11861 uczestników                                                          
5495 wydanych certyfikatów                         
  2869  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Dorota Gajownik
tel. (022) 769 33 91
e-mail: dgajownik@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka
Liczba miejsc
25 *
Opis

Celem szkolenia jest uzyskanie przez szkolonych wiedzy dotyczącej obliczeń hydraulicznych wg wymagań PN-EN, NFPA i FM oraz obliczeń wykonywanych ręcznie i za pomocą programu SPRINKCAD. Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące parametrów powierzchni działania i intensywności zraszania wg VdS CEA 4001, PN-EN 12845 i NFPA 13, źródeł zasilania oraz obliczeń strat ciśnienia.

Uczestnikom szkolenia zostanie przybliżona wiedza dotycząca kawitacji, obliczeń NPSH oraz podstawowych błędów przy obliczeniach hydraulicznych. Ponadto zostaną zaprezentowane przykłady obliczeń wykonanych ręcznie i za pomocą programu SPRINKCAD.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych tematyką źródeł zasilania, a w szczególności do projektantów, konserwatorów, specjalistów ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenia dla 1 osoby
750,00 zł brutto / osoba

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej;;
 • Lunch;
 • Serwis kawowy;
 • Zaświadczenie o uczestnictwie.
st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Jacek Świetnicki

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Specjalizuje się w stałych urządzeniach gaśniczych, systemach sygnalizacji alarmu pożaru i automatyki pożarniczej, systemach wentylacji pożarowej. Redaktor polskiej wersji językowej amerykańskiej normy NFPA 13 - Edition 1999 „Instalacja systemów tryskaczowych”, autor lub współautor blisko 35 prac naukowo-badawczych, ekspertyz i opinii w zakresie technicznego wyposażenia przeciwpożarowego budynków, a także kilkudziesięciu artykułów w prasie specjalistycznej.

mgr inż. Marta Gołaszewska

Absolwentka studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. W latach 2012 - 2017 specjalista Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB.

inż. Adam Michałowski

Absolwent dziennych studiów I stopnia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Od 2016 roku pracownik CNBOP-PIB. Specjalizuje się w stałych urządzeniach gaśniczych oraz w podręcznym sprzęcie gaśniczym.

mgr inż. Małgorzata Sawczuk

Absolwentka wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo Budowli” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Autorka wielu referatów oraz artykułów branżowych publikowanych m.in. w kwartalniku „Ochrona Przeciwpożarowa” dotyczących zagadnień związanych z projektowaniem, wymaganiami i odbiorami urządzeń tryskaczowych. Autorka oraz współautorka projketów w obiektach budowalnych na terenie kraju m.in. dla Portu Lotniczego we Wrocławiu, Centrum handlowego - Galeria Jurajska w Częstochowie, kompleksu mieszkaniowego ‘Galeria Park’, Pałacu Saskiego, Hilton Housing, Opery Podlaskiej w Białymstoku, Euro Power Centrum. Wśród projektów zagranicznych znaleźć można realizacje dla Selfridges – budynku handlowego przy Oxford Street w Londynie, Betty&Gordon Moore Library, Great Western House, University of Bath, Vauxhall Tower - wszystkie te obiekty zlokalizowane są w Anglii. Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w zakresie systemów instalacyjnych i urządzeń przeciwpożarowych - urządzenia gaśnicze. Projektantka instalacji tryskaczowej zgodnie z polską normą PN-EN 12845:2008, normą amerykańską NFPA-13, wytycznymi FM, wytycznymi VdS. Projektantka instalacji wodno-kanalizacyjnej zgodnie z normami polskimi oraz urządzeń trsykaczowych. Ekspert w zakresie standardów brytyjskich.

Tematyka szkolenia

 1. Krótko o instalacji tryskaczowej/zraszaczowej;
 2. Podstawowe parametry powierzchni działania i intensywności zraszania wg. VdS CEA 4001, PN-EN 12845 i NFPA 13;
 3. Natężenie przepływu/wypływy na podstawie wytycznych VdS CEA 4001, PN-EN 12845 i NFPA 13;
 4. Obliczenia strat ciśnienia-statyczne i dynamiczne;
 5. Źródła zasilania (pomy);
 6. Kawitacja, obliczenia NPSH;
 7. Obliczenia i najczęściej popełniane błędy;
 8. Obliczenia wykonane ręcznie i za pomocą programu THE Sprinkler-przykłady.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

Regulamin szkoleń CNBOP-PIB

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres dgajownik@cnbop.pl nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dokonać wpłaty na konto Santander Bank Polska S.A. 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 z dopiskiem: obliczenia hydrauliczne.
 4. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres dgajownik@cnbop.pl.
 5. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 6. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Prawa autorskie: wszystkie prawa do materiałów szkoleniowych są wyłączną własnością CNBOP-PIB. Kopiowanie materiałów szkoleniowych w całości lub części wymaga pisemnej zgody Dyrektora CNBOP-PIB.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób