Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Dorota Gajownik
tel. (022) 769 33 91
e-mail: dgajownik@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka
Liczba miejsc
25 *
Opis

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących konserwacji i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego, a także wskazanie właściwego doboru gaśnic w zależności od rodzaju palącego się materiału. Uczestnik szkolenia po zdaniu egzaminu uzyskuje certyfikat kompetencji w zakresie konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego, który stanowi jeden z warunków uzyskania autoryzacji od producentów gaśnic.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych tematyką konserwacji i napraw podręcznego sprzętu gaśniczego oraz do osób posiadających autoryzację producenta lub ubiegających się o nią w dziedzinie konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
1 500,00 zł brutto / osoba (Zapoznaj się z systemem rabatowym CNBOP-PIB poniżej)
Dodatkowo płatne: nocleg
75,00 zł brutto / osoba

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Lunch;
 • Serwis kawowy;
 • Certyfikat kwalifikacji lub zaświadczenie o uczestnictwie.
kpt. mgr inż. Tomasz Kiełbasa

Absolwent studiów na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. W CNBOP-PIB związany z działalnością certyfikacyjną i dopuszczeniową Instytutu. Prowadził procesy certyfikacji systemów i podzespołów urządzeń gaśniczych i zabezpieczających oraz wykonywał oceny warunków produkcji wyrobów do ochrony przeciwpożarowej w zakładach produkcyjnych zlokalizowanych na całym świecie. Od 2010 roku pełni funkcję Kierownika Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB. Autor lub współautor kilkunastu publikacji (rozdziałów w monografiach, artykułów, standardów, referatów) poświęconych tematyce związanej z ochroną przeciwpożarową. Przeprowadził kilkadziesiąt wystąpień podczas szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Uczestniczył w procesach tłumaczenia na język polski norm europejskich m.in. zmiany A1 do normy PN-EN 12845 dla urządzeń tryskaczowych, EN 13565-1 dla podzespołów urządzeń gaśniczych pianowych oraz norm serii EN 671 dla hydrantów wewnętrznych. Członek Komitetu Technicznego PKN nr 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów.

Andrzej Rokowski

Absolwent Studium Pedagogicznego w Bielsku-Białej oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego. Obecnie student Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach na kierunku: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia II stopnia). Od 1999 roku pracownik KZWM Ogniochron S.A. w Andrychowie na stanowisku kierownika działu Serwisu i Reklamacji oraz Szkoleń i Autoryzacji.

st. bryg. mgr inż. Piotr Wojtaszewski

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Administracji na Wydziale Prawa i Administracji. Do czerwca 2015 r. był Zastępcą Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Wykładowca na podyplomowych studiach z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa budowli w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Wykładowca na szkoleniach dla projektantów różnych branż (SSP, DSO, SUG, wentylacja pożarowa, odbiory obiektów budowlanych, itp.) organizowanych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Ekspert i prelegent na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (od 1994 roku). Autor wielu publikacji na tematy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Współautor wielu projektów aktów prawnych oraz analiz i ekspertyz technicznych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego różnych obiektów budowlanych.

I dzień

 1. Budowa i zasada działania gaśnic i agregatów gaśniczych;
 2. Zasady prawidłowego przeprowadzania przeglądów i napraw podręcznego sprzętu gaśniczego ze szczególnym uwzględnieniem zasad BHP;
 3. Narzędzia wspierające przegląd i konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego;
 4. Urządzenia do konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego;
 5. Proces autoryzacji serwisantów na przykładzie KZWM;
 6. Dyskusja, sesja pytań (odpowiadają specjaliści);
 7. Przepisy dotyczące eksploatacji gaśnic przenośnych - podsumowanie;

II dzień

 1. Typowe błędy w prowadzeniu konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego;
 2. Sposoby oznakowania gaśnic po przeglądach i naprawach;
 3. Badania UDT zbiorników;
 4. Praktyczne ćwiczenia umiejętności gaszenia z użyciem trenażera pożarowego;
 5. Ćwiczenia na wybranych gaśnicach – pokaz gaszenia;
 6. Gaśnice przewoźne w ochronie przeciwpożarowej (różnice między agregatem, a gaśnicą; rozmieszczenie gaśnic przewoźnych);
 7. Proces autoryzacji serwisantów na przykładzie BOXMET-TRADE Sp. z o.o.;
 8. Wymagania PSP przy prowadzeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych obiektów budowlanych, kierunki zmian w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;

III dzień

 1. Szczegółowe zasady doboru, rozmieszczenia oraz oznakowania podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach budowlanych;
 2. Procedura dopuszczania do użytkowania podręcznego sprzętu gaśniczego;
 3. Środki gaśnicze stosowane w gaśnicach przenośnych i przewoźnych;
 4. Metodyka wykonywania badań podręcznego sprzętu gaśniczego;
 5. Egzamin ustny.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

SYSTEM RABATOWY CNBOP-PIB

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. Pobrać KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres dgajownik@cnbop.pl lub faxem (22) 769 32 21 nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dokonać wpłaty na konto BZWBK 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 z dopiskiem: Szkolenie KPSG.
 4. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres dgajownik@cnbop.pl lub faxem (22) 769 32 21.
 5. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 6. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Prawa autorskie: wszystkie prawa do materiałów szkoleniowych są wyłączną własnością CNBOP-PIB. Kopiowanie materiałów szkoleniowych w całości lub części wymaga pisemnej zgody Dyrektora CNBOP-PIB.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób