Doskonalenie wyposażenia technicznego straży pożarnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy strażaków

Nazwa tematu
Źródło finansowania
Charakter pracy *

Metody badawcze pojazdów pożarniczych oraz narzędzi i sprzętu pożarniczego

MNiSW
n-b

Określenie zakresu stosowania i przydatności nowoczesnych preparatów chemicznych w akcjach ratowniczo-gaśniczych

MNiSW
n-b
 • n-b: naukowo - badawczy
 • b-r: badawczo - rozwojowy
 • wd b-r: wspierający działalność badawczo - rozwojową

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludzi oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów

Nazwa tematu
Źródło finansowania
Charakter pracy *

Badania wpływu parametrów systemów oświetlenia awaryjnego na bezpieczeństwo użytkowników podczas ewakuacji

MNiSW
n-b

Badania elementów składowych systemów oddymiających i zapobiegających zadymieniu

MNiSW
n-b

Opracowanie innowacyjnego system zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast

NCBiR
b-r

Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem

NCBiR
b-r

Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych, wyposażenia wnętrz i kabli

MNiSW
n-b
 • n-b: naukowo - badawczy
 • b-r: badawczo - rozwojowy
 • wd b-r: wspierający działalność badawczo - rozwojową

Badania środków gaśniczych i podręcznego sprzętu gaśniczego

Nazwa tematu
Źródło finansowania
Charakter pracy *

Badania podzespołów stałych urządzeń gaśniczych wodnych oraz instalacji hydrantowych

MNiSW
n-b

Badania parametrów sprzętu podręcznego mających decydujące znaczenie dla efektywności stosowania podczas działań gaśniczych

MNiSW
n-b
 • n-b: naukowo - badawczy
 • b-r: badawczo - rozwojowy
 • wd b-r: wspierający działalność badawczo - rozwojową

Badania właściwości pożarowych materiałów budowlanych

Nazwa tematu
Źródło finansowania
Charakter pracy *

Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej

NCBiR
b-r

Badanie parametrów wybuchowości substancji palnych

MNiSW
n-b
 • n-b: naukowo - badawczy
 • b-r: badawczo - rozwojowy
 • wd b-r: wspierający działalność badawczo - rozwojową

Badania i prace rozwojowe w zakresie doskonalenia PSP i systemu ochrony przeciwpożarowej

Nazwa tematu
Źródło finansowania
Charakter pracy *

Badania wpływu warunków środowiskowych na elementy systemów sygnalizacji pożarowej służących wykrywaniu zjawiska pożaru w pomieszczeniach zamkniętych

MNiSW
b-r

Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych

NCBiR
b-r

Opracowanie sylwetki sensomotorycznej oraz procedury badań wydolnościowych ratowników KSRG w wystandaryzowanych czynnościach ratowniczych

NCBiR
b-r

Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych

NCBiR
b-r

Mobilny turbinowy system ratowniczo-gaśniczy

NCBiR
b-r

Badania wpływu parametrów elektroakustycznych elementów dźwiękowego systemu ostrzegawczego na właściwości systemu

MNiSW
b-r
 • n-b: naukowo - badawczy
 • b-r: badawczo - rozwojowy
 • wd b-r: wspierający działalność badawczo - rozwojową

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

Nazwa tematu
Źródło finansowania
Charakter pracy *

EmerGent: Emergency Management in Social Media Generation

7 Program Ramowy
b-r

Metodyka oceny ryzyka na potrzeby system zarządzania kryzysowego RP

NCBiR
b-r
 • n-b: naukowo - badawczy
 • b-r: badawczo - rozwojowy
 • wd b-r: wspierający działalność badawczo - rozwojową