Do 2 września  wszystkie szkolenia organizowane przez CNBOP-PIB będą realizowane w formule on-line.

Od 4 września wszystkie szkolenia będą realizowane  w formie stacjonarnej, w siedzibie CNBOP-PIB,  z wykorzystaniem elementów Platformy e-learningowej CNBOP-PIB

             17482 uczestników                                                          
7076 wydanych certyfikatów                         
  5338  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Dorota Gajownik
tel. (022) 769 33 91
e-mail: dgajownik@cnbop.pl
Lokalizacja


Szkolenie realizowane przez Platformę e-learningową
Liczba miejsc
15 *
Opis

Celem szkolenia jest przekazanie specjalistycznej wiedzy związanej z przeglądem i konserwacją systemów wentylacji pożarowej. Podczas szkolenia omówione zostaną wymagania prawne, zaprezentowane zasady prawidłowego przeprowadzania przeglądów i konserwacji oraz wymagana dokumentacja. W trakcie szkolenia będą mieli Państwo okazję wymienić się doświadczeniami oraz wiedzą z omawianego obszaru.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych tematyką konserwacji systemów wentylacji pożarowej, chcących zdobyć odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie, specjalistów ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
1 500,00 zł brutto / osoba

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej;
 • Obiad i serwis kawowy;
 • Certyfikat lub zaświadczenie o uczestnictwie.
dr inż. Grzegorz Kubicki

Absolwent i Wykładowca Politechniki Warszawskiej z ponad 19 letnim stażem. Specjalista w dziedzinie wentylacji pożarowej, wykładowca i prowadzący przedmiot Wentylacja pożarowa. Założyciel i od 11 lat kierownik studiów podyplomowych „Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa”. Autor lub współautor wielu artykułów i referatów z dziedziny wentylacji pożarowej oraz podręcznika akademickiego pt. „Wentylacja Pożarowa”. Autor licznych ekspertyz oraz koncepcji technicznych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego (m.in. dla portu lotniczego im. Chopina w Warszawie, Auli Głównej PW, Warsaw Spire itd). Aktywny członek SITP, członek sekcji wentylacji i klimatyzacji PAN, członek PZITS. Uczestnik i współautor programów badawczo-rozwojowych dotyczących systemów różnicowania ciśnienia, układów adaptacyjnych dla systemów wentylacji pożarowej oraz systemów oddymiania klatek schodowych. 

mgr inż. Mateusz Potempa

Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej na kierunku Elektrotechnika. W latach 2011-2015 pracownik firmy SMAY w Dziale Realizacji na stanowisku Inżyniera Automatyka oraz Zastępcy Kierownika Działu Serwisu i Uruchomień. Brał czynny udział w uruchamianiu oraz serwisowaniu systemów różnicowania ciśnień, systemów oddymiana, systemów oddymiania garaży, na inwestycjach jak np.: Sky Tower, Elektrownia Konin, Elektrownia Jaworzno, Tauron Arena Kraków, Malta House w Poznaniu, CH Ogrody Elbląg, Sonata Białystok. Obecnie pracownik firmy ASTALDI S.P.A na stanowisku Specjalista Do Spraw Instalacji Niskoprądowych przy realizacji inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Naprawa – Skomielna wraz z budową tunelu”. Od 2016 posiada Uprawnienia Budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Czynny członek SITP.

mgr inż. Paweł Wróbel

Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Inżynierii Lądowej) oraz Szkoły głównej Służby Pożarniczej. Wykładowca Szkoły głównej Służby Pożarniczej z ponad 14 letnim stażem. Wykładowca na zajęciach w ramach studiów podyplomowych „Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa”. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,  projektant systemów wentylacji pożarowej. Ukończony kurs analiz numerycznych w zakresie stosowania programu SmarFire w University of Greenwich w Londynie. Brał udział w projektowaniu i/lub weryfikowaniu poprawności działania systemów wentylacji pożarowej kilkuset budynków o obiektów budowlanych, w tym: terminali lotniczych, tuneli komunikacyjnych i kolejowych, centrów handlowych, hal widowiskowo-sportowych, garaży, hala magazynowych. Czynny członek SIBP oraz SITP.

Tomasz Cebula

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej z ponad 15 letnim stażem w tematyce konstrukcji w tym ponad 10 letnim stażem w tematyce konstrukcji urządzeń przeciwpożarowych. Czynnie bierze udział w badaniach ogniowych, testach wytrzymałościowych oraz certyfikacji nowych wyrobów przeciwpożarowych. Obecnie pracownik firmy FRAPOL Sp z o. o. na stanowisku Kierownik Działu Badań i Rozwoju. Członek SITP.

Dzień 1

 1. Wymagania prawne funkcjonowania wentylacji pożarowej – obowiązki właściciela i administratora obiektu (krótkie wprowadzenie dotyczące prawnego obowiązku stosowania systemów wentylacji pożarowej oraz warunków uzyskania złagodzeń. Podział odpowiedzialności za projekt i właściwe działanie instalacji, wymogi dotyczące elementów systemów oddymiania i zapobiegania zadymieniu);
 2. Definicja systemu wentylacji pożarowej – funkcje, elementy składowe, koincydencja z innymi elementami zabezpieczenie p. pożarowego obiektu (właściwe uszeregowanie podstawowych pojęć, rola różnych elementów zabezpieczenia p. pożarowego budynku w realizacji wymaganego przepisami prawa celu działania instalacji);
 3. Urządzenia służące oddymianiu i zapobieganiu zadymienia w budynkach wielokondygnacyjnych – warunki i weryfikacja efektywnego działania, nadzór i próby okresowe. (krótka charakterystyka celu i sposobu działania instalacji, oraz koniecznych do spełnienia parametrów jej działania, zalecane rozwiązania techniczne w zależności od przeznaczenia i charakterystyki obiektu, jakie są wrażliwe elementy systemu, jak należy sprawdzać efektywność działania, metody prowadzenia pomiarów, zasady prowadzenia prób okresowych zgodnie z zalecaniami standardów projektowych, sporządzanie raportów, prowadzenie rejestru stanu instalacji);
 4. Instalacje oddymiania w budynkach wielkokubaturowych i garażach zamkniętych - warunki i weryfikacja efektywnego działania, nadzór i próby okresowe (w odniesieniu do systemów oddymiania);
 5. Przyczyny problemów w funkcjonowaniu systemów wentylacji pożarowej – wnioski z obserwacji obiektowych. Popełniane błędy/nieprawidłowości na etapie projektowania, wykonywania instalacji i ich użytkowania mogące być przyczyną nieprawidłowego działania systemów wentylacji pożarowej (omówienie rzeczywistych błędów wraz z pokazaniem ich skutków).

Dzień II

 1. Wprowadzenie – przedstawienie wymagań rozporządzeń, norm branżowych dotyczących serwisowania, konserwowania „urządzeń elektrycznych” wchodzących w skład instalacji wentylacji pożarowej;
 2. Klapy p.poż. Przedstawienie norm dotyczących klap. Przedstawienie wariantów wykonania i opisu technicznego. Przedstawienie i omówienie wytycznych montażowych;
 3. Porównanie wymagań producentów klap pożarowych dotyczących przeglądów i konserwacji. Porównanie wymagań producentów wentylatorów dotyczących przeglądów i konserwacji. Czynności kontrolne  wentylatorów w ich przeglądach i konserwacji. Porównanie wymagań producentów automatyki (zasilacze p. pożarowe, szafy sterujące, itp.) dotyczących przeglądów i konserwacji. Prowadzenie Książki Przeglądów i Konserwacji. Wykazywanie błędów projektowych, wykonawczych podczas przeglądów i konserwacji - właściwa reakcja;
 4. Pomiary elektryczne oraz pomiary drgań istotne w funkcjonowaniu oraz konserwacji instalacji wentylacji pożarowej. Przyczyny problemów w funkcjonowaniu systemów wentylacji pożarowej – wnioski z obserwacji obiektowych;
 5. Konserwacja systemów wentylacji pożarowej – zajęcia praktyczne. Omówienie sposobu montażu klap. Podłączanie i testowanie klap. Podstawowe czynności serwisowe w ramach obsługi i eksploatacji;
 6. Egzamin kwalifikacyjny.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

Regulamin szkoleń CNBOP-PIB

Szanowni Państwo,

w związku z panującą epidemią COVID-19, do odwołania nie podejmujemy się prowadzenia szkoleń stacjonarnych, mamy dla Państwa alternatywę w postaci szkoleń realizowanych przez Platformę e-learningową CNBOP-PIB. Organizację szkolenia będziemy potwierdzać po zebraniu wystarczającej liczby uczestników.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszeniowej oraz dokonanie (po otrzymaniu informacji z CNBOP-PIB) płatności za szkolenie, aby uzyskać dostęp do Platformy.

Do obsługi platformy konieczne jest zalogowanie się do niej (zaleca się korzystanie z przeglądarek Chrome w wersji 80 i wyższej)

Na Platformie dostępne będą:

 • program ClickMeeting, umożliwiający zdalne połączenie z wykładowcą w czasie rzeczywistym (słyszą Państwo głos wykładowcy, na czacie, który jest elementem tego samego narzędzia informatycznego, piszą Państwo potencjalne pytania dotyczące zakresu szkolenia, na które wykładowca odpowiada na bieżąco do wszystkich słuchaczy),
 • prezentacje w plikach pdf do samodzielnego zapoznania się lub prezentacje w plikach do odsłuchania,
 • mogą zostać udostępnione filmy lub inne materiały szkoleniowe,
 • interakcja z wykładowcami w formie pisemnego chatu. Podczas chatu będzie możliwość zadawania pytań w formie pisemnej i otrzymania odpowiedzi od wykładowcy,
 • egzamin na platformie będzie się odbywał w formie testu. Do każdego z pytań będą podane trzy możliwe odpowiedzi: A) B) lub C), z pośród których będzie poprawna tylko jedna odpowiedź,
 • dokument (zaświadczenie/ certyfikat kwalifikacji) potwierdzający ukończenie szkolenia, po poprawnie zdanym egzaminie będzie do Państwa wysyłany wraz z fakturą za szkolenie pocztą, listem poleconym.

Jest to jedyna forma w jakiej obecnie możemy zrealizować szkolenia.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. DOKONAĆ REZERWACJI ONLINE lub POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres dgajownik@cnbop.pl nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres dgajownik@cnbop.pl.
 4. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 5. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Prawa autorskie: wszystkie prawa do materiałów szkoleniowych są wyłączną własnością CNBOP-PIB. Kopiowanie materiałów szkoleniowych w całości lub części wymaga pisemnej zgody Dyrektora CNBOP-PIB.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

** Nowy termin wkrótce

*** Nowy termin szkolenia zostanie podany po zakończeniu epidemii