KONFERENCJA NAUKOWA Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa

KONFERENCJA NAUKOWA  Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa
29 paź 2017

W dniu 26 października 2017 roku w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowym Instytucie Badawczym odbyła się X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA na temat: "Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa". Konferencja zorganizowana została wspólnie przez CNBOP-PIB, Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. A. de Gasperi w Józefowie oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Konferencja miała charakter panelowy, podczas których poruszone zostały aspekty teoretyczne dotyczące bezpieczeństwa narodowego, aspekty socjologiczne, poziomu zagrożenia atakami terrorystycznymi oraz możliwościami jakie dają nowoczesne narzędzia informatyczne w analizie potencjalnych zagrożeń i typowania sprawców przestępstw w tym zamachów terrorystycznych oraz cyberataków. Uczestnicy konferencji prowadzili rozważania w oparciu o program, składający się z panelu dyskusyjnego oraz pięciu sesji naukowych. W panelu dyskusyjnym pn. "Cyberbezpieczeństwo RP - 2017", udział wzięli:

  1. Paweł MAKOWSKI - Radca GIODO
  2. Marek MAŁKOWSKI - Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej
  3. Michał STRZELCZYK – CERT Polska
  4. Włodzimierz NOWAK - Członek Zarządu T-Mobile
  5. dr hab. inż. Paweł SOBKOWICZ - Zastępca Dyrektora ds. Innowacji i Wdrożeń, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku
  6. Dyrektor Pionu IT Agencja Wywiadu
  7. Roman TRZASKALIK - Prezes Euro-Centrum, Parku Naukowo-Technologicznego w Katowicach

W pięciu kolejnych dedykowanych sesjach naukowych, referaty przedstawili specjaliści z czołowych ośrodków naukowych w kraju, uczelni wyższych oraz firm zajmujących się przedmiotową problematyką tj.: Panel biznesowy - sektor bankowy / sektor telekomunikacyjny, Ochrona informacji oraz danych osobowych w aspekcie RODO. Bezpieczeństwo danych w sektorze prywatnym i publicznym, Prawne ramy organizacji i funkcjonowania cyberprzestrzeni, Ochrona infrastruktury energetycznej przed cyberatakami, Nowoczesne technologie zwiększające bezpieczeństwo obywateli. Konferencja była doskonałą okazją do wymiany poglądów zarówno ludzi świata nauki, jak i biznesu oraz państwowych służb publicznych, organów administracji państwowych, a także ośrodków badawczych specjalizujących się w tworzeniu nowoczesnych narzędzi informatycznych. Rozpoczęcie i zakończenie X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa", dokonali:

bryg. dr inż. Jacek Zboina
Zastępca Dyrektora Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowego Instytutu Badawczego w Józefowie
dr hab. Paweł SOBKOWICZ
Zastępca Dyrektora ds. Innowacji i Wdrożeń, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku
dr Tadeusz GRACA
Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Paweł WISZNIEWSKI
przedstawiciel Szefa BBN
Paweł RUPNIEWSKI
Wicestarosta Powiatu Otwockiego


Konferencja została objęta Patronatem Honorowym min. przez:

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Urząd do Spraw Cudzoziemców
Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej
Generalną Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Krajową Izbę Gospodarki Cyfrowej
Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców „Nostra Res”
Stowarzyszenie Informatyków Polskich
Polska Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego