Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanym dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB) z siedzibą ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów.
 2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@cnbop.pl. tel. 22 769 33 63.
 3. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy;
  • art. 6 ust 1 lit. c RODO – wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych;
  • art. 6 ust 1 lit f RODO – prowadzenia komunikacji dotyczącej bieżącej współpracy oraz utrzymanie relacji biznesowych, archiwalnych, a także w sprawach ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

  • art. 6 ust 1 lit. a RODO na podstawie dobrowolnej zgody w przypadku przekazania danych wykraczających poza obligatoryjny zakres wymagany w powyższych celach.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w zakresie: danych podstawowych umożliwiających identyfikację oraz danych kontaktowych umożliwiających kontakt pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub/oraz drogą telefoniczną.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
  • Pracownicy i Współpracownicy CNBOP-PIB;
  • Instytucje określone przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, itp.;
  • Podmioty realizujące zadania na rzecz Administratora, których realizacja opiera się o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymywania kontaktów związanych z zawarciem
  i wykonaniem umowy, jak również na potrzeby rachunkowości przez okres 5 lat. W przypadku wyrażenia zgody – do momentu jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Ma Pan/Pani prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
  • wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
   ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 10. Podanie danych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, ale konieczne do jej zawarcia i wykonania. Podanie danych przetwarzanych przez CNBOP-PIB na podstawie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne.