Powrót do wykazu zbiorów danych

Nr zbioru: 12
Data wpisania zbioru: 2015-12-07
Data ostatniej modyfikacji zbioru:

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH

1. Nazwa zbioru

REJESTR DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH - KLIENTÓW CNBOP-PIB

2. ADMINISTRATOR DANYCH

Administrator:                  Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
Regon:                                   000591685     
Miejscowość:                    Józefów                                                          Kod pocztowy:     05-420
Ulica:                                      Nadwiślańska 213        
Województwo:                 Mazowieckie                                              Powiat:                 Otwocki
Gmina:                                  Józefów                                                          Poczta:                 Józefów

3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:

 

4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących,

przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,

przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:

Prowadzenie korespondencji.

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

Dane osób fizycznych.

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:

imię i nazwisko
adres zamieszkania
adres korespondencyjny
numer identyfikacji podatkowej

inne dane osobowe, przetwarzane w zbiorze:
numer telefonu
numer fax
adres e-mail

9. Dane do zbioru będą zbierane:

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

10. Dane ze zbioru będą udostępniane:

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

11. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:

Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:

Dane nie są przekazywane do państw trzecich.