17482 uczestników                                                          
7076 wydanych certyfikatów                         
  5338  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Dorota Gajownik
tel. (022) 769 33 91
e-mail: dgajownik@cnbop.pl
Lokalizacja


Szkolenie realizowane przez Platformę e-learningową
Liczba miejsc
25 *
Opis

Zagrożeniem dla życia ludzkiego jest nie tylko ogień, ale także i dym – zbyt duże jego stężenie może zaburzyć orientację ewakuujących się osób. Istotnym utrudnieniem przy ewakuacji z budynków jest zanik energii elektrycznej, w tym oświetlenia podstawowego.

Ustawodawca nakłada na właściciela, zarządcę budynku obowiązek zabezpieczenia obiektu w system oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, którego celem jest zapewnienie bezpiecznego opuszczenia budynku. Centrum Naukowo–Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej oraz Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego przygotowały szkolenie dotyczące prawidłowej instalacji i konserwacji oświetlenia awaryjnego w tym: wymagania techniczne, układy zasilania, dobór przewodów czy przeglądy. Celem pośrednim szkolenia jest zaprezentowanie możliwych rozwiązań, a także wyjaśnienie najczęściej pojawiających się problemów, błędów.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do projektantów, konserwatorów, administratorów obiektów budowlanych, rzeczoznawców oraz do tych z Państwa, którzy pragną poszerzyć zakres własnych kwalifikacji.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
1 800,00 zł brutto / osoba

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
 • Dostęp i szkolenie na Platformie e-learningowej CNBOP-PIB;
 • Zaświadczenie/ certyfikat o realizacji szkolenia;
CNBOP-PIB & Specjaliści

Wykładowcami podczas szkolenia będą specjaliści z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, Polskiego Związku Przemysłu Oświtleniowego, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, a także specjaliści z Wojskowego Biura Studiów Projektów Budowlanych i Lotniskowych.

I dzień

 1. Otwarcie szkolenia. Działalność edukacyjna CNBOP - BIP na rzecz bezpieczeństwa pożarowego;
 2. Certyfikacja usług i kompetencji w ochronie przeciwpożarowej;
 3. Zasady wprowadzenia do użytkowania opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego w myśl obowiązujących przepisów prawa;
 4. Oświetlenie dynamiczne – nowe techniki stosowane przy oświetlaniu dróg ewakuacyjnych i prowadzeniu ewakuacji;
 5. Wymagania techniczne dot. stosowanych rozwiązań instalacji oświetlenia ewakuacyjnego:
  • rodzaje oświetlenia modele zastosowań
  • wymagania w zakresie natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej, na drogach ewakuacyjnych, w strefach zagrożenia wybuchem, urządzeń, zapasowego
  • rozmieszczenie opraw oświetlenia awaryjnego,
  • zasady oświetlania sprzętu ppoż., punku pierwszej pomocy medycznej oraz zmiany poziomu
  • graficzne określenie wymagań w zakresie oświetlenia dróg ewakuacyjnych
  • kąty bryłowe oświetlenia, przykłady obliczeniowe
 6. Dobór przewodów oraz zabezpieczeń do urządzeń ppoż., funkcjonujących w czasie pożaru - dobór kabli zapewniających ciągłość zasilania w czasie pożaru, najczęściej spotykane błędy, istotne problemy, rozwiązania;
 7. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne oświetlenia awaryjnego;
 8. Ćwiczenia praktyczne- przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne oświetlenia awaryjnego.

II dzień

 1. Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego:
  • wymagania normatywne
  • oprawy nabudowywane oraz wbudowywane – montaż oraz instalacja, instrukcje montażu
  • zastosowane źródeł LED
  • optyka w oprawach awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
 2. Systemy opraw – podział systemów sterowania testem, systemów zasilania oraz monitorowania opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego:
  • oprawy z ręcznym przyciskiem testu
  • oprawy z automatyczną funkcją testu
  • system centralnego testowania
  • system monitorowania opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego – cechy charakterystyczne wraz z instalacją
  • system centralnej baterii – cechy charakterystyczne wraz z instalacją
 3. Konfiguracja systemów monitorowania, systemów zasilanych centralnie oraz opraw w oparciu o analizę wymagań normatywnych:
  • analiza wymagań normatywnych w odniesieniu do systemów opraw oświetlenia awaryjnego
  • możliwości konfiguracji opraw monitorowanych centralnie oraz opraw zasilanych centralnie
 4. Właściwy dobór systemów oświetlenia awaryjnego celem zapewnienia optymalnego rozwiązania:
  • wymagania normatywne dotyczące natężenia oświetlenia awaryjnego
  • analiza porównawcza opraw awaryjnych rozproszonych w systemie monitorowania oraz opraw awaryjnych zasilanych centralnie
 5. Prawidłowe serwisowanie i konserwacja opraw i systemów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego celem utrzymania ciągłości gotowości do pracy:
  • analiza wymagań prawnych
  • zalecenia normatywne dla konserwacji i serwisu systemów oświetlenia awaryjnego

III dzień

 1. Układy zasilania i dobór mocy źródeł zasilających. Akumulatory w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych. Ochrona przeciwpożarowa oraz zasoby zasilania urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru;
 2. Oświetlenie awaryjne w budynkach i innych obiektach budowlanych. Błędy popełniane przy projektowaniu i eksploatacji oświetlenia awaryjnego;
 3. Prezentacja programów do projektowania: Dialux;
 4. Prezentacja programów do projektowania: Relux;
 5. Egzamin końcowy.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. DOKONAĆ REZERWACJI ONLINE lub POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres koordynatora nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

** Nowy termin wkrótce

*** Nowy termin szkolenia zostanie podany po zakończeniu epidemii