Innowacyjne technologie w Straży Pożarnej

15.03.2018
Konferencje naukowe

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy

zaprasza na konferencję naukową

„Innowacyjne technologie w Straży Pożarnej”,

która odbędzie się w dniu 15 marca 2018 roku.

Konferencja organizowana jest przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w ramach projektu pt. „Mobilny Turbinowy System Ratowniczo-Gaśniczy”(MTSRG), nr DOB-BIO6/06/113/2014 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - konkurs nr 6/2014 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Celem konferencji jest przedstawienie celu głównego - demonstratora technologii MTSRG. Działania podejmowane podczas realizacji projektu pozwoliły określić istotne z punktu widzenia eksploatacji parametry, opracować metody ich doskonalenia w celu poprawy bezpieczeństwa i skuteczności prowadzonych działań, a także określić powiązania z innymi projektami badawczymi z obszaru zastosowania i tworzenia innowacyjnych technologii w Straży Pożarnej.

Ponadto zaprezentowane zostaną wybrane zagadnienia dotyczące:

  1. Eksploatacji sprzętu i wyposażenia straży pożarnej w zakresie skuteczności i efektywności działania
  2. Rozwiązań systemowych i technicznych wspierających organizację działań ratowniczo-gaśniczych
  3. Innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych uzyskanych w ramach realizacji projektów badawczych, w tym taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz współdziałania z dotychczas stosowanym sprzętem pożarniczym

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli zajmujących się problematyką logistyki i eksploatacji sprzętu i wyposażenia w Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji i innych służb uczestniczących w działaniach ratowniczych oraz jednostek naukowych zajmujących się przedmiotową problematyką..

Udział w konferencji jest bezpłatny.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczny termin zgłoszenia udziału w konferencji 5.03.2018 r. Kartę zgłoszeniową można pobrać pod poniższym adresem.

ORGANIZATOR:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii (WICHiR)

MIEJSCE:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy  (Sala konferencyjna bud. „C”)

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Jolanta Łukasik, CNBOP-PIB
Maria Kędzierska, CNBOP-PIB

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Nadwiślańska 213 05-420 Józefów k/ Otwocka

tel: +(48 22) 76 93 354,  +(48 22) 76 93 260

Jolanta Łukasik                                                                                  Maria Kędzierska

jlukasik@cnbop.pl                                                                            mkedzierska@cnbop.pl


INFORMACJE DLA PRELEGENTÓW

Prezentacje należy przygotować zgodnie z wytycznymi do prezentacji zamieszczonymi poniżej i przesłać na adres e-mail: jroguski@cnbop.pl lub mkedzierska@cnbop.pl do 5 marca 2018 roku.

Wytyczne do prezentacji:

· Czas wystąpienia 15 minut.

Prezentacje należy przygotować według poniższych zasad:

· czcionka: Verdana

· wielkość czcionki na pasku napisu(czyli górny pasek) - 14

· wielkość czcionki na slajdzie - 16

· kolor czcionki: czarny

· formuła tekstów ogólnie przyjęta - duże i małe litery (proszę nie pisać wyłącznie dużymi literami)

· zdjęcia proszę dostarczać w formatach jpg/gif/png (nie wklejone do jakiejkolwiek aplikacji, edytora)

· jeżeli zdjęcie ma mieć wielkość 200x300 pikseli - proszę je tak sformatować, aby miały wielkość zbliżoną do zakładanej (np.: 400x700)

· filmy proszę dostarczać w formacie wmv (nie wklejone do jakiejkolwiek aplikacji, edytora)

· numeracja stron: xx/yy (numer slajdu/całkowita ilość slajdów) np.: 12/69


PROGRAM RAMOWY

Sesja I   Eksploatacja wybranego sprzętu i wyposażenia w straży pożarnej / Straż Pożarna (SP) w systemie bezpieczeństwa państwa

Sesja II  Rozwiązania systemowe wspierające organizację zabezpieczenia akcji ratowniczych / Systemy diagnozowania stanu infrastruktury logistycznej w tym w działaniach SP

Sesja III  Systemy wspomagania zarządzania działaniami w jednostkach ochrony ppoż.

Sesja IV  Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne uzyskane w ramach realizacji projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w konsorcjach naukowo-przemysłowych