11861 uczestników                                                          
5495 wydanych certyfikatów                         
  2869  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Magda Ślarzyńska
tel. (022) 769 33 68
e-mail: mslarzynska@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka
Liczba miejsc
16 *
Opis

Celem szkolenia jest przekazanie specjalistycznej  wiedzy z  zakresu stosowania i wykonywania biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowana jest dla osób zainteresowanych tematyką biernych zabezpieczeń  przeciwpożarowych.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
1 800,00 zł brutto / osoba (Zapoznaj się z systemem rabatowym CNBOP-PIB poniżej)

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Lunch
 • Serwis kawowy
 • Certyfikat kwalifikacji lub zaświadczenie o uczestnictwie
Adrian Dąbrowski

Absolwent studiów na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Podczas pracy w CNBOP-PIB związany był z działalnością jednostki certyfikującej jako audytor przeprowadzający inspekcje w zakładach produkcyjnych zlokalizowanych na całym świecie. W 2016 roku jako kierownik projektu w firmie z sektora prywatnego odpowiedzialny za proces uzyskiwania dokumentów z zakresu odporności ogniowej i reakcji na ogień niezbędnych do wprowadzania systemu budownictwa modułowego do obrotu, co wymagało przeprowadzenia pełnego szeregu badań laboratoryjnych w Instytucie Techniki Budowlanej.

Adam Maleńki
Piotr Marcinkiewicz
Tomasz Nowak
Łukasz Wagner

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Wykładowca w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie biernych systemów zabezpieczeń pożarowych. W firmie Hilti od 2009 roku. Odpowiedzialny za rozwój produktów biernej ochrony przeciwpożarowej, przygotowanie programu badań nowych produktów oraz szkolenie nowych pracowników. Czynny członek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Łukasz Jedliński

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej  w Białymstoku na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży ochrony ppoż. związane z kompleksową obsługą obiektów budowlanych na terenie całej Polski. Specjalista ds. BHP i Inspektor Ochrony Ppoż. w zakładach produkcji przemysłowej. Wykładowca w Centrum Naukowo – Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka oraz prowadzący szkolenia specjalistyczne w Biatech sp. z o.o.

Dzień I

 1. Przepisy prawne dotyczące pożarowych wydzieleń budowlanych oraz certyfikacja wyrobów budowlanych;
 2. Porównanie wymagań ze standardów EN 13501 z VDS CEA 401 oraz DIN 4102;
 3. Metody oceny i klasyfikacji przegród wewnętrznych według obowiązujących norm i przepisów;
 4. Zabezpieczenia ogniochronne (omówienie celu badań i celu/potrzeby zabezpieczania, sposobu działania poszczególnych materiałów np. czym różnią się farby od natrysków i płyt - właściwości tych materiałów):
  • konstrukcji nośnej,
  • elementów stalowych budynku,
  • elementów betonowych budynku,
  • drewnianych elementów konstrukcyjnych,
  • ścian, konstrukcji ścian,
  • stropów (podwieszanych);
 5. Oddymianie kanałowe budynków (przewody jedno i wielostrefowe, zabezpieczanie szachtów wentylacyjnych do parametru S);
 6. Projektowanie przegród oddzieleń pożarowych (sposoby zabezpieczania dylatacji oraz przejść instalacyjnych);
 7. Badanie odporności ogniowej na wybranych przykładach;
 8. Odporność ogniowa przegród przeszklonych/szkła.

Dzień II

 1. Zabezpieczenia ogniochronne przejść przez przegrody oddzieleń pożarowych (instalacje elektryczne, teletechniczne oraz sanitarne):
  • rodzaje przegród,
  • rodzaje przepustów,
  • odporność ogniowa,
  • zasady doboru zabezpieczeń;
 2. Prawidłowe wykonywanie biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych- najczęstsze błędy przy wykonywaniu zabezpieczeń. Przykłady;
 3. Część praktyczna.

Dzień III

 1. Odporność ogniowa zamknięć przeciwpożarowych w odniesieniu do klas odporności pożarowej budynków oraz klas odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego. Wymagania dotyczące dymoszczelności;
 2. Rodzaje zamknięć przeciwpożarowych przeznaczonych do wbudowania w elementy oddzielenia przeciwpożarowego;
 3. Montaż zamknięć przeciwpożarowych. Wymagania i stosowane materiały budowlane. Dokumentacja powykonawcza;
 4. Systemy sterowania zamknięciami przeciwpożarowymi. Budowa i zasada działania;
 5. Egzamin kwalifikacyjny;
 6. Zabezpieczenie przeciwpożarowe systemów transportowych przechodzących przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

SYSTEM RABATOWY CNBOP-PIB

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres mslarzynska@cnbop.pl nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dokonać wpłaty na konto Santander Bank Polska I O/Otwock 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 z dopiskiem: Szkolenie Bierne zabezpieczenia.
 4. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres mslarzynska@cnbop.pl.
 5. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 6. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Prawa autorskie: wszystkie prawa do materiałów szkoleniowych są wyłączną własnością CNBOP-PIB. Kopiowanie materiałów szkoleniowych w całości lub części wymaga pisemnej zgody Dyrektora CNBOP-PIB.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób