Obwieszczenie O Pisemnym Przetargu Publicznym Na Sprzedaż Środków Trwałych

Brak zdjęcia
4 paź 2022

Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż używanych środków trwałych.

Nazwa, siedziba, dane kontaktowe organizatora przetargu:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy (dalej w ogłoszeniu skrócie: CNBOP-PIB), ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, NIP 532-18-29-288, tel. 022-76-93-273, e-mail: cnbop@cnbop.pl.

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

CNBOP-PIB, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, budynek K, sala konferencyjna, parter, dnia 14 października  2022 r. godzina 11.00. – otwarcie ofert.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmioty przetargu:

Przedmiot przetargu będą dostępne do obejrzenia w dniach od 06 października 2022r.   do  12 października 2022 r. w godzinach 9-12 w siedzibie CNBOP-PIB w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213, budynek L, po wcześniejszym telefonicznym potwierdzeniu godziny przybycia z Panem Krzysztof Kurdej tel. kom. 698-693-249 lub e-mailem na adres: kkurdej@cnbop.pl.

Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż wózka widłowego BELET FC15APL2,5. Wizualny stan techniczny wózka – niedostateczny – liczne ślady eksploatacyjnych uszkodzeń na powierzchni. Z uwagi na długotrwały przestój zachodzi konieczność wykonania przeglądu serwisowego z weryfikacją kompletności i sprawności podzespołów. Według osoby obsługującej wózek w przeszłości znajdujące się w wózku baterie są niesprawne – kwestia do weryfikacji. Podczas oględzin nie uruchomiano silnika ze względu na niesprawne akumulatory. Wózek jest wyposażony w zestaw baterii oraz prostownik.

Opis Techniczny:

 • Stanowisko operatora – stojące;
 • Typ silnika – elektryczny;
 • Osprzęt podstawowy – do weryfikacji;
 • Układ hydrauliczny ( pompa, przewody, siłowniki) – bez widocznych braków;
 • Tablica rozdzielcza – kpl.;
 • Wycieki płynów – nie stwierdzono;
 • Masztowy wózek widłowy BELET FC15 APL2,5
 • Rodzaj – wózek widłowy;
 • Marka, typ, model – BELET FC15 APL2,5;
 • Rok produkcji – 2006;
 • Numer seryjny – 06175;
 • Wskaźnik licznika przebiegu – b/d;
 • Ładowność – 1500kg;
 • Wysokość podnoszenia – 2500mm;
 • Masa własna – 690kg;
 • Typ baterii – 4VBS240;
 • Baterie – 24V/250Ah;
 • Producent – BELET INC. Delnicka 1253/37, 43191 Vejpry, Czechy.

Cena wywoławcza: 1100,00 zł netto

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę wg określonego przez CNBOP-PIB wzoru (formularz ofertowy) najlepiej w zaklejonej kopercie, sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, należy złożyć w:

Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej

im. J. Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy,

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów,

budynek B w Kancelarii, parter, najpóźniej do godz. 10.00, dnia 14 października 2022r., lub przesłać pocztą/kurierem na w/w adres. W przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem liczy się data i godzina wpływu oferty do Kancelarii CNBOP-PIB. Ofertę można również przesłać e-mailem w w/w terminie jako skan na adres Kancelarii: cnbop@cnbop.pl. Oferta zostanie zarejestrowana.  Celem prawidłowej identyfikacji ofert i sprawnego przeprowadzenia postępowania w obu przypadkach na kopercie lub w tytule e-maila proszę odpowiednio dopisać:

Oferta nabycia WÓZKA WIDŁOWEGO

Okres związania ofertą wynosi 7 dni roboczych od momentu rozstrzygnięcia przetargu. Osobą w CNBOP-PIB upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Krzysztof Kurdej tel. stacjonarny 0-22 769 33 33, tel. komórkowy 0-698-693-249, e-mail: kkurdej@cnbop.pl.

Zastrzeżenie:

 • Organizatorowi przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny,
 • Organizatorowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali taką samą cenę.

Inne postanowienia:

 • Oferent jest obowiązany zapłacić cenę nabycia nie później niż w dniu odbioru maszyn. Brak zapłaty uniemożliwia odbiór, powoduje utratę prawa wynikającego z przybicia. Daje też podstawę CNBOP-PIB do anulowania postępowania lub wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.
 • Sprzedaż zostanie przeprowadzona na podstawie wystawionej przez CNBOP-PIB faktury.
 • Zapłata za przedmiot sprzedaży, przelewem na wskazane na fakturze konto, lub gotówką w kasie CNBOP-PIB,

Uwagi:

 • Sprzedający zamieścił na swojej stronie internetowej: www.cnbop.pl, w Zakładce Komunikaty https://www.cnbop.pl/pl/o-centrum/komunikaty niniejsze „Obwieszczenie o przetargu pisemnym”
 • Kupujący zobowiązany jest na własny koszt dokonać odbioru zakupionego przedmiotu
  (demontażu, załadunku, transportu, itp.) nie później niż 7 dni roboczych od opłacenia faktury,
 • Czynności odbioru przedmiotu przetargu mogą być prowadzone na terenie CNBOP-PIB
  w dni robocze w godz. 8 – 15 po wcześniejszym poinformowaniu Sprzedającego o zamiarze odbioru przedmiotu,
 • Odbiór przedmiotu przetargu nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedającego ceny sprzedaży (wpływ na konto Sprzedającego lub wpłata gotówki),
 • Wszelkie koszty jak i organizacja odbioru leży po stronie Kupującego, który jest również odpowiedzialny ze ewentualne szkody wynikłe z jego winy w trakcie realizacji prac. Kupujący zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia osób i sprzętu w aspekcie bhp,
 • Jeżeli odbioru dokonywać będzie inna osoba niż właściciel firmy oczekujemy, że będzie posiadała pełnomocnictwo do tych czynności.