9825 uczestników                                                          
4843 wydanych certyfikatów                         
  1863  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Dorota Gajownik
tel. (022) 769 33 91
e-mail: dgajownik@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka
Liczba miejsc
25 *
Opis

Szkolenie obejmuje zakresem zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem systemów wentylacji pożarowej. Uczestnicy zostaną zapoznani z obecnie obowiązującymi normami i uregulowaniami prawnymi oraz z zasadami projektowania systemów wentylacji pożarowej w różnego rodzaju obiektach budowlanych. W trakcie zajęć omówione zostaną zasady projektowania systemów wentylacji pożarowej w takich obiektach jak garaże, centra handlowo-usługowe oraz jednokondygnacyjne obiekty budowlane. Ponadto uczestnicy szkolenia zapoznają się z wykorzystaniem oprogramowania opartego na komputerowej dynamice płynów do projektowania systemów oddymiania. W ramach zajęć przewidziano pokaz zadymienia.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do projektantów, rzeczoznawców i wszystkich zainteresowanych tematyką.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
2 000,00 zł brutto / osoba (Zapoznaj się z systemem rabatowym CNBOP-PIB poniżej)
Dodatkowo płatne: nocleg
75,00 zł brutto / osoba

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Lunch;
 • Serwis kawowy;
 • Certyfikat kwalifikacji lub zaświadczenie o uczestnictwie.
st. kpt. mgr inż. Grzegorz Mroczko

Urodzony w 1980 roku, absolwent dziennych studiów magisterskich i inżynierskich w SGSP, oficer Państwowej Straży Pożarnej, pracownik Zakładu OcenTechnicznych CNBOP-PIB, Koordynator ds. testowania wyrobów innowacyjnych wg procedury KG PSP, przedstawiciel Polski w TC 72 Europejskiego Komitetu Technicznego (CEN), członek KT 264 i KZ 501 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN). Od ponad 11 lat aktywny auditor Jednostki Certyfikującej w zakresie m.in. Systemów Sygnalizacji Pożarowej, Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych, Systemów Wentylacji Pożarowej, kabli i zespołów kablowych stosowanych w technicznych systemach zabezpieczeń przeciwpożarowych. Przeprowadził blisko 150 inspekcji w zakładach produkcyjnych. Autor licznych Aprobat Technicznych, publikacji w czasopismach branżowych i wytycznych CNBOP-PIB. Autor licznych wystąpień publicznych podczas konferencji naukowych i technicznych, szkoleń i warsztatów organizowanych przez CNBOP-PIB, SITP, SGSP i innych.

dr inż. Tomasz Popielarczyk

Absolwent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Od początku swojej pracy zawodowej związany z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej, jako Specjalista Zespołu Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej. Zajmuje się badaniami kwalifikacyjnymi, w tym badaniami funkcjonalnymi, środowiskowymi oraz kompatybilności elektromagnetycznej, na potrzeby certyfikacji urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, głównie central i głośników do dźwiękowych systemów ostrzegawczych oraz systemów zasilania. Wieloletni auditor wiodący lub techniczny dokonuje ocen zakładowej kontroli produkcji badanych wyrobów. Autor publikacji na tematy związane z ochroną przeciwpożarową budynków i obiektów budowlanych. Specjslista w zakresie badań na potrzeby certyfikacji elementów systemów sygnalizacji pożarowej oraz systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła (central sygnalizacji pożarowej, central dźwiękowych systemów ostrzegawczych, głośników, zasilaczy), auditor inspekcji zakładowych kontroli produkcji. Autor kilkudziesięciu publikacji i referatów na konferencjach naukowo-technicznych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

st. bryg. mgr inż. Piotr Wojtaszewski

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Administracji na Wydziale Prawa i Administracji. Do czerwca 2015 r. był Zastępcą Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Wykładowca na podyplomowych studiach z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa budowli w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Wykładowca na szkoleniach dla projektantów różnych branż (SSP, DSO, SUG, wentylacja pożarowa, odbiory obiektów budowlanych, itp.) organizowanych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Ekspert i prelegent na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (od 1994 roku). Autor wielu publikacji na tematy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Współautor wielu projektów aktów prawnych oraz analiz i ekspertyz technicznych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego różnych obiektów budowlanych.

Dariusz Cygankiewicz

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach o specjalizacji elektroniczne urządzenia automatyki. Współzałożyciel firmy MERAWEX Sp. z o. o., gdzie pracuje nieprzerwanie od 1989 r. Aktualnie członek Zarządu i zastępca Dyrektora Naczelnego do spraw organizacyjno–prawnych. Odpowiedzialny za legalność normalizacyjno–prawną wyrobów i towarów, w tym za wystawianie deklaracji zgodności, deklaracji właściwości użytkowych oraz przeprowadzanie z udziałem jednostek zewnętrznych procesów badań, certyfikacji i dopuszczeń niezbędnych do wprowadzenia wyrobów na rynek. Pełni funkcję pełnomocnika systemów zarządzania jakością oraz środowiskiem zgodnie z ISO 9001 oraz ISO 14001. Specjalizuje się w urządzeniach zasilających do Systemów Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych i Systemów Wentylacji Pożarowej.

mgr inż. Przemysław Knura

Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w zakresie Bezpieczeństwa Budowli. Kierownik Działu Technicznego w firmie D+H Polska.

mgr inż. Michał Włodyga

Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w zakresie Bezpieczeństwa Budowli. Od 15 lat w branży systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Senior Product Manager w D+H Polska.

st. kpt. mgr inż. Marcin Cisek

Pracownik naukowo-dydaktyczny oraz kierownik pracowni na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Specjalista w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa ewakuacji, komputerowych symulacji pożaru i ewakuacji oraz analizie ryzyka. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie Wydziału Cybernetyki. Oficer Państwowej Straży Pożarnej.

mgr inż. Łukasz Ostapiuk

Absolwent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Specjalista ds. zagadnień związanych z projektowaniem i wykonawstwem systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego. Pracownik firmy Mercor S.A. na stanowisku specjalista ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych - projektant.

dr inż. Grzegorz Kubicki

Absolwent i Wykładowca Politechniki Warszawskiej z ponad 18 letnim stażem. Specjalista w dziedzinie wentylacji pożarowej, wykładowca i prowadzący przedmiot Wentylacja pożarowa. Założyciel i od 11 lat kierownik studiów podyplomowych „Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa”. Autor lub współautor wielu artykułów i referatów z dziedziny wentylacji pożarowej oraz podręcznika akademickiego pt. „Wentylacja Pożarowa”. Autor licznych ekspertyz oraz koncepcji technicznych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego (m.in. dla portu lotniczego im. Chopina w Warszawie, Auli Głównej PW, Warsaw Spire itd). Aktywny członek SITP, członek sekcji wentylacji i klimatyzacji PAN, członek PZITS. Uczestnik i współautor programów badawczo-rozwojowych dotyczących systemów różnicowania ciśnienia, układów adaptacyjnych dla systemów wentylacji pożarowej oraz systemów oddymiania klatek schodowych. 

I dzień

 1. Badania laboratoryjne elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła;
 2. Zasilanie systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła;
 3. Budynek jako system hydraulicznych połączeń w kontekście rozkładu ciśnienia i możliwego przepływu dymu;
 4. Systemy wentylacji pożarowej w obiektach wielokondygnacyjnych – przykłady projektowe;
 5. Stosowanie przewodów elektrycznych w systemach wentylacji i oddymiania;

II dzień

 1. Metody projektowania systemów oddymiania wg norm BS;
 2. Metody projektowania systemów oddymiania wg norm NFPA;
 3. Praktyczne problemy projektowania wentylacji pożarowej garaży zamkniętych;
 4. Elementy składowe systemów wentylacji i ich omówienie (centrale, siłowniki, klapy);
 5. Organizacja napływu kompensacyjnego w systemach oddymiania ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wielkokubaturowych;
 6. Projektowanie systemów oddymiania (centra handlowe, magazyny). Rzeczywisty przykład budynku;

III dzień

 1. Zasady wprowadzenia do obrotu i stosowania urządzeń w Polsce i w Europie;
 2. Podstawy prawne i wymagania przepisów dla systemów wentylacji pożarowej;
 3. Odbiory budynków wyposażonych w wentylację pożarowa przez Państwową Straż Pożarną;
 4. Zasilanie integrowanych systemów sygnalizacji i wentylacji pożarowej;
 5. Wpływ wentylacji na ewakuację ludzi z budynków użyteczności publicznej;
 6. Problemy w funkcjonowaniu systemów wentylacji pożarowej – doświadczenia z prób odbiorczych;
 7. Komputerowe narzędzia numerycznej mechaniki płynów wspierające projektowanie systemów oddymiania. Przykład analiz dla garaży oraz budynków atrialnych;

IV dzień

 1. Egzamin;
 2. Sterowanie wentylacją pożarową na przykładzie TSZ-200;
 3. Detekcja pożaru i sterowanie wentylacja pożarową na przykładzie rozwiązań firmy Protec;
 4. Oddymianie 230V oraz centrale sterujące wentylacją wraz z siłownikami elektrycznymi.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

SYSTEM RABATOWY CNBOP-PIB

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. Pobrać KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres dgajownik@cnbop.pl lub faxem (22) 769 32 21 nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dokonać wpłaty na konto BZWBK 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 z dopiskiem: Szkolenie Wentylacja.
 4. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres dgajownik@cnbop.pl lub faxem (22) 769 32 21.
 5. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 6. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Prawa autorskie: wszystkie prawa do materiałów szkoleniowych są wyłączną własnością CNBOP-PIB. Kopiowanie materiałów szkoleniowych w całości lub części wymaga pisemnej zgody Dyrektora CNBOP-PIB.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób