9825 uczestników                                                          
4843 wydanych certyfikatów                         
  1863  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Anna Zielińska
tel. (022) 769 32 21
e-mail: azielinska@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka
Liczba miejsc
45
Opis

W związku ze zmianami w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej dotyczącymi rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i samodzielnym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, CNBOP-PIB otrzymało akredytację Komendanta Głównego  PSP na prowadzenie szkoleń według przygotowanego i przedłożonego do  KG PSP programu.  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą jednodniowego, punktowanego szkolenia prowadzonego przez specjalistów CNBOP-PIB oraz praktyków współpracujących z Instytutem.

Szkolenie ma na celu przedstawienie rzeczoznawcom zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego zawartych w przepisach techniczno-budowalnych oraz przeciwpożarowych. Poprzez zajęcia warsztatowe uczestnikom szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady rozwiązań projektowych i ocena ich prawidłowości pod względem ochrony przeciwpożarowej, a także wyjaśnienia najczęściej pojawiających się problemów i błędów projektowanych.

Liczba punktów przyznana za szkolenie: 3 pkt.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla Rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, kandydatów na rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz specjalistów.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
650,00 zł brutto / osoba

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej;
 • Lunch;
 • Serwis kawowy;
 • Zaświadczenie.
st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Jacek Świetnicki

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Specjalizuje się w stałych urządzeniach gaśniczych, systemach sygnalizacji alarmu pożaru i automatyki pożarniczej, systemach wentylacji pożarowej. Redaktor polskiej wersji językowej amerykańskiej normy NFPA 13 - Edition 1999 „Instalacja systemów tryskaczowych”, autor lub współautor blisko 35 prac naukowo-badawczych, ekspertyz i opinii w zakresie technicznego wyposażenia przeciwpożarowego budynków, a także kilkudziesięciu artykułów w prasie specjalistycznej.

kpt. mgr inż. Tomasz Kiełbasa

Absolwent studiów na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. W CNBOP-PIB związany z działalnością certyfikacyjną i dopuszczeniową Instytutu. Prowadził procesy certyfikacji systemów i podzespołów urządzeń gaśniczych i zabezpieczających oraz wykonywał oceny warunków produkcji wyrobów do ochrony przeciwpożarowej w zakładach produkcyjnych zlokalizowanych na całym świecie. Od 2010 roku pełni funkcję Kierownika Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB. Autor lub współautor kilkunastu publikacji (rozdziałów w monografiach, artykułów, standardów, referatów) poświęconych tematyce związanej z ochroną przeciwpożarową. Przeprowadził kilkadziesiąt wystąpień podczas szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Uczestniczył w procesach tłumaczenia na język polski norm europejskich m.in. zmiany A1 do normy PN-EN 12845 dla urządzeń tryskaczowych, EN 13565-1 dla podzespołów urządzeń gaśniczych pianowych oraz norm serii EN 671 dla hydrantów wewnętrznych. Członek Komitetu Technicznego PKN nr 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów.

mgr inż. Małgorzata Sawczuk

Absolwentka wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo Budowli” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Autorka wielu referatów oraz artykułów branżowych publikowanych m.in. w kwartalniku „Ochrona Przeciwpożarowa” dotyczących zagadnień związanych z projektowaniem, wymaganiami i odbiorami urządzeń tryskaczowych. Autorka oraz współautorka projketów w obiektach budowalnych na terenie kraju m.in. dla Portu Lotniczego we Wrocławiu, Centrum handlowego - Galeria Jurajska w Częstochowie, kompleksu mieszkaniowego ‘Galeria Park’, Pałacu Saskiego, Hilton Housing, Opery Podlaskiej w Białymstoku, Euro Power Centrum. Wśród projektów zagranicznych znaleźć można realizacje dla Selfridges – budynku handlowego przy Oxford Street w Londynie, Betty&Gordon Moore Library, Great Western House, University of Bath, Vauxhall Tower - wszystkie te obiekty zlokalizowane są w Anglii. Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w zakresie systemów instalacyjnych i urządzeń przeciwpożarowych - urządzenia gaśnicze. Projektantka instalacji tryskaczowej zgodnie z polską normą PN-EN 12845:2008, normą amerykańską NFPA-13, wytycznymi FM, wytycznymi VdS. Projektantka instalacji wodno-kanalizacyjnej zgodnie z normami polskimi oraz urządzeń trsykaczowych. Ekspert w zakresie standardów brytyjskich.

mgr inż. Adam Michałowski

Absolwent dziennych studiów I stopnia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Od 2016 roku pracownik CNBOP-PIB. Specjalizuje się w stałych urządzeniach gaśniczych oraz w podręcznym sprzęcie gaśniczym.

BU Adam Michałowski

 • sprawność i niezawodność stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych,
 • sprawdzanie instalacji np. po 12 latach używania – prawidłowości działania itp. - zakres:
  • porównanie wymagań konserwacji instalacji projektowanych zgodnie z takimi standardami jak np. PN-M 51540, PN-EN 12845,
  • najczęściej występujące błędy.

Jacek Świetnicki

 • projektowanie urządzeń tryskaczowych w zakresie nowych edycji wytycznych VdS CEA 4001pl:2014-04 (05) oraz NFPA 13: Standard for the Installation of Sprinkler Systems, 2016 Edition,
 • uzgadnianie projektów urządzeń tryskaczowych – zasady uzgadniania projektów przez rzeczoznawców,
 • rozbudowa obiektów budowlanych w aspekcie zmian w instalacji tryskaczowej i roli rzeczoznawcy,
 • błędy w projektowaniu i instalowaniu urządzeń tryskaczowych.

Małgorzata Sawczuk

 • instalacja tryskaczowa, polska norma PN-EN 12845+A2.
 • Omówienie elementów głównych, ważnych z punktu widzenia poprawności działania instalacji a przyjmowanych na etapie projektu budowlanego, t.j.: powierzchnie niewymagające ochrony instalacją tryskaczową, temperatury otwarcia tryskaczy i współczynniki wypływu – warunki stosowania, warunki dla budynków wysokich, źródła wody, zasilenie w energię elektryczną, praca pomp tryskaczowych, przyjmowanie klasy zagrożenia pożarowego powierzchni, klasyfikacje materiałowe i określanie zagrożenia pożarowego - składowanie w magazynach,
 • omówienie w/w elementów na przykładach praktycznych.
 • ćwiczenia:
  • wyznaczenia podstawowych warunków pracy instalacji tryskaczowej dla zadanego budynku,
  • określenie klasy zagrożenia pożarowego dla zadanego magazynu, c) test z wiedzy o normie.

DC Tomasz Kiełbasa

 • praktyczne aspekty certyfikacji i dopuszczania dla stosowania stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych,
 • zasady wprowadzania do obroty wyrobów budowlanych oraz służących ochronie przeciwpożarowej, procedury badawcze, dokumentacja jednostkowego zastosowania.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. Pobrać KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres azielinska@cnbop.pl lub faxem (22) 769 32 21 nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dokonać wpłaty na konto BZWBK 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 z dopiskiem: Rzeczoznawcy tryskacze.
 4. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres azielinska@cnbop.pl lub faxem (22) 769 32 21.
 5. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 6. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób