Do odwołania wszystkie szkolenia organizowane przez CNBOP-PIB będą realizowane w formule on-line.

             12653 uczestników                                                          
6278 wydanych certyfikatów                         
  3591  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Ilona Masna
tel. 22 769 33 04
e-mail: imasna@cnbop.pl
Lokalizacja


Szkolenie realizowane przez Platformę e-learningową
Liczba miejsc
45
Opis

W związku ze zmianami w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej dotyczącymi rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i samodzielnym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, CNBOP-PIB otrzymało akredytację Komendanta Głównego  PSP na prowadzenie szkoleń według przygotowanego i przedłożonego do KG PSP programu. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą jednodniowego, punktowanego szkolenia prowadzonego przez specjalistów CNBOP-PIB oraz praktyków współpracujących z Instytutem.

Szkolenie ma na celu przedstawienie rzeczoznawcom zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego zawartych w przepisach techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych. Poprzez zajęcia warsztatowe uczestnikom szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady rozwiązań projektowych i ocena ich prawidłowości pod względem ochrony przeciwpożarowej, a także wyjaśnienia najczęściej pojawiających się problemów i błędów projektowanych.

Liczba punktów przyznana za szkolenie: 3 pkt.

Ilość godzin: 8

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla Rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, kandydatów na rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz specjalistów.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
728,00 zł brutto / osoba

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej;
 • Lunch;
 • Serwis kawowy;
 • Zaświadczenie.
mł. bryg. mgr inż. Wojciech Klapsa

W 2004 r. ukończył studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W 2006 r. uzyskał dyplom inż. chemii w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Obecnie pełni służbę w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie w Zespole Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości. Oficer PSP.

mgr inż. Piotr Kaczmarzyk

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Od 2015 r. specjalista w Zespole Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości, Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – PIB w Józefowie. Wykonawca badań ogniowych, autor publikacji, analiz numerycznych i opracowań technicznych związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektów budowlanych.

Sylwester Suchecki

Wymagania techniczno-prawne w zakresie wyrobów budowlanych stosowanych do wykończenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz podłóg i dachów – szkolenie CNBOP-PIB

Szanowni Państwo,

ponieważ nie podejmujemy do odwołania szkoleń stacjonarnych, mamy dla Państwa alternatywę w postaci szkoleń realizowanych przez Platformę e-learningową CNBOP-PIB.  Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszeniowej oraz dokonanie (po otrzymaniu informacji z CNBOP-PIB) płatności za szkolenie, aby mieć dostęp do Platformy. Organizację szkolenia będziemy potwierdzać po zebraniu wystarczającej liczby uczestników.

Do obsługi platformy konieczne jest zalogowanie się do niej (zaleca się korzystanie z przeglądarek Chrome w wersji 80 i wyższej)

Na Platformie od dnia poprzedzającego szkolenie dostępne są:

 • prezentacje w plikach pdf do samodzielnego zapoznania się,
 • prezentacje w plikach do osłuchania,
 • w zależności od rodzaju szkolenia dołączamy filmy i inne materiały szkoleniowe,
 • interakcję z wykładowcą umożliwia chat – we wskazanych godzinach jest możliwość zadania wykładowcom pytań i otrzymania odpowiedzi,
 • egzamin – również odbywa się na Platformie – ma postać testu i jednej prawidłowej odpowiedzi A)B) lub C)
 • zaświadczenie / certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia jest do Państwa wysyłane drogą pocztową

Jest to jedyna forma w jakiej możemy obecnie zrealizować szkolenia dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W przypadku pytań jestem do Państwa do dyspozycji pod adresem e-mail lub telefonem 692 149 552

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres imasna@cnbop.pl do dnia 01.09.2020, po tym terminie otrzymacie Państwo potwierdzenie organizacji. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dokonać wpłaty na konto Santander Bank Polska S.A. 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 z dopiskiem: Rzeczoznawcy wyroby budowlane.
 4. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres imasna@cnbop.pl.
 5. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 6. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

** Nowy termin wkrótce

*** Nowy termin szkolenia zostanie podany po zakończeniu epidemii