Dyrektor
Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej 
im. Józefa tuliszkowskiego - Państwowego Instytutu Badawczego

ogłasza KONKURS na stanowisko:

Adiunkta

miejsce pracy: Józefów k/Otwocka

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora (posiadanie stopnia doktora habilitowanego będzie dodatkowym atutem) w dziedzinie nauk technicznych i inżynieryjnych; dyscypliny: inżynieria środowiska, górnictwo, energetyka, inżynieria materiałowa, inżynieria lądowa i transport, inżynieria chemiczna,
 • gotowość do pracy w Instytucie jako podstawowym miejscu pracy oraz zgoda na zaliczenie do liczby N wykazywanej przez Instytut,
 • zdefiniowany obszar kompetencji oraz profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Instytutu,
 • dorobek publikacyjny w czasopismach z bazy JCR (Journal Citation Reports),
 • wiedza związana z obszarem działalności Instytutu,
 • doświadczenie w koordynowaniu projektami badawczymi i rozwojowymi,
 • doświadczenie w organizacji konferencji naukowych,
 • znajomość Ustawy o instytutach badawczych,
 • znajomość Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • wiedza związana z zakresem nowych technologii, trendów badawczych, procesów innowacyjnych,
 • wiedza na temat pozyskiwania nowych źródeł finansowania na działalność naukową, badawczą, upowszechnianie nauki,
 • znajomość j. angielskiego na poziomie B2,
 • znajomość MS Office.

Zadania:

 • zadania określone w ustawie o instytutach badawczych,
 • przygotowywanie publikacji naukowych,
 • procedowanie spraw związanych z patentami, wynalazkami, wdrożeniami,
 • efektywne pozyskiwanie i realizacja projektów zewnętrznie finansowanych – krajowych i zagranicznych,
 • inicjowanie i współorganizowanie szkoleń komercyjnych,
 • aktywny udział w opracowywaniu dokumentów analitycznych i koncepcyjnych,
 • udział w pracach organizacyjnych związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowym,
 • twórcza działalność naukowa polegająca na rozwiązywaniu problemów naukowych i wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym poprzez publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym,
 • organizacja konferencji naukowych,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji.

Oferujemy:

 • ciekawą i rozwojową pracę,
 • możliwość realizacji zawodowej i zdobywania nowych doświadczeń,
 • rozwój naukowy,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • pakiet medyczny i rekreacyjno-sportowy.

Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać:

 • CV – życiorys naukowy zawierający wykaz dorobku naukowo – badawczego i zawodowego oraz publikacji,
 • list motywacyjny,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 1. Drogą elektroniczną: rekrutacja@cnbop.pl, w temacie: „KONKURS – ADIUNKT” lub
 2. Pocztą tradycyjną na adres: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
  05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213, z dopiskiem na kopercie: „KONKURS – ADIUNKT”.

Ogłoszenie jest ważne do dnia 31 lipca 2019 r.

Prosimy o dodanie w dokumentach aplikacyjnych poniższej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do postępowania konkursowego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów”.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanym dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213,
  05-420 Józefów.
 2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail: iod@cnbop.pl Tel. 22 769 33 63
 3. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie:
  • art. 6 ust 1 lit c RODO (wypełnienie przez Administratora ciążących obowiązków prawnych) w związku z 221 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy.
  • zgody, art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku przekazania przez Pana/Panią danych osobowych wykraczających poza zakres danych wynikających z przepisów Kodeksu pracy.
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, którzy wspierają prowadzony proces rekrutacji oraz dostawcy usług prawnych i doradczych.
 5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do momentu zakończenia procesu rekrutacji (nie dłużej niż 3 miesiące), lub do czasu cofnięcia zgody. Po zakończeniu rekrutacji zgłoszenia aplikacyjne niewybranych kandydatów zostaną zniszczone. Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe (imię, nazwisko, dane o wykształceniu oraz o uprawnieniach i kwalifikacjach) zawarte w Kwestionariuszu rekrutacyjnym tworzonym przez nas na potrzeby  procesu rekrutacyjnego  w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji.
 6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
 7. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych ma Pan/Pani prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w szerszym zakresie niż wynika z Kodeksu pracy  jest dobrowolne i nie jest konieczne.