Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Anna Zielińska
tel. (022) 769 32 21
e-mail: azielinska@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka
Liczba miejsc
25 *
Opis

W związku ze zmianami w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej dotyczącymi rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i samodzielnym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, CNBOP-PIB otrzymało akredytację Komendanta Głównego  PSP na prowadzenie szkoleń według przygotowanego i przedłożonego do KG PSP programu. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą jednodniowego, punktowanego szkolenia prowadzonego przez specjalistów CNBOP-PIB oraz praktyków współpracujących z Instytutem.

Szkolenie ma na celu przedstawienie rzeczoznawcom zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego zawartych w przepisać techniczno-budowalnych oraz przeciwpożarowych. Poprzez zajęcia warsztatowe uczestnikom szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady rozwiązań projektowych i ocena ich prawidłowości pod względem ochrony przeciwpożarowej, a także wyjaśnienia najczęściej pojawiających się problemów i błędów projektowanych.

Liczba punktów przyznana za szkolenie: 3 pkt.

Ilość godzin: 9

Data szkolenia: 26.05.2017

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla Rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, kandydatów na rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz specjalistów.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
650,00 zł brutto / osoba

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej;
 • Lunch;
 • Serwis kawowy;
 • Zaświadczenie.
Paweł Stępień

Od 2006 roku pracownik Centrum Naukowo-Badawczzego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Józefowie. Od 2009 roku na stanowisku kierownika Zespołu Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej. Członek komitetów technicznych przy PKN - KT264 ds. Systemów Sygnalizacji Pożarowej oraz KT 306  ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności. Specjalizacja w zakresie badania EMC i zasilaczy pożarowych. Specjslista w zakresie badań na potrzeby certyfikacji elementów systemów sygnalizacji pożarowej oraz systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła (central sygnalizacji pożarowej, central dźwiękowych systemów ostrzegawczych, głośników, zasilaczy), auditor inspekcji zakładowych kontroli produkcji. Autor kilkudziesięciu publikacji i referatów na konferencjach naukowo-technicznych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

dr inż. Tomasz Popielarczyk

Absolwent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Od początku swojej pracy zawodowej związany z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej, jako Specjalista Zespołu Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej. Zajmuje się badaniami kwalifikacyjnymi, w tym badaniami funkcjonalnymi, środowiskowymi oraz kompatybilności elektromagnetycznej, na potrzeby certyfikacji urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, głównie central i głośników do dźwiękowych systemów ostrzegawczych oraz systemów zasilania. Wieloletni auditor wiodący lub techniczny dokonuje ocen zakładowej kontroli produkcji badanych wyrobów. Autor publikacji na tematy związane z ochroną przeciwpożarową budynków i obiektów budowlanych. Specjslista w zakresie badań na potrzeby certyfikacji elementów systemów sygnalizacji pożarowej oraz systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła (central sygnalizacji pożarowej, central dźwiękowych systemów ostrzegawczych, głośników, zasilaczy), auditor inspekcji zakładowych kontroli produkcji. Autor kilkudziesięciu publikacji i referatów na konferencjach naukowo-technicznych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

mgr inż. Urszula Garlińska

Absolwentka Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego i Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego  Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Autorka pracy dyplomowej: „Optymalizacja wybranych warunków akustycznych pomieszczenia w kontekście zastosowania dźwiękowych systemów ostrzegawczych” wyróżnionej przez Komendanta-Rektora SGSP i nagrodzona III miejscem w konkursie prac dyplomowych SITP. Od 2013 pracownik Zespołu Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej CNBOP-PIB, w którym zajmuje się badaniami kwalifikacyjnymi elementów dźwiękowych systemów ostrzegawczych.

Doświadczenie zawodowe

 • badanie na potrzeby certyfikacji elementów dźwiękowych systemów ostrzegawczych,
 • wykonywanie czynności auditora podczas inspekcji zakładowych kontroli produkcji.

Publikacje

 • Popielarczyk T., Garlińska U., Michalak P., Pawłowski S., "Pomiary zrozumiałości mowy dźwiękowych systemów ostrzegawczych”, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza Vol. 39, nr 3/2015.
 • Popielarczyk T., Garlińska U., Michalak P., "Szacowanie możliwości utraty nośności konstrukcji budowlanej w warunkach pożaru”, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza Vol. 39, nr 3/2015.
 • Popielarczyk T., Garlińska U., Sowa T., „Wymagania dla czujek dymu dedykowanych do instalowania w kanałach wentylacyjnych”, Ochrona Mienia i Informacji nr 4/2015.

Działalność dydaktyczna

 • SGSP - Praktyka dowódczo – instruktorska podczas szkolenia podstawowego w zawodzie strażak (2012 r.)
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP.

Seminaria, konferencje

 • Wystąpienie podczas konferencji naukowej „Ochrona przeciwpożarowa w budynkach użyteczności publicznej” – prezentacja „Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze – wytyczne odnośnie projektowania i zrozumiałości mowy” (2013 r.)
mgr inż. Marcin Wawerek

Absolwent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Od 2010 roku specjalista inżynieryjno-techniczny w Komitecie ds. procesów elementów sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej w Jednostce Certyfikującej Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowym Instytucie Badawczym. Auditor ocen warunków techniczno-organizacyjnych (WTO), produkcji i ocen zakładowej kontroli produkcji (ZKP). Autor i współautor publikacji dotyczących szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej.

dr inż. Grzegorz Sztarbała

Absolwent Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Studia ukończył w 2002 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera o specjalności Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja -  praca dyplomowa „Wyznaczenie powierzchni czynnej klap dymowych przy wykorzystaniu metody numerycznej mechaniki płynów” opracowana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Bogdana Mizielińskiego. W latach 2001-2013 specjalista w Zakładzie Badań Ogniowych Instytut Techniki Budowlanej początkowo na stanowisku specjalisty inżynieryjno-technicznego, a następnie asystenta (2003-2013) i adiunkta (2013). W 2012 roku w Instytucie Techniki Budowlanej uzyskał tytuł doktor nauk technicznych z wyróżnieniem w dziedzinie budownictwo za rozprawę doktorską „Oddziaływanie wiatru na przepływ powietrza w tunelu w warunkach pożaru”. W ramach powierzonych mu obowiązku w Zakładzie Badań Ogniowych ITB prowadził i opracowywał programy badań ogniowych elementów systemów wentylacji pożarowej, wykonywał analizy numeryczne rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w różnego rodzaju obiektów budowlanych z wykorzystaniem metod numerycznej mechaniki płynów oraz symulacje procesu ewakuacji ludzi, prowadził próby z wykorzystaniem metodyki ciepłego dymu. Od 2006 roku jest wykładowcą na Podyplomowym Studium Politechniki Warszawskiej – Systemy oddymiania budynków. W latach 2010-2013 kierownik kursu pn. „Projektowanie systemów wentylacji pożarowej obiektów budowlanych” prowadzonego w Instytucie Techniki Budowlanej. W latach 2013-2015 zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, gdzie prowadził zajęcia dydaktyczne i wykłady dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego i stosowanych nim metod obliczeniowych.

Od 2013 roku jest pracownikiem firmy ARDOR Ewa Sztarbała, w której zajmuje się opracowaniem koncepcji funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej, obliczeniami numerycznymi rozprzestrzeniania się dymu i ciepła, symulacji procesu ewakuacji ludzi oraz oceną skuteczności funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej z wykorzystaniem ciepłego dymu. Od stycznia 2013 roku przewodniczy grupie roboczej Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN TC191/SC1/WG5 - Design and calculationmethods for smoke and heatexhaustventilationsystems. Ekspert Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym w ramach komitetów CEN TC191/SC1/WG2 - Natural smoke and heat exhaust ventilators oraz CEN TC191/SC1/WG9 - Smokecontrol in coveredvehicleparks, gdzie przewodniczy pracom grupy zadaniowej w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego TC191/SC1/WG9/TG1 – Computational Fluid Dynamics (CFD).

Moduł: „Badania i metody badań laboratoryjnych”

BA - Paweł Stępień, Urszula Garlińska, Tomasz Popielarczyk

 • metody badań laboratoryjnych dla urządzeń przeciwpożarowych, które są elementami systemów sygnalizacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego.
 • przedstawione zostaną badania, metody badań i ich praktyczne wykorzystanie istotne z punktu widzenia stosowania w praktyce tych urządzeń; metody badań zostaną zaprezentowane w praktyce na stanowiskach badawczych w laboratorium CNBOP-PIB,
 • wyniki badań laboratoryjnych a praktyczne zastosowanie wyrobu w obiekcie – w jaki sposób wyniki badań laboratoryjnych wpływają na sposób i możliwość wykorzystania w obiekcie?, przedstawienie istotnych parametrów i właściwości weryfikowanych podczas badań w laboratorium; zastosowanie metod i badań laboratoryjnych w praktyce rzeczoznawcy

Pokazy badań laboratoryjnych:

 • komora testowa do badania czujek pożarowych,
 • kanał temperaturowo-dymowy do badania czujek,  
 • komora bezechowa do badania głośników do DSO,
 • stanowisko do badania zasilaczy,
 • stanowisko do badania siłowników,
 • stanowisko do badania parametrów opraw oświetleniowych,
 • stanowisko do badania stopnia ochrony obudowy IP.

Moduł: „Wymagania, stosowanie i projektowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”

BA – Paweł Stępień, Urszula Garlińska, Tomasz Popielarczyk
DC – Marcin Wawerek

 • omówienie parametrów opraw oświetleniowych decydujące o ich prawidłowym działaniu po zainstalowaniu na obiekcie,
 • przedstawienie badań parametrów świetlnych opraw i ich znaczenie podczas dobierania danego rodzaju oprawy podczas projektowania,
 • istotne parametry opraw oświetleniowych decydujące o prawidłowym działaniu po zainstalowaniu na obiekcie,
 • pokazy badań laboratoryjnych (kula Ulbrichta, stanowisko do badania palności opraw, stanowisko do badania stopnia ochrony obudowy IP).
 • ocena zgodności instalacji oświetlenia awaryjnego:
  • wymagania przepisów ppoż,
  • procedura dopuszczania do użytkowania,
  • zasady grupowania opraw oświetlenia awaryjnego
 • fakty dotyczące dopuszczenia do użytkowania

Moduł: „Stosowane symulacji CFD w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego”

Grzegorz Sztarbała

 • krótka charakterystyka metody numerycznej mechaniki płynów (CFD),
 • dostępne oprogramowanie – zakres stosowania i ograniczenia, dostępne modele matematyczne stosowane w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego,
 • zasady prowadzenia obliczeń z wykorzystaniem metody CFD,
 • warunki brzegowe i początkowe niezbędne do analiz w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego,
 • analiza otrzymanych wyników obliczeń,
 • wymagania w odniesieniu do raportu z analiz CFD w celu oceny poprawność jej wykonania,
 • ocena przyjętego rozwiązań projektowych na podstawie otrzymanych wyników.

*UWAGA! Szkolenie będzie organizowane pod warunkiem zebrania przynajmniej 25 uczestników.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. Pobrać KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres azielinska@cnbop.pl lub faxem (22) 769 32 21 nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dokonać wpłaty na konto BZWBK 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 z dopiskiem: Szkolenie dla rzeczoznawców.
 4. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres azielinska@cnbop.pl lub faxem (22) 769 32 21.
 5. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 6. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób