17482 uczestników                                                          
7076 wydanych certyfikatów                         
  5338  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Anna Gołąb
tel. (022) 769 32 21
e-mail: agolab@cnbop.pl
Lokalizacja


Szkolenie realizowane przez Platformę e-learningową
Liczba miejsc
25 *
Opis

Celem szkolenia jest przygotowanie absolwentów do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Adresaci szkolenia

UPRAWNIENIA

Ukończenie szkolenia uprawnia do wykonywania czynności wynikających z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej i przepisach wykonawczych. Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie:

 • organizacji ochrony przeciwpożarowej, obowiązków osób fizycznych i prawnych organizacji i instytucji dotyczących zapobiegania pożarom i ich lokalizowania,
 • podstawowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów,
 • zastosowania urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu pożarniczego i ratowniczego,
 • ustalania przyczyn powstawania, rozprzestrzeniania się oraz ogólnych zasad gaszenia pożarów, zasad prowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
2 000,00 zł brutto / osoba

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
 • Dostęp i szkolenie na Platformie e-learningowej CNBOP-PIB;
 • Zaświadczenie/ certyfikat o realizacji szkolenia;
Prelegenci Szkolenia
 1. Program realizowany jest w oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dn. 22 lutego 2010 r.
 2. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wykładowców, rzeczoznawców zabezpieczeń ppoż., oficerów Państwowej Straży Pożarnej doświadczonych w akcjach ratowniczych, posiadających specjalistyczną wiedzę.

Program szkolenia

Zasady realizacji szkoleń on-line

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszeniowej lub zgłoszenia poprzez e-sklep oraz dokonanie płatności za szkolenie (po otrzymaniu informacji z CNBOP-PIB o realizacji przedsięwzięcia).  

Szkolenie będzie się odbywało poprzez platformę e-learningową CNBOP-PIB. Do obsługi platformy konieczne jest zalogowanie się do niej (zaleca się korzystanie z przeglądarek Chrome w wersji 80 i wyższej)

Na Platformie dostępne będą:

 • program ClickMeeting, umożliwiający zdalne połączenie z wykładowcą w czasie rzeczywistym (możliwy dostęp do chatu i zadawanie pytań w formie pisemnej lub głosowej).
 • prezentacje w plikach pdf do samodzielnego zapoznania się lub prezentacje w plikach do odsłuchania dostępne są w czasie trwania szkolenia,
 • mogą zostać udostępnione filmy lub inne materiały szkoleniowe,
 • zasady przygotowania pracy projektowej (dot. szkolenia Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej)
 • egzamin (dot. szkoleń kończących się egzaminem). Egzamin na platformie będzie się odbywał w formie testu. Do każdego z pytań będą podane trzy możliwe odpowiedzi: A) B) lub C), z pośród których będzie poprawna tylko jedna odpowiedź,
 • ankieta po szkoleniu

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres agolab@cnbop.pl PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
 2. Wraz z kartą zgłoszeniową przesłać na adres e-mail kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej, poświadczony za zgodność z oryginałem (notarialnie bądź w kadrach zakładu pracy).
 3. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 4. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres agolab@cnbop.pl.
 5. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 6. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Prawa autorskie: wszystkie prawa do materiałów szkoleniowych są wyłączną własnością CNBOP-PIB. Kopiowanie materiałów szkoleniowych w całości lub części wymaga pisemnej zgody Dyrektora CNBOP-PIB.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

** Nowy termin wkrótce

*** Nowy termin szkolenia zostanie podany po zakończeniu epidemii