Tryb rejestracji wniosków w CNBOP-PIB

Tryb rejestracji wniosków w CNBOP-PIB
19 mar 2020

Szanowni Państwo,

mając na uwadze aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną wywołaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, celem usprawnienia prowadzonych procesów certyfikacji i dopuszczeń, uprzejmie informujemy, że Jednostka Certyfikująca CNBOP-PIB oraz Zakład Ocen Technicznych w zaistniałej sytuacji dopuszcza rejestrację poprawnie wypełnionego, skompletowanego i podpisanego wniosku o przeprowadzenie procesu, dostarczanego wraz z wymaganymi załącznikami w wersji elektronicznej tj. w formie skanu przesłanego na adres e-mailowy: jcw@cnbop.pl oraz dot@cnbop.pl (dla wniosków o wydanie Krajowej Oceny Technicznej).

Aktualne wnioski mogą Państwo pobrać ze strony www.cnbop.pl:

Świadectwa dopuszczenia

Europejska certyfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Europejska certyfikacja stałości właściwości użytkowych kabli i przewodów w zakresie reakcji na ogień

Krajowa certyfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

UAE Civil Defence

Certyfikacja zgodności wyrobów

Certyfikacja bezzałogowych statków powietrznych

Krajowa Ocena Techniczna

Niezależnie od powyższego, uprzejmie informujemy, że warunkiem zakończenia procesu i wydania dokumentu certyfikacyjnego jest dostarczenie do CNBOP-PIB oryginału wniosku pocztą tradycyjną lub przesyłka kurierską.

Mamy nadzieję, że powyższe usprawnienie, ułatwi nam wszystkim sprawną realizację procesów, pomimo panującej obecnie sytuacji wynikającej z wprowadzenia w Polsce stanu epidemicznego.

Niniejszy tryb rejestracji obowiązuje do odwołania.

 

Dear Sir or Madam,

Bearing in mind the current sanitary and epidemiological situation caused by the spread of SARS-Cov-2 coronavirus causing COVID-19 disease, in order to improve the certification and admittance processes, we would like to inform you that CNBOP-PIB Certification Department and Technical Assessment Department in the current situation allows the registration of a correctly filled out and legibly signed application for the process, submitted with required attachments in an electronic version, i.e. in the form of a scan sent to the following e-mail address: jcw@cnbop.pl and  dot@cnbop.pl (for NTA processes).

Current applications can be downloaded from the Institute's website at:

Admission certificates

European certification of constancy of performance of construction products

European certification of constancy of performance of cables and wires in the field of reaction to fire

National certification of constancy of performance of construction products

UAE Civil Defense

Product compliance certification

National Technical Assessment (NTA)

Notwithstanding the foregoing, we would like to inform you that the condition for completing the process and issuing the certification document is to provide CNBOP-PIB with an original application delivered either by traditional mail or by courier.

We hope that the above improvement will facilitate all of us in the efficient implementation of processes, despite the current situation resulting from the introduction of the epidemic state in Poland.

This procedure is valid until further notice.