18378 uczestników                                                          
7151 wydanych certyfikatów                         
  5600  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Anna Gołąb
tel. (022) 769 32 21
e-mail: agolab@cnbop.pl
Lokalizacja


Szkolenie realizowane przez Platformę e-learningową
Liczba miejsc
25 *
Opis

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat czujek autonomicznych użytkowanych w budynkach mieszkalnych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy w zakresie montażu i konserwacji autonomicznych czujek :tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu, a także do kominiarzy,  dzielnicowych, pracowników miejskich ośrodków  pomocy społecznej,  pracowników administracji i zarządców spółdzielni mieszkaniowych, a także dla uczniów techników i liceów.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenia dla 1 osoby
800,00 zł brutto / osoba (* szkolenie zwolnione z podatku VAT na podstawa § 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Dz.U. 2020 poz.1983 oraz z 2021 r. poz.2464)

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w formie pdf;
 • Dostęp i szkolenie na Platformie e-learningowej CNBOP-PIB;
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu;
Prelegenci Szkolenia

Wykładowcami podczas szkolenia będą specjaliści z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej oraz były dowódca Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej.

Program

 1. Jak wprowadza się do obrotu (sprzedaje) czujki?
 2. Budowa i zasada działania czujki dymu.
 3. Budowa i zasada działania czujki tlenku węgla.
 4. Badania laboratoryjne czujek dymu.
 5. Pożary w obiektach mieszkalnych.
 6. Wpływ dymu i tlenku węgla na organizm człowieka.
 7. Instalowanie autonomicznych czujek dymu i czujek tlenku węgla.
 8. Kampanie społeczne w Polsce i na świecie.
 9. Zintegrowany system kwalifikacji (ZSK).

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. DOKONAĆ REZERWACJI ONLINE lub POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres koordynatora nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

** Nowy termin wkrótce