11861 uczestników                                                          
5495 wydanych certyfikatów                         
  2869  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Dorota Gajownik
tel. (022) 769 33 91
e-mail: dgajownik@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka
Liczba miejsc
15 *
Opis

Celem szkolenia jest przekazanie specjalistycznej wiedzy związanej z projektowaniem, doborem i eksploatacją zasilaczy elektrycznych do systemów sygnalizacji pożarowej i systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Podczas szkolenia omówione zostaną wymagania prawne, zaprezentowane zasady prawidłowego doboru i eksploatacji zasilaczy elektrycznych, budowa zasilaczy, rozwiązania techniczne w zakresie głównego i rezerwowego źródła zasilania. W trakcie szkolenia będą mieli Państwo okazję wymienić się doświadczeniami oraz wiedzą z omawianego obszaru.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych tematyką, projektowaniem, doborem i eksploatacją  zasilaczy elektrycznych, chcących zdobyć odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie, specjalistów ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
800,00 zł brutto / osoba (Zapoznaj się z systemem rabatowym CNBOP-PIB poniżej)

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej;
 • Lunch;
 • Serwis kawowy;
 • Zaświadczenie o uczestnictwie.
inż. Paweł Stępień

Od 2006 roku pracownik Centrum Naukowo-Badawczzego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Józefowie. Od 2009 roku na stanowisku kierownika Zespołu Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej. Członek komitetów technicznych przy PKN - KT264 ds. Systemów Sygnalizacji Pożarowej oraz KT 306  ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności. Specjalizacja w zakresie badania EMC i zasilaczy pożarowych. Specjslista w zakresie badań na potrzeby certyfikacji elementów systemów sygnalizacji pożarowej oraz systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła (central sygnalizacji pożarowej, central dźwiękowych systemów ostrzegawczych, głośników, zasilaczy), auditor inspekcji zakładowych kontroli produkcji. Autor kilkudziesięciu publikacji i referatów na konferencjach naukowo-technicznych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

dr inż. Tomasz Popielarczyk

Absolwent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Od początku swojej pracy zawodowej związany z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej, jako Specjalista Zespołu Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej. Zajmuje się badaniami kwalifikacyjnymi, w tym badaniami funkcjonalnymi, środowiskowymi oraz kompatybilności elektromagnetycznej, na potrzeby certyfikacji urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, głównie central i głośników do dźwiękowych systemów ostrzegawczych oraz systemów zasilania. Wieloletni auditor wiodący lub techniczny dokonuje ocen zakładowej kontroli produkcji badanych wyrobów. Autor publikacji na tematy związane z ochroną przeciwpożarową budynków i obiektów budowlanych. Specjalista w zakresie badań na potrzeby certyfikacji elementów systemów sygnalizacji pożarowej oraz systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła (central sygnalizacji pożarowej, central dźwiękowych systemów ostrzegawczych, głośników, zasilaczy), auditor inspekcji zakładowych kontroli produkcji. Autor kilkudziesięciu publikacji i referatów na konferencjach naukowo-technicznych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

mgr inż. Marek Dzioch

Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej. W branży zabezpieczeń pracuje od 2000 roku. Obecnie zatrudniony jako Specjalista ds. produktu i szkoleń w firmie PULSAR K. Bogusz Sp. j. gdzie jest odpowiedzialny za przygotowanie oferty produktowej firmy. Prowadzi szkolenia oraz udziela wsparcia technicznego projektantom i instalatorom.

mgr inż. Robert Świątko

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki, specjalność elektronika i telekomunikacja. Od 2004 roku pracuje w branży zasilania specjalistycznego, głównie zasilania do systemów alarmowych, sygnalizacji pożarowej oraz systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Obecnie zatrudniony w firmie PULSAR K. Bogusz Sp. j. na stanowisku Kierownika działu konstrukcyjno-elektronicznego. Odpowiedzialny za proces wdrożenia, badań, certyfikacji oraz organizacji pracy w jednostkach technicznych firmy m.in. projektowania, oprogramowania, laboratorium EMC. Prowadzi szkolenia oraz udziela wsparcia technicznego projektantom i instalatorom. Autor publikacji w czasopismach branży zabezpieczeń, systemów alarmowych i systemów sygnalizacji pożarowej.

Andrzej Gołąb

Absolwent Zespołu Szkół Technicznych nr 1 w Tarnowie, wykształcenie - Technik Elektronik. Obecnie student Elektrotechniki na wydziale EAIiIB Akademii Górniczo-Hutniczej. Zatrudniony w firmie Pulsar na stanowisku Specjalista ds. techniczno-handlowych. W firmie odpowiedzialny jest za rozwój grupy produktowej Mean Well i opiekę nad kluczowymi klientami rynku Hurtowni Elektrotechnicznych. Uczestniczy we wdrażaniu nowych produktów i innowacyjnych rozwiązań. Z branżą związany jest od roku 2014 roku.

Dzień 1

 1. Wymagania formalne dla zasilaczy elektrycznych do systemów sygnalizacji pożarowej i systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła;
 2. Pokaz badań laboratoryjnych;
 3. Zasilacze do systemów przeciwpożarowych EN54.Moduły dystrybucji napięcia. Moduły do komunikacji zdalnej. Oprogramowanie PowerSecurity.
 4. Zajęcia praktyczne (Obsługa zasilaczy, konfiguracja modułów komunikacji, Wykorzystanie oprogramowania PowerSecurity.;
 5. Zasilanie DSO dla systemu Bosch Paviro. Charakterystyka poszczególnych elementów systemu. Aplikacja CONFI-DSO. Zdalny monitoring z wykorzystaniem wbudowanego serwera WWW.

Wymagania formalne dla zasilaczy elektrycznych do systemów sygnalizacji pożarowej i systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.

 • Wymagania normatywne – omówienie wymagań norm PN-EN 54-4, PN-EN 12101-10,
 • rozp. MSWiA z dnia 20.06.2017 ze zmianami z dn. 27.04.2010
 • Wymagania jakie należy spełnić aby wprowadzić do obrotu i użytkowania
 • Norma EN 54-4 – omówienie najważniejszych wytycznych z normy
 • Norma EN 12101-10 – omówienie najważniejszych wytycznych z normy
 • MSWiA z dnia 20.06.2017 ze zmianami z dn. 27.04.2010 - omówienie najważniejszych wytycznych z rozporządzenia

Pokaz badań laboratoryjnych

 • warsztaty na konkretnych zasilaczach

Zajęcia praktyczne (projektowanie, dobór i eksploatacja  zasilaczy)

 • Omówienie zasilaczy serii EN54 (między innymi: najważniejsze cechy, wersje, typoszeregi, wymagania funkcjonalne jakie spełniają, budowa zasilacza, wyjścia techniczne, zasilanie rezerwowe, obwód akumulatorów, czas pracy bateryjnej, zdalna komunikacja itp.)

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

SYSTEM RABATOWY CNBOP-PIB

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres dgajownik@cnbop.pl nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dokonać wpłaty na konto Santander Bank Polska I O/Otwock 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 z dopiskiem: Zasilacze elektryczne.
 4. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres dgajownik@cnbop.pl.
 5. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 6. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Prawa autorskie: wszystkie prawa do materiałów szkoleniowych są wyłączną własnością CNBOP-PIB. Kopiowanie materiałów szkoleniowych w całości lub części wymaga pisemnej zgody Dyrektora CNBOP-PIB.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób