Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Anna Zielińska
tel. (022) 769 32 21
e-mail: azielinska@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka
Liczba miejsc
25 *
Opis

W związku ze zmianami w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej dotyczącymi rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i samodzielnym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, CNBOP-PIB otrzymało akredytację Komendanta Głównego  PSP na prowadzenie szkoleń według przygotowanego i przedłożonego do KG PSP programu. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą jednodniowego, punktowanego szkolenia prowadzonego przez specjalistów CNBOP-PIB oraz praktyków współpracujących z Instytutem.

Szkolenie ma na celu przedstawienie rzeczoznawcom zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego zawartych w przepisać techniczno-budowalnych oraz przeciwpożarowych. Poprzez zajęcia warsztatowe uczestnikom szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady rozwiązań projektowych i ocena ich prawidłowości pod względem ochrony przeciwpożarowej, a także wyjaśnienia najczęściej pojawiających się problemów i błędów projektowanych.

Liczba punktów przyznana za szkolenie: 3 pkt.

Ilość godzin: 9

Data szkolenia: 25.05.2017 Brak wolnych miejsc

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla Rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, kandydatów na rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz specjalistów.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
650,00 zł brutto / osoba

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej;
 • Lunch;
 • Serwis kawowy;
 • Zaświadczenie.
Paweł Stępień

Od 2006 roku pracownik Centrum Naukowo-Badawczzego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Józefowie. Od 2009 roku na stanowisku kierownika Zespołu Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej. Członek komitetów technicznych przy PKN - KT264 ds. Systemów Sygnalizacji Pożarowej oraz KT 306  ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności. Specjalizacja w zakresie badania EMC i zasilaczy pożarowych. Specjslista w zakresie badań na potrzeby certyfikacji elementów systemów sygnalizacji pożarowej oraz systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła (central sygnalizacji pożarowej, central dźwiękowych systemów ostrzegawczych, głośników, zasilaczy), auditor inspekcji zakładowych kontroli produkcji. Autor kilkudziesięciu publikacji i referatów na konferencjach naukowo-technicznych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

dr inż. Tomasz Popielarczyk

Absolwent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Od początku swojej pracy zawodowej związany z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej, jako Specjalista Zespołu Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej. Zajmuje się badaniami kwalifikacyjnymi, w tym badaniami funkcjonalnymi, środowiskowymi oraz kompatybilności elektromagnetycznej, na potrzeby certyfikacji urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, głównie central i głośników do dźwiękowych systemów ostrzegawczych oraz systemów zasilania. Wieloletni auditor wiodący lub techniczny dokonuje ocen zakładowej kontroli produkcji badanych wyrobów. Autor publikacji na tematy związane z ochroną przeciwpożarową budynków i obiektów budowlanych. Specjslista w zakresie badań na potrzeby certyfikacji elementów systemów sygnalizacji pożarowej oraz systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła (central sygnalizacji pożarowej, central dźwiękowych systemów ostrzegawczych, głośników, zasilaczy), auditor inspekcji zakładowych kontroli produkcji. Autor kilkudziesięciu publikacji i referatów na konferencjach naukowo-technicznych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

kpt. mgr inż. Tomasz Kiełbasa

Absolwent studiów na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. W CNBOP-PIB związany z działalnością certyfikacyjną i dopuszczeniową Instytutu. Prowadził procesy certyfikacji systemów i podzespołów urządzeń gaśniczych i zabezpieczających oraz wykonywał oceny warunków produkcji wyrobów do ochrony przeciwpożarowej w zakładach produkcyjnych zlokalizowanych na całym świecie. Od 2010 roku pełni funkcję Kierownika Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB. Autor lub współautor kilkunastu publikacji (rozdziałów w monografiach, artykułów, standardów, referatów) poświęconych tematyce związanej z ochroną przeciwpożarową. Przeprowadził kilkadziesiąt wystąpień podczas szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Uczestniczył w procesach tłumaczenia na język polski norm europejskich m.in. zmiany A1 do normy PN-EN 12845 dla urządzeń tryskaczowych, EN 13565-1 dla podzespołów urządzeń gaśniczych pianowych oraz norm serii EN 671 dla hydrantów wewnętrznych. Członek Komitetu Technicznego PKN nr 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów.

bryg. dr inż. Jacek Zboina

Pełni służbę w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowym Instytucie Badawczym na stanowisku Z-cy Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń. Specjalizuje się w ochronie przeciwpożarowej, technicznych systemach zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz ocenie zgodności. Absolwent studiów inżynierskich i magisterskich w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, ukończył również studia podyplomowe Menadżer Innowacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie uzyskał w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich. Oficer PSP. Rzeczoznawca Komendanta Głównego PSP ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

st. kpt. mgr inż. Grzegorz Mroczko

Urodzony w 1980 roku, absolwent dziennych studiów magisterskich i inżynierskich w SGSP, oficer Państwowej Straży Pożarnej, pracownik Zakładu OcenTechnicznych CNBOP-PIB, Koordynator ds. testowania wyrobów innowacyjnych wg procedury KG PSP, przedstawiciel Polski w TC 72 Europejskiego Komitetu Technicznego (CEN), członek KT 264 i KZ 501 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN). Od ponad 11 lat aktywny auditor Jednostki Certyfikującej w zakresie m.in. Systemów Sygnalizacji Pożarowej, Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych, Systemów Wentylacji Pożarowej, kabli i zespołów kablowych stosowanych w technicznych systemach zabezpieczeń przeciwpożarowych. Przeprowadził blisko 150 inspekcji w zakładach produkcyjnych. Autor licznych Aprobat Technicznych, publikacji w czasopismach branżowych i wytycznych CNBOP-PIB. Autor licznych wystąpień publicznych podczas konferencji naukowych i technicznych, szkoleń i warsztatów organizowanych przez CNBOP-PIB, SITP, SGSP i innych.

mgr inż. Urszula Garlińska

Absolwentka Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego i Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego  Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Autorka pracy dyplomowej: „Optymalizacja wybranych warunków akustycznych pomieszczenia w kontekście zastosowania dźwiękowych systemów ostrzegawczych” wyróżnionej przez Komendanta-Rektora SGSP i nagrodzona III miejscem w konkursie prac dyplomowych SITP. Od 2013 pracownik Zespołu Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej CNBOP-PIB, w którym zajmuje się badaniami kwalifikacyjnymi elementów dźwiękowych systemów ostrzegawczych.

Doświadczenie zawodowe

 • badanie na potrzeby certyfikacji elementów dźwiękowych systemów ostrzegawczych,
 • wykonywanie czynności auditora podczas inspekcji zakładowych kontroli produkcji.

Publikacje

 • Popielarczyk T., Garlińska U., Michalak P., Pawłowski S., "Pomiary zrozumiałości mowy dźwiękowych systemów ostrzegawczych”, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza Vol. 39, nr 3/2015.
 • Popielarczyk T., Garlińska U., Michalak P., "Szacowanie możliwości utraty nośności konstrukcji budowlanej w warunkach pożaru”, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza Vol. 39, nr 3/2015.
 • Popielarczyk T., Garlińska U., Sowa T., „Wymagania dla czujek dymu dedykowanych do instalowania w kanałach wentylacyjnych”, Ochrona Mienia i Informacji nr 4/2015.

Działalność dydaktyczna

 • SGSP - Praktyka dowódczo – instruktorska podczas szkolenia podstawowego w zawodzie strażak (2012 r.)
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP.

Seminaria, konferencje

 • Wystąpienie podczas konferencji naukowej „Ochrona przeciwpożarowa w budynkach użyteczności publicznej” – prezentacja „Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze – wytyczne odnośnie projektowania i zrozumiałości mowy” (2013 r.)
mgr inż. Tomasz Sowa

Absolwent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Od 2009 roku Specjalista Zespołu Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowym Instytutem Badawczym w Józefowie. Specjalizuje się w badaniach na potrzeby certyfikacji elementów systemów sygnalizacji pożarowej oraz systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła (central sygnalizacji pożarowej, central dźwiękowych systemów ostrzegawczych, głośników, zasilaczy). Prowadzi i nadzoruje dokumentację systemu zarządzania jakością laboratorium akredytowanego przez PCA wg PN-EN 17025:2005, będąc jednocześnie audytorem podczas inspekcji zakładowych kontroli produkcji. Autor licznych publikacji, artykułów naukowych oraz standardów technicznych.

„Wymagania, stosowanie i projektowanie systemów sygnalizacji pożarowej i dźwiękowych systemów ostrzegawczych – szkolenie CNBOP-PIB”

Moduł: „Wymagania, stosowanie i projektowanie systemów sygnalizacji pożarowej”

BA Paweł Stępień, Urszula Garlińska, Tomasz Sowa, Tomasz Popielarczyk

 • omówienie dokumentów normatywnych dotyczących wymagań stosowania elementów systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach budowlanych oraz wymagania projektowe dla tych systemów
 • omówienie przykładowych projektów systemów w kontekście ich zgodności z dokumentami normatywnymi
 • prezentacja przykładowych konfiguracji central sygnalizacji pożarowej z elementami wykonawczymi
 • wymagania prawne i normatywne dotyczące projektowania, instalowania i odbiorów systemów sygnalizacji pożarowej
 • istotne parametry elementów systemów sygnalizacji pożarowej decydujące o właściwej współpracy z innymi urządzeniami
 • prawidłowa konfiguracja i eksploatacja central sygnalizacji pożarowej
 • współpraca systemu sygnalizacji pożarowej z innymi urządzeniami przeciwpożarowymi

DOT Grzegorz Mroczko

 • Aktualne dokumenty normalizacyjne - TS 54-14, TS 54-32 oraz o CNBOP-PIB W-0001 i W-0002)

Jacek Zboina

 • Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oraz służących ochronie przeciwpożarowej. Praktyczne aspekty certyfikacji i dopuszczania do stosowania systemów sygnalizacji pożarowej, procedury badawcze, dokumentacja jednostkowego zastosowania

Moduł: „Wymagania, stosowanie i projektowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych”

BA Paweł Stępień, Urszula Garlińska, Tomasz Sowa, Tomasz Popielarczyk

 • omówienie dokumentów normatywnych dotyczących wymagań stosowania elementów dźwiękowych systemów ostrzegawczych w obiektach budowlanych oraz wymagania projektowe dla tych systemów,
 • omówienie przykładowych projektów systemów w kontekście ich zgodności z dokumentami normatywnymi,
 • prezentacja przykładowych konfiguracji central dźwiękowych systemów ostrzegawczych z elementami wykonawczymi oraz możliwość wykorzystania symulacji akustycznych podczas projektowania systemów,
 • prezentacja metod pomiarów zrozumiałości mowy, wady i zalety metod subiektywnych i obiektywnych, jakość i wiarygodność wyników wykonywanych pomiarów.
 • wymagania prawne i normatywne dotyczące projektowania, instalowania i odbiorów dźwiękowych systemów ostrzegawczych (wymagania dotyczące zasilania, monitorowania linii),
 • prawidłowa konfiguracja i eksploatacja central dźwiękowych systemów ostrzegawczych,
 • prawidłowy montaż elementów DSO (głośników, modułów końca linii, izolatorów zwarć),
 • pomiary zrozumiałości mowy (zalety i wady metod, wpływ doboru głośników, wpływ aranżacji wnętrza obiektu na zrozumiałość),
 • współpraca dźwiękowego systemu ostrzegawczego z innymi urządzeniami pożarowymi.

DC Tomasz Kiełbasa

 • praktyczne aspekty certyfikacji i dopuszczania dla stosowania dźwiękowych systemów ostrzegawczych,
 • zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oraz służących ochronie przeciwpożarowej, procedury badawcze, dokumentacja jednostkowego zastosowania.

Pobierz HARMONOGRAM

*UWAGA! Szkolenie będzie organizowane pod warunkiem zebrania przynajmniej 25 uczestników.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. Pobrać KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres azielinska@cnbop.pl lub faxem (22) 769 32 21 nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dokonać wpłaty na konto BZWBK 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 z dopiskiem: Szkolenie dla rzeczoznawców.
 4. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres azielinska@cnbop.pl lub faxem (22) 769 32 21.
 5. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 6. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób