Do odwołania wszystkie szkolenia organizowane przez CNBOP-PIB będą realizowane w formule on-line.

             12681 uczestników                                                          
6480 wydanych certyfikatów                         
  3873  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Dorota Gajownik
tel. (022) 769 33 91
e-mail: dgajownik@cnbop.pl
Lokalizacja


Szkolenie realizowane przez Platformę e-learningową
Liczba miejsc
25 *
Opis

Zagrożeniem dla życia ludzkiego jest nie tylko ogień, ale także i dym – zbyt duże jego stężenie może zaburzyć orientację ewakuujących się osób. Istotnym utrudnieniem przy ewakuacji z budynków jest zanik energii elektrycznej, w tym oświetlenia podstawowego.

Ustawodawca nakłada na właściciela, zarządcę budynku obowiązek zabezpieczenia obiektu w system oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, którego celem jest zapewnienie bezpiecznego opuszczenia budynku. Centrum Naukowo–Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej oraz Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego przygotowały szkolenie dotyczące prawidłowej instalacji i konserwacji oświetlenia awaryjnego w tym: wymagania techniczne, układy zasilania, dobór przewodów czy przeglądy. Celem pośrednim szkolenia jest zaprezentowanie możliwych rozwiązań, a także wyjaśnienie najczęściej pojawiających się problemów, błędów.

Uczestnikom szkolenia on-line na Platformie e-learningowej zostaną udostępnione materiały w formie pdf.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do projektantów, konserwatorów, administratorów obiektów budowlanych, rzeczoznawców oraz do tych z Państwa, którzy pragną poszerzyć zakres własnych kwalifikacji.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
1 600,00 zł brutto / osoba

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w formie pdf;
 • Dostęp i szkolenie na Platformie e-learningowej CNBOP-PIB;
 • Certyfikat kwalifikacji lub zaświadczenie o uczestnictwie;
CNBOP-PIB & Specjaliści

Wykładowcami podczas szkolenia będą specjaliści z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, Polskiego Związku Przemysłu Oświtleniowego, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, a także specjaliści z Wojskowego Biura Studiów Projektów Budowlanych i Lotniskowych.

I dzień

 1. Otwarcie szkolenia. Działalność edukacyjna CNBOP - BIP na rzecz bezpieczeństwa pożarowego;
 2. Certyfikacja usług i kompetencji w ochronie przeciwpożarowej;
 3. Zasady wprowadzenia do użytkowania opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego w myśl obowiązujących przepisów prawa;
 4. Oświetlenie dynamiczne – nowe techniki stosowane przy oświetlaniu dróg ewakuacyjnych i prowadzeniu ewakuacji;
 5. Wymagania techniczne dot. stosowanych rozwiązań instalacji oświetlenia ewakuacyjnego:
  • rodzaje oświetlenia modele zastosowań
  • wymagania w zakresie natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej, na drogach ewakuacyjnych, w strefach zagrożenia wybuchem, urządzeń, zapasowego
  • rozmieszczenie opraw oświetlenia awaryjnego,
  • zasady oświetlania sprzętu ppoż., punku pierwszej pomocy medycznej oraz zmiany poziomu
  • graficzne określenie wymagań w zakresie oświetlenia dróg ewakuacyjnych
  • kąty bryłowe oświetlenia, przykłady obliczeniowe
 6. Dobór przewodów oraz zabezpieczeń do urządzeń ppoż., funkcjonujących w czasie pożaru - dobór kabli zapewniających ciągłość zasilania w czasie pożaru, najczęściej spotykane błędy, istotne problemy, rozwiązania;
 7. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne oświetlenia awaryjnego;
 8. Ćwiczenia praktyczne- przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne oświetlenia awaryjnego.

II dzień

 1. Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego:
  • wymagania normatywne
  • oprawy nabudowywane oraz wbudowywane – montaż oraz instalacja, instrukcje montażu
  • zastosowane źródeł LED
  • optyka w oprawach awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
 2. Systemy opraw – podział systemów sterowania testem, systemów zasilania oraz monitorowania opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego:
  • oprawy z ręcznym przyciskiem testu
  • oprawy z automatyczną funkcją testu
  • system centralnego testowania
  • system monitorowania opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego – cechy charakterystyczne wraz z instalacją
  • system centralnej baterii – cechy charakterystyczne wraz z instalacją
 3. Konfiguracja systemów monitorowania, systemów zasilanych centralnie oraz opraw w oparciu o analizę wymagań normatywnych:
  • analiza wymagań normatywnych w odniesieniu do systemów opraw oświetlenia awaryjnego
  • możliwości konfiguracji opraw monitorowanych centralnie oraz opraw zasilanych centralnie
 4. Właściwy dobór systemów oświetlenia awaryjnego celem zapewnienia optymalnego rozwiązania:
  • wymagania normatywne dotyczące natężenia oświetlenia awaryjnego
  • analiza porównawcza opraw awaryjnych rozproszonych w systemie monitorowania oraz opraw awaryjnych zasilanych centralnie
 5. Prawidłowe serwisowanie i konserwacja opraw i systemów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego celem utrzymania ciągłości gotowości do pracy:
  • analiza wymagań prawnych
  • zalecenia normatywne dla konserwacji i serwisu systemów oświetlenia awaryjnego

III dzień

 1. Układy zasilania i dobór mocy źródeł zasilających. Akumulatory w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych. Ochrona przeciwpożarowa oraz zasoby zasilania urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru;
 2. Oświetlenie awaryjne w budynkach i innych obiektach budowlanych. Błędy popełniane przy projektowaniu i eksploatacji oświetlenia awaryjnego;
 3. Prezentacja programów do projektowania: Dialux;
 4. Prezentacja programów do projektowania: Relux;
 5. Egzamin końcowy.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

Regulamin szkoleń CNBOP-PIB

Szanowni Państwo,

w związku z panującą epidemią COVID-19, do odwołania nie podejmujemy się prowadzenia szkoleń stacjonarnych, mamy dla Państwa alternatywę w postaci szkoleń realizowanych przez Platformę e-learningową CNBOP-PIB.  

Organizację szkolenia będziemy potwierdzać po zebraniu wystarczającej liczby uczestników.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszeniowej oraz dokonanie (po otrzymaniu informacji z CNBOP-PIB) płatności za szkolenie, aby uzyskać dostęp do Platformy.

Do obsługi platformy konieczne jest zalogowanie się do niej (zaleca się korzystanie z przeglądarek Chrome w wersji 80 i wyższej)

Na Platformie dostępne będą:

 • program ClickMeeting, umożliwiający zdalne połączenie z wykładowcą w czasie rzeczywistym (słyszą Państwo głos wykładowcy, na czacie, który jest elementem tego samego narzędzia informatycznego, piszą Państwo potencjalne pytania dotyczące zakresu szkolenia, na które wykładowca odpowiada na bieżąco do wszystkich słuchaczy),
 • prezentacje w plikach pdf do samodzielnego zapoznania się lub prezentacje w plikach do odsłuchania,
 • mogą zostać udostępnione filmy lub inne materiały szkoleniowe,
 • interakcja z wykładowcami w formie pisemnego chatu, we wskazanych godzinach. Podczas chatu będzie możliwość zadawania pytań w formie pisemnej i otrzymania odpowiedzi od wykładowcy,
 • egzamin na platformie będzie się odbywał w formie testu. Do każdego z pytań będą podane trzy możliwe odpowiedzi: A) B) lub C), z pośród których będzie poprawna tylko jedna odpowiedź,
 • zaświadczenie / certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia, po poprawnie zdanym egzaminie będzie do Państwa wysyłany wraz z fakturą za szkolenie pocztą, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Jest to jedyna forma w jakiej obecnie możemy zrealizować szkolenia.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. DOKONAĆ REZERWACJI ONLINE lub POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres dgajownik@cnbop.pl nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dokonać wpłaty na konto Santander Bank Polska S.A. 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 z dopiskiem: Szkolenie oświetlenie awaryjne.
 4. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres dgajownik@cnbop.pl.
 5. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 6. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Prawa autorskie: wszystkie prawa do materiałów szkoleniowych są wyłączną własnością CNBOP-PIB. Kopiowanie materiałów szkoleniowych w całości lub części wymaga pisemnej zgody Dyrektora CNBOP-PIB.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

** Nowy termin wkrótce

*** Nowy termin szkolenia zostanie podany po zakończeniu epidemii