11283 uczestników                                                          
5146 wydanych certyfikatów                         
  2313  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Dorota Gajownik
tel. (022) 769 33 91
e-mail: dgajownik@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka
Liczba miejsc
15 *
Opis

Celem szkolenia jest przekazanie specjalistycznej wiedzy związanej z konserwacją systemów sygnalizacji pożarowej. Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy prawne, zaprezentowane zasady prawidłowego przeprowadzania konserwacji oraz wymagana dokumentacja. W trakcie szkolenia będą mieli Państwo okazję wymienić się doświadczeniami oraz wiedzą z omawianego obszaru.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych tematyką konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej, chcących zdobyć odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie, specjalistów ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenia dla 1 osoby
1 500,00 zł brutto / osoba (Zapoznaj się z systemem rabatowym CNBOP-PIB poniżej)

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej;
 • Lunch;
 • Serwis kawowy;
 • Certyfikat lub Zaświadczenie o uczestnictwie.
mgr Monika Kołodziejczyk

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w Systemach Sygnalizacji Pożaru. Odpowiedzialna jest za realizację planów sprzedaży w zakresie systemów sygnalizacji pożarowej w Polsce, wprowadzanie nowych produktów na rynek, przygotowywanie i prowadzenie szkoleń adresowanych do partnerów handlowych i klientów, przeprowadzanie procesów certyfikacji niezbędnych do wprowadzenia produktów na rynek polski.

mł. bryg. mgr inż. Edward Skiepko

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe Techniczna Ochrona Osób i Mienia prowadzone w Wojskowej Akademii Technicznej oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa mienia. Projektant instalacji przeciwpożarowych i Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem pożarowym w elektroenergetyce oraz technicznych zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Prowadzi zajęcia w szkoleniach organizowanych przez CNBOP-PIB oraz Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Autor kilkudziesięciu artykułów i licznych referatów wygłaszanych na konferencjach krajowych i zagranicznych, współautor poradnika „Instalacje elektryczne i teletechniczne”, „Poradnika zarządcy nieruchomości” oraz „Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków” autor książki „Instalacje przeciwpożarowe”. Współpracuje z czasopismami ElektroInfo, Zabezpieczenia, Administrator, oraz innymi. W 2009 roku laureat nagrody „Verba Docent” przyznawanej przez redakcję miesięcznika ElektroInfo. Posiada doświadczenie zawodowe związane z realizacją dużych projektów zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach przemysłowych, magazynowych, biurowych i użyteczności publicznej, a także kwestiami bezpieczeństwa pożarowego w zarządzaniu nieruchomościami. 

st. bryg. mgr inż. Piotr Wojtaszewski

Pełni służbę w Komendzie Głównej PSP. Specjalista w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Obecnie pracuje na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń w KG PSP. Od 1994 roku rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Uniwersytetu Warszawskiego. Oficer PSP.

mgr inż. Marcin Wawerek

Absolwent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Od 2010 roku specjalista inżynieryjno-techniczny w Komitecie ds. procesów elementów sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej w Jednostce Certyfikującej Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowym Instytucie Badawczym. Auditor ocen warunków techniczno-organizacyjnych (WTO), produkcji i ocen zakładowej kontroli produkcji (ZKP). Autor i współautor publikacji dotyczących szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej.

Dzień I

 1. Prawo i wytyczne dotyczące konserwacji - przepisy i wytyczne dotyczące konserwacji. Omówienie zapisów: Ustaw, Wytycznych, Rozporządzeń;
 2. Eksploatacja – odpowiedzialność i dokumentacja.
  • Konserwacja – postanowienia ogólne, przeglądy i obsługa techniczna.
  • Obowiązki obsługi codziennej, miesięcznej, kwartalnej, rocznej.
  • Wymagane dokumenty, dziennik aktywności obsługi;
 3. Unikanie fałszywych alarmów w czasie konserwacji systemu SAP:
  • najczęstsze przyczyny fałszywych alarmów
  • co powoduje fałszywe alarmy w czujkach dymu, ciepła, płomienia.
  • Unikanie niepożądanego uruchomienia urządzeń podłączonych do systemu SAP. Obsługa techniczna w sytuacjach specjalnych.
  • Naprawa i modyfikacja. Dokumentacja. Odpowiedzialność.
  • Kwalifikacje osób dokonujących konserwacji, napraw, czy modyfikacji systemu SAP. Postępowanie w przypadku modyfikacji lub rozbudowy systemu SAP. Działania innych urządzeń zabezpieczenia;
 4. Budowa SSP - co składa się na system SAP.
  • Centrala, budowa i lokalizacja w obiekcie.
  • Elementy pętlowe, czujki ropy, moduły, sygnalizatory, rodzaje.
  • Stosowane kable, sposoby połączenia ( podstawa itd.);
 5. Konserwacja przy użyciu zdalnego połączenia.

Dzień II

 1. Konserwacja centrali sygnalizacji pożaru panel obsługi  na przykładzie systemu FPA 5000
  • pojedyncza centrala;
  • centrale pracujące w sieci;
  • sprawdzanie elementów pętlowych;
  • raporty, historia zdarzeń, czytanie informacji na centrali, usterki, sterowanie, wyłączenia, możliwości programowe.
  • Wymagania dotyczące konserwacji systemu SAP na przykładzie wybranych producentów.
  • Narzędzie Lplan;
 2. Konserwacja i eksploatacja czujek stosowanych w systemach sygnalizacji pożaru. Omówienie kilku typów czujek różnych producentów (z zaprezentowaniem kilku eksponatów)
  • czyszczenie;
  • czynności związane z regulacją.
  • Narzędzia i osprzęt diagnostyczny i serwisowy.
  • Zalecenia dotyczące eksploatacji, przyczyny problemów, przykłady.
  • Dodatkowe wymagania lub ograniczenia związane z konserwacją niektórych typów czujek;
 3. Testowanie czujek: dymu, temp, liniowe ciepła, zasysające, płomienia, specjalne itp.
  • (test na centrali), jak to widać, poziomy zabrudzeń.
  • Jak testujemy, co sprawdzamy, gdzie to widać w centrali. (Czytanie numerów, zapalanie diod itd.);
 4. Działania i testowanie innych urządzeń zabezpieczenia pożarowego.
  • Sprawdzenia zasilania głównego i rezerwowego;
 5. Dokumentacja, raporty, narzędzia.
 6. Egzamin

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

SYSTEM RABATOWY CNBOP-PIB

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. Pobrać KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres dgajownik@cnbop.pl nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dokonać wpłaty na konto Santander Bank Polska I O/Otwock 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 z dopiskiem: Szkolenie SSP konserwatorzy.
 4. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres dgajownik@cnbop.pl.
 5. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 6. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Prawa autorskie: wszystkie prawa do materiałów szkoleniowych są wyłączną własnością CNBOP-PIB. Kopiowanie materiałów szkoleniowych w całości lub części wymaga pisemnej zgody Dyrektora CNBOP-PIB.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób