11283 uczestników                                                          
5146 wydanych certyfikatów                         
  2313  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Anna Zielińska
tel. (022) 769 32 21
e-mail: azielinska@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka
Liczba miejsc
25 *
Opis

Podczas szkolenia zaprezentowane i omówione zostaną zasady prawidłowego prowadzenia przeglądów i konserwacji instalacji hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, wymagania prawne wynikające z dokumentów normalizacyjnych oraz z doświadczeń własnych CNBOP-PIB w zakresie weryfikacji prawidłowości prowadzenia konserwacji urządzeń i instalacji ochrony przeciwpożarowej w budynkach i obiektach budowlanych. W ramach spotkań przewidziano część praktyczną.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób oferujących usługi konserwacji, instalacji hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych, a także do wszystkich zainteresowanych omawianą tematyką. Z uwagi na szeroki obszar zagadnień poruszanych w trakcie szkolenia, nie są wymagane dodatkowe uprawnienia związane z przedmiotem zajęć.

Koszt szkolenia
Wariant I
Szkolenie hydranty zewnętrzne i wewnętrzne
2 000,00 zł brutto / osoba (Zapoznaj się z systemem rabatowym CNBOP-PIB poniżej)

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Serwis kawowy
 • Certyfikat kwalifikacji lub zaświadczenie o uczestnictwie
kpt. mgr inż. Tomasz Kiełbasa

Absolwent studiów na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. W CNBOP-PIB związany z działalnością certyfikacyjną i dopuszczeniową Instytutu. Prowadził procesy certyfikacji systemów i podzespołów urządzeń gaśniczych i zabezpieczających oraz wykonywał oceny warunków produkcji wyrobów do ochrony przeciwpożarowej w zakładach produkcyjnych zlokalizowanych na całym świecie. Od 2010 roku pełni funkcję Kierownika Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB. Autor lub współautor kilkunastu publikacji (rozdziałów w monografiach, artykułów, standardów, referatów) poświęconych tematyce związanej z ochroną przeciwpożarową. Przeprowadził kilkadziesiąt wystąpień podczas szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Uczestniczył w procesach tłumaczenia na język polski norm europejskich m.in. zmiany A1 do normy PN-EN 12845 dla urządzeń tryskaczowych, EN 13565-1 dla podzespołów urządzeń gaśniczych pianowych oraz norm serii EN 671 dla hydrantów wewnętrznych. Członek Komitetu Technicznego PKN nr 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów.

st. bryg. mgr inż. Piotr Wojtaszewski

Pełni służbę w Komendzie Głównej PSP. Specjalista w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Obecnie pracuje na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń w KG PSP. Od 1994 roku rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Uniwersytetu Warszawskiego. Oficer PSP.

st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Absolwent I rocznika Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej. Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, współautor przepisów ochrony przeciwpożarowej.

mgr inż. Tomasz Markowski

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) na wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Od 2012 roku pracownik Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB, gdzie pełni funkcję Specjalisty ds. Certyfikacji Wyposażenia Technicznego Straży Pożarnych.

mgr Agnieszka Kowalczyk

Absolwentka Uczelni Łazarskiego w Warszawie na wydziale prawa i administracji, specjalizacji administracja. Wieloletni Specjlista Centrum Naukowo-Badawczego Ochorny Przeciwpożarowej - Państwowego Instytutu Badawczego. W ramach struktury Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB pełni rolę specjalisty ds. zarządzania systemami jakości.

mgr inż. Michał Ołdak

Absolwent wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Obecnie pracownik CNBOP-PIB od 2012 roku na stanowisku młodszego specjalisty w Jednostce Certyfikującej.

inż. Franciszek Średziński

Pracownik firmy BIATECH Sp. z o.o., specjalista ds. rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Krzysztof Bocian

Od 1996 roku pracownik Zespołu Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych BS. Od 2016 roku pracownik Zespołu Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU.

I dzień - hydranty zewnętrzne

 1. Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania w ochronie przeciwpożarowej hydrantów zewnętrznych;
 2. Wymagania w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę;
 3. Wymagania przepisów ochrony przeciwpożarowej dotyczące sieci wodociągowych przeciwpożarowych, w tym zewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych;
 4. Budowa i zasada działania hydrantów zewnętrznych;
 5. Sposoby oznakowania hydrantów zewnętrznych po przeglądach i konserwacji;
 6. Czynności kontrolno-rozpoznawcze prowadzone przez Państwową Straż Pożarną;

II dzień - hydranty zewnętrzne

 1. Hydranty zewnętrzne - badanie wydajności oraz problematyka w zakresie analizy sieci wodociągowej w obszarze zabudowanym (hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe);
 2. Zasady prawidłowego prowadzania przeglądów technicznych i konserwacji wraz z pomiarem ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrznych  przy obiektach użyteczności publicznej (budynki biurowe, fabryki itp.);
 3. Protokołowanie przeglądów hydrantów zewnętrznych po przeglądach i konserwacji. Ćwiczenia na przykładzie oprogramowania SamSerwis, moduł: Hydranty i węże ppoż;
 4. Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania w ochronie przeciwpożarowej podzespołów instalacji hydrantów wewnętrznych;
 5. Budowa i zasady działania hydrantów wewnętrznych;
 6. Problematyka pomiarów hydrantów wewnętrznych;
 7. Protokołowanie przeglądów, sposoby oznakowania hydrantów wewnętrznych po przeglądach i konserwacji. Ćwiczenia na przykładzie oprogramowania SamSerwis, moduł: Hydranty i węże ppoż.;

III dzień - hydranty wewnętrzne

 1. Metody praktycznej weryfikacji parametrów techniczno-użytkowych zestawów hydrantów wewnętrznych;
 2. Zasady prawidłowego prowadzania przeglądów i konserwacji hydrantów wewnętrznych;
 3. Zasady doboru, rozmieszczenia i oznakowania hydrantów wewnętrznych w budynkach i obiektach budowlanych;
 4. Pokaz konserwacji hydrantów wewnętrznych i węży;
 5. Określenie (analiza) wymagań techniczno - budowlanych i przeciwpożarowych wybranego obiektu. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.
 6. Egzamin.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

SYSTEM RABATOWY CNBOP-PIB

SYSTEM RABATOWY CNBOP-PIB WCHODZĄCY W ŻYCIE 19.03

 

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. Pobrać KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres azielinska@cnbop.pl lub faxem (22) 769 33 91 nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dokonać wpłaty na konto BZWBK 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 z dopiskiem: Szkolenie hydranty wewnętrzne i/lub zewnętrzne.
 4. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres azielinska@cnbop.pl lub faxem (22) 769 33 91.
 5. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 6. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Prawa autorskie: wszystkie prawa do materiałów szkoleniowych są wyłączną własnością CNBOP-PIB. Kopiowanie materiałów szkoleniowych w całości lub części wymaga pisemnej zgody Dyrektora CNBOP-PIB.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób