24 sty 2023

Spotkanie Zespołu Komendanta Głównego PSP ds. nowych grup wyrobów

W dniu 19.01.2023 roku w CNBOP-PIB odbyło się spotkanie Zespołu Komendanta Głównego PSP ds. nowych grup wyrobów:

1) platformy bezzałogowe i autonomiczne,

2) bezzałogowe statki powietrzne,

3) roboty.

19 sty 2023

Półrocznik "Safety & Fire Technology"

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem półrocznika naukowego „Safety & Fire Technology”. Wersję elektroniczną periodyku wraz z całym archiwum można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej.

Wydanie otwiera tytułowy artykuł poświęcony bezpieczeństwu akcji ratowniczych w działaniach z udziałem pojazdów o napędzie alternatywnym.

Redakcja czasopisma przyjmuje obecnie zgłoszenia artykułów naukowych do publikacji w bieżącym roku. Zapraszamy do współpracy z wydawnictwem CNBOP-PIB.

27 gru 2022

Biblioteka Naukowa CNBOP-PIB

W dniu 27 grudnia br. w Instytucie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Dyrektor CNBOP-PIB, Paweł Janik, dokonał uroczystego otwarcia Biblioteki Naukowej. W roku jubileuszowym gromadzony od lat księgozbiór został odświeżony, skatalogowany w formie elektronicznej, zyskał także nowe pomieszczenie.

25 lis 2022

CNBOP-PIB na Horizon4Poland '22

W dniu 22 listopada br. przedstawiciele CNBOP-PIB wzięli udział w przedsięwzięciu pt. „Horizon4Poland '22” organizowanym przez Sieć Badawczą Łukasiewicz. Wydarzenie to poświęcone zostało tematyce poszukiwania partnerów do realizacji projektów finansowanych w ramach Programu Europejskiego Horyzont Europa. Rozważania skoncentrowano wokół nadrzędnego celu – aby Polska podwoiła swój udział nie tylko w liczbie składanych wniosków projektowych, ale również ogólnej kwocie dofinansowania.

24 lis 2022

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów – dla ubrań specjalnych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 9 listopada 2022 roku ukazało się rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2022 r. poz. 2282). Nowelizacja wchodzi w życie 24 listopada 2022 roku. Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem następuje istotna zmiana dotycząca wymagań dla ubrań specjalnych. Ustawodawca dokonał rozdzielenia ubrań specjalnych na ubranie specjalne (zgodne z PN-EN 469) oraz ubranie specjalne lekkie (zgodne z PN-EN ISO 15384). Szczegóły dotyczące sposobu postępowania CNBOP-PIB zostały przekazane zainteresowanym stronom w indywidualnej korespondencji.  

17 lis 2022

Nagroda VERBA DOCENT dla CNBOP-PIB

W dniu dzisiejszym, 17.11.2022 r., w Warszawie odbywa się konferencja szkoleniowa pt. „Zagrożenia pożarowe stwarzane przez źródła zasilania budynków, PV, samochody elektryczne oraz magazyny energii”, corocznie organizowana przez redakcję elektro.info. Podczas wydarzenia specjaliści z branży omawiają i przedstawiają praktyczne aspekty problematyki związanej z najbardziej aktualnymi zagadnieniami z zakresu elektroenergetyki i projektowania instalacji elektrycznych.

9 lis 2022

Spotkanie robocze grupy CNBOP-PIB i SITP

W dniu 8 listopada, w siedzibie CNBOP-PIB w Józefowie, odbyło się czternaste spotkanie zespołu roboczego odpowiadającego za opracowanie publikacji pt. „Wytyczne projektowania instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji systemów integrujących urządzenia przeciwpożarowe”.

Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe prace oraz omówiono kolejne zagadnienia zgodnie z przyjętym planem pracy.

7 lis 2022

Konferencja dla interesariuszy EOTA pt. „Ścieżki ETA w nowych ramach CPR”

W imieniu Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej (EOTA) zapraszamy interesariuszy do udziału w konferencji pt. „Ścieżka ETA w nowych ramach CPR”, podczas której omówione zostaną przyszłe ścieżki ETA dla innowacyjnych produktów budowlanych. Wydarzenie odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 r. w muzeum Autoworld w Brukseli. Będzie można je również śledzić online podczas transmisji na żywo. Podczas konferencji wystąpią prelegenci z Komisji Europejskiej, czeskiej prezydencji Rady oraz stowarzyszeń biznesowych.