11283 uczestników                                                          
5146 wydanych certyfikatów                         
  2313  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Dorota Gajownik
tel. (022) 769 33 91
e-mail: dgajownik@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka
Liczba miejsc
15 *
Opis

Celem szkolenia jest przekazanie specjalistycznej wiedzy dotyczącej zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego zawartych w przepisach techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych. Poprzez zajęcia warsztatowe uczestnikom szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady oceny badań i ocena ich prawidłowości pod względem ochrony przeciwpożarowej, a także wyjaśnienia najczęściej pojawiających się problemów i błędów projektowanych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych, projektowaniem, doborem i  instalacją kabli w obiektach budowlanych, chcących zdobyć odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie, specjalistów ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenia dla 1 osoby
800,00 zł brutto / osoba (Zapoznaj się z systemem rabatowym CNBOP-PIB poniżej)

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Lunch
 • Serwis kawowy
 • Zaświadczenie o uczestnictwie
mł. bryg. mgr inż. Edward Skiepko

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe Techniczna Ochrona Osób i Mienia prowadzone w Wojskowej Akademii Technicznej oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa mienia. Projektant instalacji przeciwpożarowych i Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem pożarowym w elektroenergetyce oraz technicznych zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Prowadzi zajęcia w szkoleniach organizowanych przez CNBOP-PIB oraz Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Autor kilkudziesięciu artykułów i licznych referatów wygłaszanych na konferencjach krajowych i zagranicznych, współautor poradnika „Instalacje elektryczne i teletechniczne”, „Poradnika zarządcy nieruchomości” oraz „Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków” autor książki „Instalacje przeciwpożarowe”. Współpracuje z czasopismami ElektroInfo, Zabezpieczenia, Administrator, oraz innymi. W 2009 roku laureat nagrody „Verba Docent” przyznawanej przez redakcję miesięcznika ElektroInfo. Posiada doświadczenie zawodowe związane z realizacją dużych projektów zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach przemysłowych, magazynowych, biurowych i użyteczności publicznej, a także kwestiami bezpieczeństwa pożarowego w zarządzaniu nieruchomościami. 

mł. bryg. mgr inż. Wojciech Klapsa

W 2004 r. ukończył studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W 2006 r. uzyskał dyplom inż. chemii w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Obecnie pełni służbę w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie w Zespole Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości. Oficer PSP.

Program

 1. Wymagania formalno-prawne, dopuszczenia, certyfikacja.
 2. Klasyfikacja reakcji na ogień,zastosowanie poszczególnych kabli w budynku. Metody oceny i badań reakcji kabli na ogień.
  Omówienie metod i klasyfikacja kabli ze względu na reakcję na ogień. Przykłady zastosowania poszczególnych grup kabli w budynku. Na zajęciach praktycznych - omówienie stanowisk i pokaz przykładowych badań.
 3. Sposoby układania i prowadzenia kabli w budynkach.
  Obciążalność prądowa, dobór zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych. Metody diagnostyki instalacji. Wczesna detekcja uszkodzeń.
 4. Omówienie doboru kabli do poszczególnych urządzeń ze względu na parametry elektryczne, wymagania ochrony przeciwporażeniowej i spadki napięć. Podane zostaną przykłady i możliwości wczesnej detekcji uszkodzeń za pomocą termowizji i detektorów iskrzenia.
 5. Wymagania techniczno-budowlane zapewniające funkcjonowanie urządzeń w warunkach pożaru.
  Omówienie wymagań techniczno- budowlanych wynikających z przepisów, norm i zasad wiedzy technicznej, zasady wykonania i zabezpieczenia szybów kablowych (szachtów), prowadzenie kabli w budynku. Przykładowy czas działania poszczególnych urządzeń w warunkach pożaru.
 6. Kable w instalacjach zasilających i sterujących urządzeń przeciwpożarowych, kable do zasilanie pompowni pożarowych.
  Omówienie rodzajów kabli, ich parametry, dobór do konkretnych zastosowań: kable niskoprądowe, zasilające i energetyczne, kable odporne na działanie wody, prowadzenie kabli w budynku i ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem.
  Omówienie zostaną poszczególnych metod badania kabli w zakresie zapewnienia ich odporności na wysoką temperaturę, zapewnienia ciągłości zasilania, zastosowanie i przydatność poszczególnych metod. Stan formalno-prawny i dokumenty potwierdzające możliwość ich zastosowania w budownictwie i ochronie przeciwpożarowej.
 7. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, usytuowanie, działanie i wymagania w zakresie zapewnienia niezawodności działania, źródła zasilania.
  Omówienie zagadnienia związanego z działaniem PWP, jego usytuowaniem w budynku, rozwiązania zapewniające jego niezawodne działanie, a także wymagania dla podstawowego i rezerwowego źródła zasilania, układy samoczynnego załączenia rezerwy, stacje transformatorowe, zasilacze, zabezpieczenia szynoprzewodów. Wymagania formalno-prawne.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

SYSTEM RABATOWY CNBOP-PIB

SYSTEM RABATOWY CNBOP-PIB OBOWIĄZUJĄCY OD 15.02.2019

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. Pobrać odpowiednią KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres dgajownik@cnbop.pl lub faxem (22) 769 32 21 nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dokonać wpłaty na konto Santander Bank Polska I O/Otwock 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 z dopiskiem: zagrożenia pożarowe.
 4. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres dgajownik@cnbop.pl lub faxem (22) 769 32 21.
 5. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 6. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Prawa autorskie: wszystkie prawa do materiałów szkoleniowych są wyłączną własnością CNBOP-PIB. Kopiowanie materiałów szkoleniowych w całości lub części wymaga pisemnej zgody Dyrektora CNBOP-PIB.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób