11283 uczestników                                                          
5146 wydanych certyfikatów                         
  2313  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Dorota Gajownik
tel. (022) 769 33 91
e-mail: dgajownik@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka
Liczba miejsc
25 *
Opis

Celem szkolenia jest uzyskanie przez szkolonych wiedzy dotyczącej obliczeń hydraulicznych wg wymagań PN-EN, NFPA i FM oraz obliczeń wykonywanych ręcznie i za pomocą programu SPRINKCAD. Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące parametrów powierzchni działania i intensywności zraszania wg VdS CEA 4001, PN-EN 12845 i NFPA 13, źródeł zasilania oraz obliczeń strat ciśnienia.

Uczestnikom szkolenia zostanie przybliżona wiedza dotycząca kawitacji, obliczeń NPSH oraz podstawowych błędów przy obliczeniach hydraulicznych. Ponadto zostaną zaprezentowane przykłady obliczeń wykonanych ręcznie i za pomocą programu SPRINKCAD.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych tematyką źródeł zasilania, a w szczególności do projektantów, konserwatorów, specjalistów ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenia dla 1 osoby
750,00 zł brutto / osoba (Zapoznaj się z systemem rabatowym CNBOP-PIB poniżej)

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej;;
 • Lunch;
 • Serwis kawowy;
 • Zaświadczenie o uczestnictwie.
st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Jacek Świetnicki

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Specjalizuje się w stałych urządzeniach gaśniczych, systemach sygnalizacji alarmu pożaru i automatyki pożarniczej, systemach wentylacji pożarowej. Redaktor polskiej wersji językowej amerykańskiej normy NFPA 13 - Edition 1999 „Instalacja systemów tryskaczowych”, autor lub współautor blisko 35 prac naukowo-badawczych, ekspertyz i opinii w zakresie technicznego wyposażenia przeciwpożarowego budynków, a także kilkudziesięciu artykułów w prasie specjalistycznej.

mgr inż. Marta Gołaszewska

Absolwentka studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. W latach 2012 - 2017 specjalista Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB.

inż. Adam Michałowski

Absolwent dziennych studiów I stopnia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Od 2016 roku pracownik CNBOP-PIB. Specjalizuje się w stałych urządzeniach gaśniczych oraz w podręcznym sprzęcie gaśniczym.

mgr inż. Małgorzata Sawczuk

Absolwentka wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo Budowli” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Autorka wielu referatów oraz artykułów branżowych publikowanych m.in. w kwartalniku „Ochrona Przeciwpożarowa” dotyczących zagadnień związanych z projektowaniem, wymaganiami i odbiorami urządzeń tryskaczowych. Autorka oraz współautorka projketów w obiektach budowalnych na terenie kraju m.in. dla Portu Lotniczego we Wrocławiu, Centrum handlowego - Galeria Jurajska w Częstochowie, kompleksu mieszkaniowego ‘Galeria Park’, Pałacu Saskiego, Hilton Housing, Opery Podlaskiej w Białymstoku, Euro Power Centrum. Wśród projektów zagranicznych znaleźć można realizacje dla Selfridges – budynku handlowego przy Oxford Street w Londynie, Betty&Gordon Moore Library, Great Western House, University of Bath, Vauxhall Tower - wszystkie te obiekty zlokalizowane są w Anglii. Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w zakresie systemów instalacyjnych i urządzeń przeciwpożarowych - urządzenia gaśnicze. Projektantka instalacji tryskaczowej zgodnie z polską normą PN-EN 12845:2008, normą amerykańską NFPA-13, wytycznymi FM, wytycznymi VdS. Projektantka instalacji wodno-kanalizacyjnej zgodnie z normami polskimi oraz urządzeń trsykaczowych. Ekspert w zakresie standardów brytyjskich.

Tematyka szkolenia

 1. Krótko o instalacji tryskaczowej/zraszaczowej;
 2. Podstawowe parametry powierzchni działania i intensywności zraszania wg. VdS CEA 4001, PN-EN 12845 i NFPA 13;
 3. Natężenie przepływu/wypływy na podstawie wytycznych VdS CEA 4001, PN-EN 12845 i NFPA 13;
 4. Obliczenia strat ciśnienia-statyczne i dynamiczne;
 5. Źródła zasilania (pomy);
 6. Kawitacja, obliczenia NPSH;
 7. Obliczenia i najczęściej popełniane błędy;
 8. Obliczenia wykonane ręcznie i za pomocą programu THE Sprinkler-przykłady.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

SYSTEM RABATOWY CNBOP-PIB

SYSTEM RABATOWY CNBOP-PIB OBOWIĄZUJĄCY OD 15.02.2019

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. Pobrać odpowiednią KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres dgajownik@cnbop.pl lub faxem (22) 769 32 21 nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dokonać wpłaty na konto Santander Bank Polska I O/Otwock 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 z dopiskiem: obliczenia hydrauliczne.
 4. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres dgajownik@cnbop.pl lub faxem (22) 769 32 21.
 5. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 6. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Prawa autorskie: wszystkie prawa do materiałów szkoleniowych są wyłączną własnością CNBOP-PIB. Kopiowanie materiałów szkoleniowych w całości lub części wymaga pisemnej zgody Dyrektora CNBOP-PIB.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób