Powołanie nowego składu Komitetu Odwoławczego działającego przy CNBOP-PIB

Powołanie nowego składu Komitetu Odwoławczego działającego przy CNBOP-PIB
28 cze 2019

W dniu 28 czerwca 2019 roku w siedzibie CNBOP-PIB odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Odwoławczego w nowym składzie.

Podczas posiedzenia Dyrektor wręczył akty powołania nowym członkom oraz Sekretarzowi Komitetu. Wybrano Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komitetu oraz zaopiniowano regulamin działania tego organu.

Nowa struktura Komitetu jest zgodna z aktualnymi wymaganiami. Uwzględnia przedstawicieli spoza Instytutu w roli członków stałych oraz funkcję sekretarza.

Komitet Odwoławczy został powołany na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 17065 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi. Jest odpowiedzialny za prawidłową, rzetelną i obiektywną ocenę rozpatrywanych odwołań od decyzji Kierownika Jednostki Certyfikującej, Kierownika Zakładu Ocen Technicznych oraz Kierownika Jednostki Certyfikującej Usługi, dotyczących działalności certyfikacyjnej, dopuszczeniowej oraz wydawania europejskich i krajowych ocen technicznych.

Komitet Odwoławczy może również rozpatrywać skargi składane na Jednostkę Certyfikującą, Jednostkę Certyfikującą Usługi oraz Zakład Ocen Technicznych przez Wnioskodawcę zgodnie z procedurą systemu zarządzania jakością P-SZJ-0005 Rozpatrywanie skarg oraz procedurą P-4 Rozpatrywanie Odwołań.

Komitet Odwoławczy CNBOP-PIB w nowym składzie (członkowie stali) tworzą:

  1. Dorota Szułczyńska – Przewodniczący Komitetu, przedstawiciel CNBOP-PIB
  2. Marian Popinigis – Z-ca Przewodniczącego Komitetu, przedstawiciel OSPZPiSR
  3. Konrad Leszczuk – Członek stały, przedstawiciel KG PSP