnej, w siedzibie CNBOP-PIB,  z wykorzystaniem elementów Platformy e-learningowej CNBOP-PIB

             17482 uczestników                                                          
7076 wydanych certyfikatów                         
  5338  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Anna Gołąb
tel. (022) 769 32 21
e-mail: agolab@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka
Liczba miejsc
25 *
Opis

Celem szkolenia jest przekazanie specjalistycznej wiedzy związanej z projektowaniem, doborem, montażem, użytkowaniem i konserwacją stałych urządzeń gaśniczych gazowych stosowanych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej budynków i obiektów budowlanych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób oferujących oraz wykonujących usługi w zakresie projektowania, doboru, montażu, użytkowania i konserwacji stałych urządzeń gaśniczych gazowych, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
2 100,00 zł brutto / osoba

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w formie pdf;
 • Obiad i serwis kawowy;
 • Certyfikat kwalifikacji lub zaświadczenie o uczestnictwie;
CNBOP-PIB & SGSP

Specjaliści CNBOP–PIB oraz SGSP, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, przedstawiciele firm oferujących certyfikowane wyroby na rynku.

Dzień I

 1. Otwarcie szkolenia. Działalność edukacyjna na rzecz bezpieczeństwa pożarowego.
 2. Aktualne i obowiązujące przepisy, rozporządzenia, normy.
 3. Zasady wprowadzania do obrotu podzespołów SUG- G.
 4. Urządzenia gaśnicze gazowe. Specyficzny wyrób budowlany.
 5. Rodzaje systemów, gazów. Aktualnie powszechnie stosowane i dopuszczone. Miejsca zastosowań.
 6. Podstawowe definicje;
  • Elementy SUG-G;
  • Ogólne zasady projektowania - zawartość dokumentacji, dobór stężeń, obliczanie ilości gazu;
  • Odciążenia.
 7. Czas retencji w pomieszczeniu chronionym stałym urządzeniem gaśniczym gazowym.

Dzień II

 1. Odbiory PSP instalacji SUG-G (analiza dokumentacji, dokumentacja, próby praktyczne).
 2. Stosowanie systemów wczesnej detekcji dymu do sterowania stałymi urządzeniami gaśniczymi gazowymi.
 3. Dobre praktyki, najczęściej popełniane błędy i jak się ich wystrzegać. Typowe błędy w projektowaniu i instalowaniu systemów SUG-G.
 4. Sterowania w systemach gaśniczych. Detekcja i wykrywanie pożaru.
 5. Zasady budowy rurociągów instalacji gaśniczych gazowych. Rury, złączki, mocowania. Przykłady złej i dobrej praktyki inżynierskiej.
 6. Nowe zapisy w standardach projektowania, budowy i eksploatacji SUG gazowych. Kierunki zmian.

Dzień III

 1. Sterowanie i monitoring.
 2. Tłumiki do dysz – fakty i mity.
 3. Konserwacja i kontrole okresowe SUG-G.
 4. Egzamin - test.
 5. Zakończenie szkolenia Rozdanie certyfikatów kwalifikacyjnych.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

Regulamin szkoleń CNBOP-PIB

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. DOKONAĆ REZERWACJI ONLINE lub POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres agolab@cnbop.pl nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres agolab@cnbop.pl.
 4. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 5. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Prawa autorskie: wszystkie prawa do materiałów szkoleniowych są wyłączną własnością CNBOP-PIB. Kopiowanie materiałów szkoleniowych w całości lub części wymaga pisemnej zgody Dyrektora CNBOP-PIB.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

** Nowy termin wkrótce

*** Nowy termin szkolenia zostanie podany po zakończeniu epidemii