Regulamin

 1. Regulamin systemu rabatowego określa zasady udzielania rabatów Klientom korzystającym ze szkoleń organizowanych przez Dział Szkoleń Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy, zwany dalej "CNBOP-PIB”.
 2. Korzystanie z SYSTEMU RABATOWEGO jest bezpłatne i nieobowiązkowe.
 3. Niniejszy Regulamin systemu rabatowego obowiązuje od dnia 20.02.2017 do jego odwołania lub zmiany. Informacje o odwołaniu lub zmianie Regulaminu zostaną podane do wiadomości Klientów z co najmniej 30 - dniowym wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie www.cnbop.pl.
 4. Warunkiem korzystania z systemu rabatowego jest akceptacja Regulaminu.
 5. Przy każdorazowym zakupie szkolenia, CNBOP-PIB zaklasyfikuje Klienta do odpowiedniej grupy rabatowej i udzieli rabatu na zakup szkolenia od jego ceny katalogowej.
 6. Przy klasyfikowaniu Klienta do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniane są wszystkie szkolenia, dla których data zgłoszenia na szkolenie nastąpiła po 20.02.2017 r.
 7. Rabat jest udzielany każdemu zgłoszonemu klientowi, który aktywnie uczestniczył w szkoleniu.
 8. Klient swobodnie ustala kolejność wyboru szkolenia w składanych kartach zgłoszeniowych.
 9. Wysokość udzielanego rabatu:
  • 3% rabatu na drugie, trzecie szkolenie;
  • 5% rabatu na czwarte, piąte szkolenie;
  • 7% rabatu na szóste szkolenie;
  • 10% rabatu na każde kolejne szkolenie w danym roku kalendarzowym.
 10. Rabaty nie podlegają sumowaniu.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia.
 12. Warunkiem organizacji szkoleń jest zgłoszenie się minimalnej, podanej na stronie internetowej liczby uczestników.
 13. Koordynator szkolenia potwierdza organizację przedsięwzięcia na 7 dni przez ogłoszoną na stronie internetowej CNBOP-PIB datą edycji.
 14. W przypadku odwołania szkolenia i braku możliwości organizacji edycji w roku bieżącym, rabat zostanie udzielony na pierwsze szkolenie organizowane  w roku następnym.
 15. CNBOP-PIB ma prawo zweryfikować i w konsekwencji zmienić wysokość rabatu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach odmówić jego przyznania. W takich przypadkach Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o przyczynie weryfikacji wysokości rabatu bądź odmowie jego przyznania.
 16. SYSTEM RABATOWY nie obejmuje następujących produktów będących w ofercie CNBOP-PIB:
  • konferencje naukowe krajowe i międzynarodowe;
  • konferencje w ramach projektów;
  • spotkania / warsztaty z klientami.
 17. Na prośbę Klienta CNBOP-PIB udziela wszelkich dodatkowych informacji dotyczących funkcjonowania SYSTEMU RABATOWEGO. Klienci mogą zwracać się z zapytaniem o wyjaśnienie wątpliwości do pracowników Działu Szkoleń CNBOP-PIB. Odpowiedzi będą udzielane w miarę możliwości niezwłocznie, a w bardziej skomplikowanych przypadkach po wyjaśnieniu problemu. Klienci mogą również zgłaszać pytania lub zastrzeżenia związane z SYSTEMEM RABATOWYM za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cnbop@cnbop.pl.
 • Regulamin systemu rabatowego CNBOP-PIB